Çağrı Açıklaması:

Destinasyon 4: Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefinin, Ufuk Avrupa Stratejisinde de belirtildiği üzere, “Temiz bir enerji sistemi ve adil bir geçişle herkes için erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımına” katkı sağlanması beklenmektedir. Söz konusu destinasyon kapsamında çıkılacak çağrılar iki ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bunlar:

Yüksek Derecede Enerji Verimli ve İklime Zararsız Avrupa Bina Stoku: Binalarda enerji verimliliği konusunda çıkılacak olan çağrılardan beklenen iki temel husus şunlardır: 

  • Avrupa'daki bina performansının ve bu konudaki ilgili gelişmelerin doğru bir şekilde anlaşılmasıyla desteklenen daha enerji verimli bina stoklarının hayata geçirilmesi,
  • Enerji sistemlerinin iklim nötrlüğüne dönüşümünü sağlamak amacıyla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ve akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde birleştirildiği bina stoklarının oluşturulması

Enerji Geçişinde Endüstriyel Tesisler: Bu konu başlığı altında çıkılan çağrılarda endüstride termal enerji yönetimine odaklanılmaktadır.

Özel Koşullar:

Ufuk Avrupa Programına taraf olan en az 3 ülkeden ( biri AB üyesi olmak üzere) kurulu bir Konsorsiyum ile çağrılara başvuru yapılabilmektedir.

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…