Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2019-31 Mayıs 2023

Koordinatör

Katholieke Universıteit Leuven

Bütçe

10.000.000,00 Euro

Türk Ortaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTAÇ A.Ş., Koç Üniversitesi, Planet Turkey

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://pop-machina.eu/
pop-machina

POP-MACHINA, AB döngüsel ekonomisi için üretici (maker) hareketinin ve işbirlikçi üretimin gücünü ve potansiyelini göstermeyi amaçlıyor. Proje, işbirlikçi üretimin tipik bir dezavantajı olan ölçeklendirme sorunlarının üstesinden gelecek desteği sağlamak, müdahalemize daha çok ihtiyaç duyan alanları bulmak ve şehirde kullanılmayan alanları yeniden yapılandırmak için bir dizi son teknolojiden (geleceğin fabrikası, blok zinciri) ve farklı disiplinden (şehir planlaması, mimari) yararlanır. Tüm pilot şehirlerimizde mevcut ve yeni üretici toplulukları ağı oluşturmak, üreticileri desteklemek ve ödüllendirmek için bir dizi etkinlikler içeren ayrıntılı bir topluluk katılım programı ortaya koyar. Üretici topluluklarının becerilerini geliştirmeye yönelik mevcut gayri resmi müfredatı temel alarak ve eğitimcileri ile üreticileri eğitim yöntemleri hakkında fikir alışverişinde bulunmak için bir araya getirerek, üretici topluluklarının sosyal tarafını besler. Proje savunmasız grupların beceri gelişimine odaklanır ve bu kesimlerin işbirlikçi üretimde aktif olarak yer almalarını sağlamayı amaçlar. Her pilot şehirde, yerel paydaşların ihtiyaç ve tercihlerine dayalı olarak, ikincil hammadde veya diğer sürdürülebilir girdilerden beslenen, uygulanabilir ve sürdürülebilir iş odaklı işbirlikçi üretimini örnekleri gösterir. Proje kapsamında ayrıca, kısa temel değerlendirme eğitimlerinden sonra tüm paydaşlarla birlikte tasarlanacak olan geniş kapsamlı bir etki değerlendirme çerçevesi, pilot çalışmaların değerlendirilmesinde kullanılacak ve proje bulgularına dayanarak, ortak üretimin önüne geçen vergi ve yasal düzenlemeleri açıkça tartışmak için bir dizi politika etkinliğini başlatılacak. 

Pop-Machina projesi, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve Avrupa şehirlerinde sosyo-ekonomik faydalar yaratmak için üretici hareketi ile döngüsel ekonomi arasındaki bağlantıları vurgulamayı ve güçlendirmeyi amaçlar. Döngüsel ekonomi, muazzam miktarda atık üreten ve genel olarak çevre üzerinde büyük bir olumsuz etkiye sahip olan mevcut doğrusal üretim ve tüketim kalıpları için umut verici bir alternatiftir. Malzemenin döngüsel kullanımı, örneğin geri dönüşüm ve yeniden kullanım, atık oluşumunun yanı sıra hammaddelerin çıkarılmasına veya ithalatına olan bağımlılığı da azaltabilir. Bu nedenle, önemli çevresel ve ekonomik faydalar getirme potansiyeline sahiptir. Üretici hareketi, kendin yap faaliyetlerine katılan bireyleri bir araya getirerek dünyanın her yerindeki toplulukları harekete geçirir. Bu topluluklar tipik olarak atık malzemelerden ürünler yaratır veya atılan, kırılan veya kullanılmayan ürünleri yeniden birleştirir. Bu hareket, son yıllarda açık atölyelerin (yapım alanları) genişlemesinden, 3D yazıcılar ve lazer kesiciler gibi dijital üretim araçlarının bulunabilirliğinin ve satın alınabilirliğinin artmasından ve genel olarak üreten tüketici eğiliminden yararlanarak hızla büyüdü. Üretici hareketi, şehirlerin daha döngüsel bir ekonomi modeline geçişini sağlamak için en umut verici yöntemlerden biridir ve bu nedenle kentsel yenilenme, gelişmiş sürdürülebilirlik, sosyal refah ve uyum için büyük potansiyele sahiptir.

Pop-machina'nın amaçları,

  • AB döngüsel ekonomisi için üretici hareketinin ve işbirlikçi üretimin gücünü ve potansiyelini göstermek
  • AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planının uygulanmasını desteklemek,
  • Avrupa şehirlerinde üretici ekosistemlerinin büyümesine ve döngüsel yeniliklerin üretilmesine katkıda bulunmak
  • Döngüsel ekonomi ve işbirlikçi üretim başlığı altında vatandaşları harekete geçirmek ve
  • Üretici topluluklarını yenilik yapmaları ve şehirlerini sosyo-ekonomik ve çevresel zorluklara karşı daha dayanıklı ve uyumlu hale getirmeleri için güçlendirmektir. 

Pop-Machina projesi ayrıca, Geleceğin Fabrikası (factory-of-the future) ve Blok Zinciri (blockchain) gibi en yeni teknolojilerden ve kentsel planlama ve mimarlık gibi disiplinlerden faydalanarak belediyelerdeki mevcut ve yeni girişimlerle birlikte bir ağ oluşturmaya yönelik ayrıntılı bir topluluk katılımı oluşturmayı da hedeflemektedir. Bölge halkının en yeni atık yönetim teknolojilerini kullanmasıyla, geri dönüştürülebilir, katma değeri yüksek yeni ürünlerin ortaya çıkması ve sosyo-ekonomik gelişimin sağlanması projenin birincil önceliğidir.  

Bu proje,  Avrupa Birliği Ufuk 2020 Çerçeve Programı tarafından fonlanan, 23 ortakla yürütülen 48 aylık bir projedir. Proje, üretici mekanlarının (makerspace) yaratılması ve üretici (maker) topluluklarının güçlendirilmesi ile döngüsel ekonomi ve ortaklaşa üretimi desteklemektedir. Döngüsel ekonomiyi destekleyen Pop-Machina projesi uygulama odaklı bir projedir. İstanbul 7 pilot şehirden biridir. (Diğer pilot şehirler: Santander-İspanya, Venlo-Hollanda, Selanik-Greece, Pire-Greece, Lueven-Belçika, Kaunas-Litvanya)

Anahtar Kelimeler: Kentsel planlama, Türetici (prosumer), Sosyal inovasyon, Üreticiler (makers), Geleceğin fabrikaları, İşbirlikçi üretim

pop-machina-ortakalr

BAŞARI HİKAYELERİ