Genel Bilgi Bilimsel ve Teknolojik Arka Plan

Kanser; yaş, cinsiyet veya sosyal statüden bağımsız olarak herkesi etkilemekte ve hastalar, aileler ve genel olarak toplumlar için muazzam bir yük oluşturmaktadır. Raporlara göre, önlem alınmazsa Avrupa'da her yıl yeni kanser teşhisi konan kişilerin sayısı mevcut 3,5 milyondan 2035 yılına kadar 4,3 milyonun üzerine çıkacağı düşünülmektedir.

Bu alandaki bir misyon, kanserdeki bu korkutucu eğilimleri tersine çevirmeyi amaçlayan ortak hedeflerin belirlenmesine yardımcı olması için olanak sağlayacaktır. Avrupa'daki diğer kanser ile mücadele kapsamında geliştirilen girişimlerle birlikte, daha fazla insanın kansersiz yaşaması, daha fazla kanser hastasına daha erken teşhis konulması, daha az acı çekmeleri ve tedaviden sonra daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçları göz önünde bulundurarak, Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar kanseri yenme hedefi ile, Kanser Misyonu girişimini başlatmıştır.

Avrupa Komisyonu, Kanser Misyonu'nu tasarlarken kanser araştırmaları, inovasyon, politika, sağlık hizmeti sunumunu ve uygulamalarını düzenleyip öneriler geliştirebilecek Avrupa Uzmanlar Kurulu (veya Misyon Kurulu) kurmak amacıyla, Avrupa toplumu ve vatandaşları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan uzmanları, kanser ile ilgili iddialı ve ölçülebilir hedefler tanımlamak amacıyla bir araya getirmiştir. Komisyon ayrıca Kurul'dan bu hedefe belirli bir zaman çerçevesinde ulaşmak için tutarlı bir dizi aksiyonlar önermesini istemiştir. Bu aksiyonlar, Ufuk Avrupa ve Avrupa Birliği'nin (AB) ve AB Üye Devletleri’nin diğer araçları aracılığıyla uygulanacak ve AB ve Üye Devlet düzeyindeki diğer girişimlerle uyumlu hale getirilecektir. 

Kanser Misyonunun amaçları, 2030 yılına kadar 3 milyondan fazla kanser hastasının hayatlarının kurtarılması, daha uzun ve daha kaliteli yaşamalarının sağlanması, kanser hastalığının daha iyi anlaşılması, kanserin önlenmesi, teşhis ve tedavi yöntemlerinin optimize edilmeleri, kansere maruz kalan veya yakını kanser hastası olan tüm kişilerin yaşam kalitelerinin arttırılaması için destek sağlanması ve bunlara Avrupa genelinde tüm vatandaşlara eşit erişim sağlanması olarak belirlenmiştir.

(Mission area: Cancer, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/cancer_en
(EC Cancer Mission Board, Proposed Mission – CONQUERING CANCER: MISSION POSSIBLE, (2020), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b389aad3-fd56-11ea-b44f-01aa75ed71a1/)
 

Aksiyon Alanları

Kanser Misyonu kapsamında 5 Aksiyon Alanı ve 1 kesişen alan altında toplamda 13 öneri belirlenmiştir:

Alan 1 – Kanseri, Risklerini ve Etkilerini Anlamak 

 • Öneri 1: UNCAN.eu girşiminin başlatılması – kanseri anlamak için ortak bir avrupa platformunun kurulmasi
 • Öneri 2: (Poli-)genik risk faktörlerinin tanımlanması amacıyla AB çapında araştırma programının oluşturulması

Alan 2 – Önlenebilir Olanının Önlenmesi

 • Öneri 3: Asosiye ve AB Ülkeleri içinde etkili kanser önleme stratejilerine ve politikalarına destek verilmesi 
 • Öneri 4: Kanser tarama programlarının optimize edilmesi, yeni tarama ve erken teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi için yeni yaklaşımların geliştirilmesi

