Çağrı Açıklaması:

Destinasyon 4: Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefinin, Ufuk Avrupa Stratejisinde de belirtildiği üzere, “Temiz bir enerji sistemi ve adil bir geçişle herkes için erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımına” katkı sağlanması beklenmektedir. Söz konusu destinasyon kapsamında çıkılacak çağrılar iki ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bunlar:

Yüksek Derecede Enerji Verimli ve İklime Zararsız Avrupa Bina Stoku: Binalarda enerji verimliliği konusunda çıkılacak olan çağrılardan beklenen iki temel husus şunlardır: 

  • Avrupa'daki bina performansının ve bu konudaki ilgili gelişmelerin doğru bir şekilde anlaşılmasıyla desteklenen daha enerji verimli bina stoklarının hayata geçirilmesi,
  • Enerji sistemlerinin iklim nötrlüğüne dönüşümünü sağlamak amacıyla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ve akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde birleştirildiği bina stoklarının oluşturulması

Özel Koşullar:

Bilindiği üzere, Ufuk Avrupa Programı Küme 5 2023-2024 Dönemi Çalışma Programı taslak versiyonu Avrupa Komisyonu’nun sitesi üzerinden erişime açılmıştır. Bu kapsamda, eskiden de olduğu gibi Küme 5 altında çıkılacak olan çağrılar 6 ana başlık kapsamında yayınlanmış olup söz konusu ana başlıklar arasında yer alan “Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Tedariki” başlığı hakkında bazı güncellemeler yapılmış ve aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Taslak Çalışma Programında, Destination 3 ve Destination 4 kapsamında ilgilendiğiniz bir çağrı bulunması durumunda; talepte bulunan firmalara iletilmek üzere her çağrı özelinde İngilizce olarak hazırlayacağınız Niyet Beyanı (Expression of Interest) formunu ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşmanız oldukça faydalı olacaktır. 
Söz konusu form/formlarda; 

Kısa firma/kurum tanıtımınıza yer vermeniz ve
İlgilendiğiniz çağrılar ile ilgili bölümleri doldururken ise Çalışma Programında yer alan “expected outcome” ve “scope” başlıklarını dikkate almanız bizler adına oldukça önemlidir.
Ufuk Avrupa Programına taraf olan en az 3 ülkeden ( biri AB üyesi olmak üzere) kurulu bir Konsorsiyum ile çağrılara başvuru yapılabilmektedir. 

Eylem Tipi Innovation Action (IA) olan çağrı konu başlıklarında, üyelik şartı bulunmamak ile birlikte kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar dışındaki kuruluşlar aksi belirtilmedikçe %70 oranında desteklenir.