Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (The European Institute of Innovation and Technology-EIT) , AB seviyesinde eğitim ve girişimcilikle araştırma ve inovasyonu entegre ederek Avrupa'nın inovasyon yeteneğini geliştirmek için oluşturulan ilk kuruluştur [1]. EIT, girişimcilerin ve yenilikçilerin en iyi fikirlerini ürün ve hizmete dönüştürmelerini sağlayarak AB'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam yaratma hedeflerini desteklemede hayatî bir rol oynamaktadır [2]. Sonuç olarak EIT, daha girişimci bir zihniyete doğru değişimi tetiklemek için fikirden ürüne ve hizmete, öğrenci ve araştırmacıdan girişimciye, laboratuvardan pazara kadar olan inovasyon sürecini canlandırmayı ve önemli ölçüde hızlandırmayı amaçlamaktadır [1].

EIT, AB’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk2020’nin ayrılmaz bir parçasıdır [2]. EIT, sosyal zorlukları ele alarak Horizon 2020'nin hedeflerine güçlü bir şekilde katkıda bulunacak ve Avrupa’nın küresel rekabet gücünü artıracaktır [3].

EIT, Bilgi ve İnovasyon Toplulukları (KIC- Knowledge and Innovation Community) denilen dinamik, sınır ötesi ortaklıklar kurulması için önde gelen şirketlerden, üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden oluşan 'bilgi üçgeni'ni bir araya getirerek girişimcilik yeteneğini besler ve yeni fikirleri destekler [2]. EIT, KIC'ler aracılığıyla, Avrupa’da inovasyona nasıl yaklaşıldığı, yönetildiği, finanse edildiği ve yaygınlaştırıldığına dair yeni modeller geliştirir ve test eder [1].

KIC'ler, araştırmadan pazara kadar olan tüm inovasyon zincirini kapsayan aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir[1,4]:

 • Yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, 
 • Girişimci eğitim ve öğretim programları, 
 • Start-up ve girişimlerin kuluçka dönemleri ve desteklenmeleri,

Bu inovasyon zinciri içersindeki bir KIC, Avrupa ve dışından ticaret uzmanlarını, eğitimcileri, öğrencileri, girişimcileri, yatırımcıları, araştırmacıları ve akademisyenleri çekmeyi amaçlamaktadır [1]. 

KIC, kendi yönetim sistemini kuran yasal ve finansal olarak yapılandırılmış bir ortaklıktır. EIT, KIC’in genel bütçesinin % 25’ini karşılar. Bütçenin geri kalan % 75’i, EIT dışındaki diğer kaynaklardan (öncelikle ortakların sahip olduğu kendi kaynakları ve ulusal/bölgesel fonlardan oluşan diğer kaynaklar) finanse edilmelidir. Bu nedenle, KIC ortakları, finansal desteği içeren güçlü bir taahhüde sahip olmak durumundadır [1].

Şu anda sekiz Yenilik Topluluğu bulunmaktadır ve bunlardan her biri farklı bir toplumsal soruna odaklanmaktadır [4] :

 • EIT İklim-KIC: İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonunu ele alır.
 • EIT Dijital: Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ele alır.
 • EIT Gıda: Avrupa'yı gıda inovasyonu ve üretiminde dünya çapında bir devrimin merkezine yerleştirmeye çalışır.
 • EIT Sağlık: Sağlıklı yaşam ve aktif yaşlanmayı ele alır.
 • EIT İmalat: Avrupa imalat sanayisinin rekabet yeteneğini güçlendirir ve artırır.
 • EIT InoEnerji: Sürdürülebilir enerjiyi ele alır.
 • EIT Kentsel Ulaşım: Akıllı, yeşil ve entegre ulaşımı ele alır.
 • EIT Hammaddeler: Avrupa için büyük güç sağlamaya yönelik hammadde geliştirir.

KIC’lerde yer alma fırsatları

KIC dinamik bir ortaklıktır. KIC'in faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, yapısına daha fazla değer katacak yeni ortakların KIC’e dahil edilmesi ve böylelikle ortaklığın genişletilmesi beklenir [1]. EIT Topluluğunun sosyal yardım programı olan EIT Bölgesel Yenilik Programı (EIT Regional Innovation Scheme - RIS) ile de KIC faaliyetlerinden yararlanmak mümkündür [5] .

EIT Topluluğunun başarılarından bazıları ve şimdiye kadarki etkileri şöyledir [6]: 

 • Avrupa'daki en büyük inovasyon topluluğu olan EIT, Avrupa genelinde 40 inovasyon merkeziyle birlikte 1.000'den fazla ortağı bir araya getirmiştir (hem büyük şirketler hem de KOBİ katılımı).
 • 1250'den fazla start-up ve scale-up desteklenerek 6,100 yüksek vasıflı iş yaratılmıştır.
 • 670 yenilikçi ürün ve hizmet pazara sunulmuştur
 • EIT etiketli girişimcilik eğitimi programlarından 1700'den fazla öğrenci mezun olmuştur. 

Toplam bütçe: 2.7 Milyar Avro

[1] https://eit.europa.eu/sites/default/files/EIT%202016%20Call%20for%20KICs%20proposals.pdf
[2] https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_leaflet_09_2017.pdf
[3] https://eit.europa.eu/eit-community/eit-glance/eit-strategy-2014-2020
[4] https://eit.europa.eu/activities/innovation-communities
[5] https://eit.europa.eu/activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme...
[6] https://eit.europa.eu/sites/default/files/pr_eitawards_nominees_announcement.pdf

 • EIT İklim-KIC: İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonunu ele alır.
 • EIT Dijital: Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ele alır.
 • EIT Gıda: Avrupa'yı gıda inovasyonu ve üretiminde dünya çapında bir devrimin merkezine yerleştirmeye çalışır.
 • EIT Sağlık: Sağlıklı yaşam ve aktif yaşlanmayı ele alır.
 • EIT İmalat: Avrupa imalat sanayisinin rekabet yeteneğini güçlendirir ve artırır.
 • EIT InoEnerji: Sürdürülebilir enerjiyi ele alır.
 • EIT Kentsel Ulaşım: Akıllı, yeşil ve entegre ulaşımı ele alır.
 • EIT Hammaddeler: Avrupa için büyük güç sağlamaya yönelik hammadde geliştirir.
   

HABERLER