Çağrı Kodu:

HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-01 / HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-02

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-03-01

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-10-05

Çağrı Başlıkları:
 • EIC Accelerator Challenge: Technologies for ‘Fit for 55’
 • EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy

Çağrı Açıklaması:

EIC Hızlandırıcı Stratejik Öncelik Alanları, gelişmekte olan ve stratejik olarak önemli görülen konularda açılan çağrıları ifade etmektedir. Başvuru ve değerlendirme süreçleri ile çağrı kesim tarihleri ​EIC Hızlandırıcı Açık Çağrısı ile aynıdır. Bu konulardaki detaylar EIC Hızlandırıcı Açık Çağrı sayfası ziyaret edilebilir. 2022 yılı için belirlenmiş tam başvuru çağrı kesim tarihleri şunlardır:

 • 23 Mart 2022, Saat 17.00 (Brüksel saati ile)
 • 15 Haziran 2022, Saat 17.00 (Brüksel saati ile)
 • 5 Ekim 2022, Saat 17.00 (Brüksel saati ile)

EIC Hızlandırıcı Stratejik Öncelik Alanları, şirketleri (esas olarak start-up’lar da dahil olmak üzere KOBİ'leri) yeni pazarlar yaratma veya stratejik açıdan ilgili alanlarda mevcut pazarları bozma potansiyeli ile yüksek etkili yenilik fikirlerini büyütmeleri için destekler.

EIC Hızlandırıcı Stratejik Öncelik Alanları, aşağıda tanımlanan belirli teknoloji veya uygulama alanlarındaki yeniliklere açıktır.

Şirketinizin aşağıdaki alanlardan birinde stratejik teknolojiler geliştirmede küresel bir lider olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorsanız, EIC Hızlandırıcı Öncelik Alanları çağrısına başvruru yapabilirsiniz. 2022 yılı için belirlenmiş EIC Stratejik Öncelik Alanları şunladır:
 

 • Açık Stratejik Özerklik Teknolojileri

Ekonomik rekabetin en ileri seviyeye ulaştığı çok kutuplu dünyada, Avrupa açık stratejik özerkliğini korumaya çalışmaktadır. Böylesine açık bir stratejik özerklik, sosyal ihtiyaçlara cevap veren, yeni pazarların ve refahın temel taşları olan ve bireysel ve toplumsal güvenlik üzerinde etkisi olabilecek teknolojilere ve yenilikçi çözümlere giderek daha fazla bel bağlamaktadır.

Bu bağlamda, Avrupa'nın, Avrupa için stratejik açıdan önemli derin teknoloji çözümleri için tedarik ve değer zincirlerini inşa ederek ve güçlendirerek özerk hareket etme kapasitesini sürdürmesi ve Avrupa'ya erişim veya kalkınma için ilgili teknolojilerde Avrupa dışındaki aktörlere bağımlı kaldığı durumlardan kaçınması gerekmektedir. Ayrıca daha yeşil ve dijital bir ekonomiye geçişi desteklen ve hızlandıran nitelikteki stratejik teknolojiler, Avrupa'nın sanayi altyapısını modernize etmede aracı olmakta ve tamamen yeni bilgiye dayalı sanayinin gelişimini yönlendirmektedir. Bu hedefler, Avrupa'nın sivil, savunma ve uzay endüstrileri arasındaki sinerji temelinde yenilenen sanayi stratejisi ve eylem planının anahtarıdır.

EIC Hızlandırıcı Stratejik Öncelikler Çağrısı, son derece yenilikçi start-up'ların ve KOBİ'lerin yeni teknolojiler, öncü çözümler ve çığır açan yenilikler geliştirmek üzere aşağıda belirtilen  kilit stratejik alanlarda proje önerilerine açık olacaktır:

