Çağrı Kodu:

HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

55 Milyon Avro

Çağrı Açılış Tarihi: 2024-01-11

Çağrı Kapanış Tarihi: 2024-04-25

Çağrı Başlıkları:
  • CONNECT

Çağrı Açıklaması:

Beklenen Sonuç: Yeni Avrupa İnovasyon Gündeminin AB genelinde Avrupa İnovasyon Ekosistemlerinde inovasyonu hızlandırma ve güçlendirme ve inovasyondaki farkın ele alınması konusundaki hedefine uygun olarak, bu eylemin amacı, AB genelinde bölgeleri kapsayan bağlantılı bölgesel inovasyon vadileri oluşturmaktır. Bu çağrı başlığı altındaki başarılı başvuru bölgeleri, “bölgesel yenilik vadileri” olarak tanımlanacaktır.

Proje sonuçlarının aşağıdaki beklenen sonuçların tümüne katkıda bulunması beklenmektedir:

• Yeni Avrupa İnovasyon Gündemi ile uyumlu olarak AB çapında açık, verimli, kapsayıcı ve birbirine bağlı inovasyon ekosistemleri, çeşitlilikleri ve tamamlayıcılıkları üzerine inşa edilerek, dörtlü sarmaldaki aktörlerin dahil olduğu vizyon ve stratejilerinin ortak tanımının geliştirilesi,

•  Ulusal/bölgesel akıllı uzmanlaşma stratejileri ve bunların etkinlik ve yenilik yapma potansiyellerinin güçlendirilmesi,

• Avrupa inovasyon ekosistemleri arasında, Avrupa'nın ortak çıkarına yönelik stratejik alanlar, teknolojiler ve zorluklar etrafında geliştirilmiş sinerjiler ve işbirliği oluşturarak bölgesel inovasyon vadilerinde ortak bilgi varlıklarının yaratılması ve bunların sınır ötesi bağlantılarının desteklenmesi, 

• Üye Devletlerde ve İlişkili Ülkelerde derin teknoloji dahil olmak üzere artırılmış yenilik yetenekleri, yenilikçilerin fikirlerini pazara sunmalarına ve yeniliklerin AB düzeyinde ölçeklendirilmesine olanak tanınması ve özel sektör ve diğer araştırma ve yenilikçilerle bağlantıların kolaylaştırılması,

• İnovasyon 'leaders' ve 'strong' yenilikçi bölgeler ile AB ve İlişkili Ülkelerdeki 'moderate' ve 'emerging' yenilikçi bölgeler arasında daha iyi bağlantıların oluşturulması,

• Horizon Europe desteğini tamamlamak için Avrupa, ulusal veya bölgesel kamu fonları ve/veya özel fonlar dahil olmak üzere diğer finansman kaldıraçlarını harekete geçiren daha fazla inovasyon ortaklıklarının yaratılması,

• Daha geniş bir sürdürülebilirlik ve AB'nin açık stratejik özerkliği elde etmesi için AB ikiz yeşil ve dijital geçişle ilgili teknoloji ve endüstriyel değer zincirlerine (mevcut ve gelişmekte olan) AB topraklarındaki tüm inovasyon ekosistemi aktörlerinin artan katılımının sağlanması.

Çağrıya başvurmaya uygun Hedef Grup(lar): Konu, öncelikle yeniliğin bölgesel yönlerine odaklanmaktadır ve ulusal/bölgesel yenilik otoritelerini hedef almaktadır. Diğer ilgili kuruluşlar, konsorsiyuma ilişkili ortaklar olarak katılabilir (araştırma kurumları, kamu otoriteleri, üniversiteler, şirketler, kümeler, inovasyon aracıları vb.).
 

Özel Koşullar:

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

Yaklaşık 8 ve 12 Milyon Avro arasındaki projeler. (Farklı miktarlar talep eden tekliflerin sunulması, değerlendirmeye alınarak seçilmesi de olası.)

Çağrı Bütçesi/Desteklenecek proje sayısı

55 Milyon Avro / 5

(55 Milyon Avro’luk bütçenin 25  Milyon Avro’su Avrupa Inovasyon Konseyi (European Innovation Council – EIC) tarafından karşılanmaktadır.)

Eylem Türü

COFUND

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 5 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) beş (5) ulusal ve bölgesel otorite olmalıdır. Konsorsiyumda  Innovation Scoreboard Raporuna göre “Moderate” ya da “Emerging” olarak nitelendirilen ülkeden en az iki ve yine aynı raporda “Strong” veya“Innovationleader” olarak yer alan ülkelerden en az bir tane ortak bulunmalıdır.

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…