Alan 3 – Tanı ve Tedavinin Optimize Edilmesi 

 • Öneri 5: Kanser hastaları için kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulanması
 • Öneri 6: Erken teşhis ve minimal invaziv tedavi teknolojileri hakkında AB araştırma programının oluşturulması

Alan 4 – Hayat Kalitesinin Desteklenmesi

 • Öneri 7: Kanser hastaları ve kanseri atlatanların, aile üyelerinin ve bakıcıların ve kanser riski yüksek olan tüm kişilerin hayat kalitelerini iyileştirmek üzere AB araştırma programı ve politika desteği geliştirilmesi
 • Öneri 8: Avrupa Kanser hastalarının ve kanseri atlatanların kişiselleştirilmiş bakımı için verilerini biriktirebilecekleri ve paylaşabilecekleri bir Dijital Merkezinin oluşturulması
 • Alan 5 – Eşit Erişim Sağlanması
 • Öneri 9: Kanser tanı ve tedavisinde eşit ve adil sağlık sistemlerine ulaşmak
 • Öneri 10: Araştırma ve bakım kalitesini artırmak için Kanser Altyapı ağının oluşturulması
 • Kesişen Öneriler
 • Öneri 11: Çocukluk ve gençlik çağı kanserlerinin daha iyi tedavi edilmesi
 • Öneri 12: İnovasyon ve yeni teknolojilerin desteklenmesi için onkoloji odaklı Yaşam Laboratuarlarının kurulması
 • Öneri 13: Kanser kültürünün, iletişiminin ve kapasite gelişiminin dönüşümü için sektörler arası, çapraz kesen eylemler
   

Kapsam ve Hedefler

Kanser Misyonu, yani kansere yol açacak risk faktörlerinden kanserle yaşamanın desteklenmesine ve yaşam sonu bakımına kadar, nadir ve tam olarak anlaşılmayan kanserler, çocuklarda, ergenlerde/genç yetişkinlerde ve yaşlılarda kenserler, sosyal veya ekonomik olarak savunmasız ailelerde ve uzak bölgelerde yaşayan insanlardaki kanserlerde dahil olmak üzere, her yaş ve kanser tipi için ilgili ülkelerde (AB üye ülkeler ve asosiye ülkeler olmak üzere) tüm kanserin kontrol sürecini ele alacaktır. Kanser Misyonu, araştırma ve yenilik için yönler ve hedefler sağlarken, aynı zamanda etkili politikayı sınırlayan ve kanseri yenmeye yönelik eylemleri destekleyen faktörler hakkında da bilgi sağlayacaktır. Bu bağlamda, Misyonun eylemleri Avrupa'nın Kanseri Yenme Planına (Europe’s Beating Cancer Plan) önemli bir katkı yapabilecektir. Aynı şekilde, Avrupa’nın Kanserı Yenme Planıda, Kanser Misyonunu tamamlamak için fırsatlar sağlayacaktır.

Kanser Misyonunu gerçekleştirmek için, 5 Aksiyon Alanı belirlenmiştir:

 1. Kanserin önlenmesini iyileştirmek için çalışmalar
 2. Kanserin teşhisi ve tedavisini iyileştirecek kapsayacak girişimler
 3. Kanser hastalarının, kanseri yenen kişilerin, ailelerinin ve bakıcılarının hayat kalitesini arttırmaya yönelik girişimler
 4. Tüm yukarıdaki alanlara eşit erişim sağlanması için girişimler
 5. Kanserin, kanserin ortaya çıkmasına yol açan faktörlerin ve mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına yönelik araştırmaların ve girişimlerin geliştirilmesi
   

 image

(EC Cancer Mission Board, Proposed Mission – CONQUERING CANCER: MISSION POSSIBLE, (2020), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b389aad3-fd56-11ea-b44f-01aa75ed71a1/)

Bütçe

(Özel bir bütçe belirtilmemiştir)