 • Sentetik biyoloji ve yeni üretim teknolojileri yoluyla tedarik güvenliğini sağlamak için ilaç endüstrisi için bileşenler, teknolojiler ve sistemler;
 • AB’nin liderliğini sağlamak için ribonükleik asit (RNA) bazlı tedaviler dahil olmak üzere hücre ve gen tedavilerinde Avrupa'nın araştırma gücüne dayanan stratejik sağlık teknolojileri;
 • AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve hammadde değer zincirinin tüm aşamalarında AB’nin kapasitesini geliştirmek üzere verimlilik kullanımını iyileştirmeyi amaçlayan yeni tedarik, işleme, kullanım, geri kazanım veya değiştirme kaynakları için kritik hammaddelere (CRM) döngüsel yaklaşımlar dahil olmak üzere sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar; 
 • AB'yi ikinci kuantum devriminin ön saflarına ve bu tür teknolojilerin konumlandırılmasında lider konuma getirmenin yanı sıra AB Güvenli Bağlantısallık girişimini desteklemek için Kuantum Amiral Gemisi de dahil olmak üzere Avrupa'nın araştırma gücü üzerine inşa edilen kuantum teknolojilerinin yer yüzündeki ve uzaydaki yeni uygulamaları;
 • AB'nin gelişmelerindeki öncü rolünü teşvik etmek için yeni iş modelleri dahil olmak üzere uç bilgi işlem uygulamaları;
 • Birden fazla alt sektör genelinde çığır açan yenilikler için fırsatlar yaratan işlevlerin daha belirgin şekilde kullanılmasını sağlamak için AB uzay altyapılarından (Galileo, Copernicus, vb.) gelen verileri ve sinyalleri kullanan yenilikçi uygulamalar;
 • AB'nin rekabet edebilirliğini ve bağımsızlığını desteklemek üzere uzay taşımacılığı, telekomünikasyon, uydu navigasyonu, dünya ve okyanus gözlemi, uzay gözetimi ve takibi ile yörünge hizmetleri için yörünge içi gösterim (IOD) / yörünge içi doğrulama (IOV) hizmetlerine ihtiyaç duyanlar dahil olmak üzere uzay teknolojilerinin geliştirilmesi;
 • AB ve vatandaşların çıkarlarının korunmasını sağlamak için güvenli iletişim, veri güvenliği ve sınırların korunması için kritik güvenlik teknolojileri (gizlilik ve veri koruma hakları gibi temel insan haklarına ve özgürlüklerine saygı göstererek);
 • Avrupa ekonomisinin dijitalleşmesine olanak sağlayan pan-Avrupa ödeme çözümlerinin geliştirilmesini destekleyen yenilikçi finansal ve ödeme altyapıları ve hizmetleri için teknolojiler.​​​

Beklenen etkiler

Bu stratejik önceliğin beklenen etkisi, derin teknoloji yenilikleri ve AB'nin temel stratejik çıkarı olarak kabul ettiği konularda Avrupa'nın dışa bağımlılığının önemli ölçüde azaltılması ve sonuç olarak Avrupa'nın rekabet edebilirliğinin, güvenliğinin ve açık stratejik özerkliğinin güçlendirilmesidir.

Bu EIC Hızlandırıcı Stratejik Öncelik Çağrısı, ilgili teknolojilerin evriminin öncülük etmek ve rekabeti yakalamak için yukarıda tanımlanan kilit stratejik alanlarda yenilikçi çözümler geliştirmeleri koşuluyla ve değer zincirleri içinde yer almalarını ve kabul görmelerini hızlandırarak elde edebilecekleri rekabet avantajlarını gözeterek herhangi bir sektörden yenilikçilik kapasitesi yüksek KOBİ'leri desteklemeyi hedeflemektedir.

Özel koşullar

Bu EIC Hızlandırıcı Stratejik Çağrısına yapılan başvurularda firmalar, usulüne uygun olarak gerekçelendirilmesi halinde, EIC Açık Çağrısı’nda olduğu gibi 15 milyon Euro'nun üzerinde yatırım bileşeni talep edebileceklerdir.

AB’nin ve Üye Devletlerin stratejik çıkarlarını korumak amacıyla, açık özerklik için stratejik nitelikteki teknolojilerin doğrudan veya dolaylı olarak Ufuk Avrupa veya ilişkili olmayan üçüncü ülkelerin tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilmemesini sağlamak amacıyla gerekli olması halinde Komisyon, belirli koşullar ve kilometre taşları belirleyebilmektedir.
 

 • ‘Fit for 55’ için Teknolojiler

Temmuz 2021'de Avrupa Komisyonu, Birliğin iklim, enerji, arazi kullanımı ve ulaşım konularında net sera gazı (GHG) emisyonlarını 2030 yılına kadar en az %55 oranında azaltmaya uygun hale getirmek için “Fit for 55” teklif paketini kabul etmiştir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na göre 2050 yılına kadar iklim nötrlük hedefine ulaşma hedefinin gerçekleştirilebilmesi için önemli bir kilometre taşıdır.

İklim nötr bir ekonomiye ulaşmak için gereken radikal değişiklikler ve “Fit for 55” planı, yeni kurulan şirketler ve KOBİ'ler tarafından ilgili alanlarda çığır açıcı, ölçeklenmeye uygun çözümler gerektirmektedir.

