SCALE UP Günümüzün rekabetçi ortamında, yenilikçi şirketlerin ek yetenekler, veriler, müşteriler ve bilgi sağlayan bir ekosistemin desteğine ihtiyacı vardır. İnovasyon ekosistemleri içindeki ve arasındaki bağlantılar, katma değeri yüksek, sürdürülebilir bir ölçeklenmeye büyük ölçüde katkıda bulunur. Şirketlerin somut ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan bir ekosistem, Avrupa çapında ve küresel düzeyde büyümelerini teşvik edecek ve hızlandırılmış bir büyümeye yol açacaktır. Bu hedef, daha rekabetçi AB'ye ve daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir dünyaya geçişe yardımcı olacak yenilikçi şirketleri daha iyi desteklemek için inovasyon oyuncuları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefin çağrıları ayrıca, şirketlerin büyümelerini sürdürmek ve yeni rekabet avantajı elde etmek için ekosistem fırsatlarını daha iyi yakalamalarına destek olmak üzere inovasyon ekosistemlerine yardımcı olacaktır.

Beklenen etki:

  • Mevcut ve gelişmekte olan yenilikçileri ve şirketleri destekleme kapasitelerini güçlendirerek inovasyon ekosistemleri içinde gelişmiş bir işbirliği ağı sağlanması;
  • Dünya çapında inovasyon ekosistemleri arasında güçlendirilmiş ve genişletilmiş işbirliği oluşturulması;
  • Daha kapsayıcı ve cinsiyet eşitliğinin olduğu inovasyon ekosistemlerinin sağlanması.

 

HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01-01: Expanding Entrepreneurial Ecosystems

Çağrı Koşulları

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

1 Milyon Avro

Toplam Çağrı Bütçesi

5 Milyon Avro

Aksiyon Türü

CSA

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.Konsorsiyumda  Innovation Scoreboard Raporuna göre «Moderate» ya da «Emerging» olarak nitelendirilen ülkeden en az bir ortak

Çağrıya özel yasal ve finansal konular

Uygun maliyetler götürü usülü (lump sum) ödenecektir.

Çağrı Sayfası

Buradan ulaşılabilir.

 

Beklenen etki:

• Çeşitli gelişme düzeylerindeki yenilik ekosistemleri arasında yenilik kaynakları akışının iyileştirilmesi;

• Girişimcilik eğitiminin kalitesininin ve dijitalleşmeyi destekleyecek becerilerle donatılmış yerel yeteneklerin iyileştirilmesi;

• Avrupa çapında ve uluslararası ölçekte Yenilik ekosistemlerinin geliştirilmesinde girişimcilik faaliyetinin ölçeğinin artırılması;

• Gençlerin (kendi kendine) istihdam edilebilirliğinin artırılması;

Çağrının Hedef Kitlesi: Meslek okulları, yüksek öğretim kurumları, eğitim ve istihdam alanındaki kamu otoriteleri, KOBİ'ler, şirketler bu çağrıya başvurmak üzere konsorsiyum kurabilir.

Eğitim kurumları, girişimcilik yetkinliklerini besleyerek öğrencileri hızla değişen bir çalışma ortamına hazırlamak için özel sektörle her zamankinden daha fazla birlikte çalışmalıdır. Genişleyen Girişimcilik Ekosistemleri, özel sektör ve iş hızlandırma kuruluşları ile işbirliği içinde tasarlanan programlar aracılığıyla girişimcilik eğitimini destekleyerek yenilik ekosistemlerinde gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmelidir. Çağrı, Avrupa'nın iyi performans gösteren inovasyon merkezlerindeki özel sektörün en iyi uygulamalarından ve Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü tarafından desteklenen eğitim kurumlarıyla mevcut işbirliğinden yararlanmalıdır.

Çağrı, geliştirme ekosistemlerinden eğitim kurumları ve inovasyon merkezlerinden özel sektör tarafından ortaklaşa önerilen, en az iki çalışma yılına ait ortak tasarlanmış faaliyet programlarını destekleyecektir.

 

HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-01: Expanding Investments Ecosystems

Specific conditions

Expected EU contribution per project

1 Milyon Avro

Indicative budget

5 Milyon Avro

Type of Action

CSA

Eligibility conditions

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.Konsorsiyumda  Innovation Scoreboard Raporuna göre «Moderate» ya da «Emerging» olarak nitelendirilen ülkeden en az bir ortak, “Strong” ve “Innovation Leader” olarak tanımlanan ülkeden en az bir ortak bulunmalıdr.

Çağrı Sayfası

Buradan ulaşılabilir.

 

Beklenen etki:

• Açıklıklarını, rekabet edebilirliklerini ve küresel potansiyellerini artırarak, daha az bağlantılı yenilik ekosistemlerine sermaye ve yatırıma daha fazla erişim;

• Girişim yatırımlarının artırılması; daha az bağlantılı ve gelişmekte olan inovasyon ekosistemlerinde yerel girişimlerin geç aşamada büyümesinin sağlanması;

• Yatırımcıların yerel ekosisteme erişimininin kolaylaştırılması;

• Yeni pazarlarda ortak sınır ötesi girişimleri desteklemek için yatırımcıların düzenleyici çerçeveler ve ağlar hakkındaki bilgilerinin iyileştirilmesi.

Çağrının Hedef Kitlesi:  İş hızlandırma servisi sağlayıcıları,  kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, inovasyon ajansları, iş kulüpleri ve ağları, kamu ve özel VC'ler, EIB’nin aracı finansal kuruluşları*

 

Çağrının amacı Avrupa’da ulusalda ve yereldeki inovasyon ekosistemleri hakkında Avrupa’daki yatırımcılara yönelik farkındalık yaratarak yabancı yatırımcıları daha az bağlantılı ekosistemlere çekmektir. Çağrı, daha az bağlantılı inovasyon sistemlerine fon verenlerin girişini kolaylaştırmak için, farklı gelişim aşamalarında inovasyon ekosistemlerinde yer alan, iş hızlandırma hizmet sağlayıcıları, yatırımcı ağları ve kulüpleri tarafından önerilen en az iki yıllık ortak tasarlanmış faaliyet programlarını desteklemektedir.