CONNECT hedefindeki çağrılar, ulusal, bölgesel ve yerel ekosistemlerin güçlü yanlarından yararlanarak bu ekosistemlerde karşılaşılan zorluklara yönelik hedefler belirleyerek ve bu hedeflere ulaşma konusunda paydaşların katılımını teşvik etmeyi amaçlar. Böylece yeşil ve dijital bir Avrupa Araştırma Alanına ulaşma hedefi ekseninde, Avrupa genelinde birbirine bağlı ve kapsayıcı inovasyon ekosistemleri oluşturmayı hedefler.

Beklenen etki:

  • Avrupa’da her düzeydeki yenilik ekosistemlerinin mevcut güçlü yanlarından yararlanarak yeni, daha az temsil edilen paydaşları ve bölgeleri çeken,
  • Yeşil, dijital ve sosyal öncelikler de dahil olmak üzere toplumun yararına olan zorluklara yönelik hedefler oluşturan ve bu hedeflere ulaşan,
  • Avrupa genelinde birbirine bağlı, kapsayıcı ve daha verimli yenilik ekosistemleri oluşturmak.

CONNECT hedefi kapsamında 2022 yılı içinde 4 çağrı açılacaktır.

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01: Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems

Özel Koşullar

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

500.000 Avro

Çağrı Bütçesi

4 Milyon Avro

Eylem Türü

CSA

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır. Konsorsiyumda  Innovation Scoreboard Raporuna göre «Moderate» ya da «Emerging» olarak nitelendirilen ülkeden en az bir ortak bulunmalıdır.

Çağrı Sayfası

Buradan ulaşılabilir.

 

Beklenen etki:

  • Avrupa inovasyon ekosistemlerini birbirine bağlayan ve yenilikçi çözümlerin yaygınlaştırılmasını ve ölçeklenmesini destekleyen halihazırda var olan başarılı girişimlere ve ağlara, AB bölgeleri arasında katılımın genişletilmesi ve daha çeşitli inovasyon aktörlerinin katılımınının genişletilerek kapsayıcılığının artırılması;
  • Avrupa'daki inovasyon ayrımının azaltılması ve kapsayıcılık ve bağlantısallık açısndan Avrupa Araştırma Alanının inovasyon yönünün güçlendirilmesi, Üye Devletlerin ve Asosiye Ülkelerin inovasyon kapasitelerini iyileştirmek ve sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için ortak çabalar geliştirilmesi;
  • Yenilik ekosistemlerine yönelik Ufuk Avrupa programını desteklemek için ulusal veya bölgesel kamu fonları da dahil olmak üzere diğer tüm finansman kaldıraçlarının teşvik edilmesi.

Çağrının Hedef Kitlesi: Kamu kurumları, ulusal/bölgesel yerel makamlar, dernekler, kümeler, hızlandırıcılar, inovasyon merkezleri, kuluçka merkezleri, teknoloji parkları, inovasyona teşviki destekleyen ağlar bu çağrıya başvurmak üzere konsorsiyum kurabilir.

Çağrı, Üye Devletlerde ve Asosiye Ülkelerde inovasyon yayılımını/teşvikini destekleyen mevcut başarılı girişimlerin ve ağların farklı inovasyon paydaşları ve bölgeleri ile işbirliğini yapmasını sağlamayı; böylece Avrupa'nın inovasyon verimliliğini ve kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystems

Özel Koşullar

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

500.000 Avro

Çağrı Bütçesi

3 Milyon Avro

Eylem Türü

CSA

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.

Çağrı Sayfası

Buradan ulaşılabilir.

 

Beklenen etki:

  • Başarılı projeleri yürütmek için gerekli olan girişimcilik bilgi ve becerilerine erişim sağlamak amacıyla Sosyal inovasyon aktörlerinin KOBİ'ler ve start-up'lar, hızlandırıcılar, endüstri, yatırımcılar ve hayırsever topluluklar dahil olmak üzere diğer tüm aktörlerle bağlantılarını sağlayarak inovasyon ekosistemlerine aktif katılımını teşvik edilmesi;
  • Sosyal yenilikleri finanse etmenin alternatif yollarının bulunması; 

Çağrının Hedef Kitlesi: Sosyal inovasyon aktörleri / sosyal girişimciler, KOBİ'ler, hızlandırıcılar, yatırımcılar, sanayi ve hayırsever topluluklar, üniversiteler ve araştırma merkezleri ve kamuya ait işletmeler bu çağrıya başvurmak üzere konsorsiyum kurabilir.

Çağrı, sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratmayı ve sosyal girişimcilerin Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel inovasyon ekosistemlerinin kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Çağrı ayrıca, sosyal inovasyon projelerinin bir bütün olarak topluma sağladığı faydalara ve özellikle Komisyonun stratejik hedef ve önceliklerine dikkat çekerek kalıcı bir yayılma etkisi yaratmayı hedeflemektedir.

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-01: Implementing co-funded action plans for interconnection of innovation ecosystems

Özel Koşullar

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

2 Milyon Avro

Çağrı Bütçesi

8 Milyon Avro

Eylem Türü

Co-fund Action - 50% Avrupa Komisyonu katkısı

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.

Çağrı Sayfası

Buradan ulaşılabilir.

 

Beklenen etki:

• Tüm Avrupa inovasyon ekosistemlerinin paydaşları arasında gelişmiş sinerji, tamamlayıcılık ve işbirliği ile ortak ve Avrupa menfaatine yönelik gelecek vaat eden alanlar ve zorluklar etrafında, ortak bilgi varlıklarının yaratılması;

• Tüm inovasyon ekosistemi paydaşlarından gelne girdilerle ortak bir vizyon, strateji ve gündem belirleyerek Avrupa çapında açık, kapsayıcı verimli ve birbirine bağlı inovasyon ekosistemlerinin inşa edilmesi,

• yenilikçilerin fikirlerini pazara sunmalarına ve yeniliklerin AB düzeyinde ölçeklendirilmesine olanak tanınması ve özel sektör, araştırma ve yenilikçi aktörleriyle bağlantıyı kolaylaştırmak üzere Üye Devletler ve Asosiye Ülkelerdeki inovayon kapasitelerinin artırılması

• Horizon Europe desteğini tamamlamak için ulusal veya bölgesel kamu fonları dahil olmak üzere diğer finansman kaldıraçlarını teşvik eden daha fazla inovasyon ortak yatırımın oluşturulması

Bu çağrının amacı, verimli, açık, kapsayıcı ve birbiriyle bağlantılı Avrupa yenilik ekosistemlerinin oluşturulmasını teşvik etmektir.

Çağrı, inovasyonu teşvik etmek üzere kamu ulusal, bölgesel veya yerel inovasyon politikaları ve programlarından sorumlu makamların özel sektörün ve araştırmaların katılımıyla, en az beş (5) yıllık strateji odaklı faaliyet programlarını (eylem planları) destekleyecektir.

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-02: Stimulating innovation procurement

Özel Koşullar

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

1.50 Milyon Avro

Çağrı Bütçesi

4.50 Milyon Avro

Eylem Türü

Co-fund Action - 50% Avrupa Komisyonu katkısı

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.

Çağrı Sayfası

Buradan ulaşılabilir.

 

Beklenen etki:

• Uzun vadeli ulusal ve bölgesel inovasyon tedariki sağlayacak politika çerçevelerinin oluşturulması ve inovasyon tedarikinin sektörel politikalara entegrasyonu;

• Harcama hedefleri ve izleme sistemleri dahil olmak üzere, farklı düzeylerdeki kamu yetkilileri tarafından uygulanacak eylem planlarının oluşturulması; inovasyon tedarikini teşvik etmek için tanımlanmış teşvik mekanizmaları;

• Yeniliklerin kamuda ve özel sektörde ticarileştirilmesini sağlayan ulusal, bölgesel, yerel yönetimler tarafından yönetilen ortak satın alma girişimlerinin benimsenmesi ve ölçeklendirilmesi (ve böylece Avrupalı ​​yenilikçilere pazar fırsatları sağlanması ve Avrupa çapında satın alımların teşvik edilmesi);

• Kamu alıcılarının KOBİ'ler, startuplar, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılarla, yenilik talebini artırmada ve yenilikçi çözümleri tespit etmede araştırma kurumlarıyla daha fazla katılımı;

• Kamu alıcılarına erişimi kolaylaştırmak için KOBİ'lerin alıcıların ihtiyaçlarını belirleme becerileri ve kapasitelerinin iyileştirilmesi;

• Alıcının becerilerini ve kapasitelerini, ihtiyaçlarını ve zorluklarını pazardaki olası teknolojik çözümlerle eşleştirme ve yenilikçi tedarikler tasarlama;

• KOBİ'lerin alıcının ihtiyaçlarına ve zorluklarına yanıt vermesini teşvik etmek için birlikte oluşturma modellerinin etkin bir şekilde benimsenmesi;

Kamuda satın almalar inovasyon ekosistemi için önemlidir. Ancak onları yenilikçi çözümler satın almaktan alıkoyan yetersiz idari kapasite, farkındalık eksikliği, Üye Devlet mevzuatına aktarılmadaki yasal zorluklar ve ihale için risk-olumsuz yaklaşım gibi bir dizi engel vardır. Bu çağrının amacı, kamu ve özel alıcıları yenilikçi çözümler satın almaya teşvik ederek Avrupa'da yenilik tedarikini artırmaktır.