Bu EIC Hızlandırıcı Stratejik Öncelik Çağrısı, teknolojilerin geliştirilmesini ve ölçeklendirilmesini desteklemeyi ve yeşil geçişi güçlendiren çığır açıcı yenilikleri artırmayı amaçlamaktadır. Bu çağrı kapsamındaki çığır açıcı yenilikler, Avrupa için önemli ekonomik, rekabetçi ve istihdam faydaları yaratma potansiyeline sahip olmalıdır.

Bu çağrı, aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak için yüksek potansiyele sahip herhangi bir teknoloji alanındaki çığır açıcı yenilikleri desteklemeyi hedeflemektedir:

 • Yenilenebilir enerji taşıyıcıları, bunların enerji sistemlerine entegrasyonu ve hibrit enerji üretimi dâhil olmak üzere enerji toplama, dönüştürme ve depolama yoluyla daha yüksek temiz enerji dönüşümü ve kullanımı;
 • Karbondioksit (CO₂) emisyonlarının yakalanması/dönüştürülmesi, nakliye, depolama ve kullanım/değerlendirme, sürece entegre enerji hasadı, geri kazanım ve depolama, yenilenebilir hidrojen kullanımı, atık ısı geri kazanımı ve yan ürünlerin değerlendirilmesi dahil, azaltılması zor endüstrilerin karbondan arındırılması enerji ve malzemelerin ortak üretimi için ürünler;
 • İklime zarar vermeyen yenilikçi malzemeler, akıllı pencereler, teknoloji ve doğal karbon giderme çözümleri, enerji performansını artıran tasarım ve mühendislik konseptleri, konfor ve güvenlik, iç mekan hava yönetimi, yenilenebilir enerji entegrasyonu dahil olmak üzere binalarda enerji verimliliği ve güvenliği enerji, enerji topluluklarının ve akıllı şebekelerin gelişimini kolaylaştırmak, döngüsellik ve entegre gıda-enerji-su yönetimi;
 • Otomasyon, bağlantı çözümleri ve enerji sistemi ile etkileşimi artıran çözümlere özel olarak odaklanan, hem binek araçlar hem de hafif ve ağır hizmet araçları için tüm ulaşım modları için sıfır emisyonlu mobilite çözümleri;
 • İklim direncini artırmak, toprakları dekontamine etmek ve nitrojen ve metan emisyonlarını azaltmak, topraktaki karbon stoğunu ve kara ve kıyı bölgelerindeki diğer karbon havuzlarını artırmak için arazi kullanımında iklim nötrlük;
 • Hem kalite hem de indeksleme amaçlı (küresel ısınma ölçümleri) su, gaz ve iç hava yönetimi/izleme sistemleri ve erken uyarı araçları, gaz kaçağı izleme sistemleri, arıtma sistemleri, sürdürülebilir gaz şebekeleri (hidrojen için);
 • Arz ve talep yönetimi ve maliyet optimizasyonu, gerçek zamanlı izleme, kontrol, dijitalleştirilmiş bakım sağlamak için enerji sistemi entegrasyonunu geliştirmek için yeşil dijital teknolojiler; enerji sistemlerinin, akıllı şebekelerin ve net sıfır enerji topluluklarının dijital korumasını geliştirmeye yönelik araçlar; binalarda enerji performansına ve güç sistemlerine uyarlanmış blok zinciri konseptleri güvenilirliği artırdı; enerji sistemleri için kuantum hesaplama; verimliliği artırmak için dijital çözümler/sensörler.

Beklenen etkiler

Bu EIC Hızlandırıcı Stratejik Öncelik Çağrısı, yüksek potansiyele sahip olarak karbonsuzlaştırmayı hızlandıran “Fit for 55” planında yer alan hedeflere etkili bir şekilde katkıda bulunabilecek yeni ve çığır açıcı yenilikler geliştiren yenilikçi potansiyeli yüksek KOBİ'leri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu çağrının beklenen etkisi, önerilen çözümlerin tasarımını ve estetiğini (ilgili olduğunda) göz önünde bulundurarak 2050 yılına kadar iklim nötrlüğe yönelik daha kapsayıcı ve istikrarlı bir ivme kazanmaktır.

Başvuru sahiplerinden, tam başvurunun bir parçası olarak, metodoloji ve varsayımları belirterek, sera gazı emisyonlarının azaltılması veya önlenmesi gibi etkilerin tanımını ve nicel değerlendirmesini sağlamaları beklenmektedir.

 

Çağrı bağlantıları: