Bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve inovasyon, 'İyi sağlık ve yüksek kaliteli erişilebilir sağlık hizmetleri' etki alanına ve özellikle sağlık kümelenmesi için Stratejik Plan'da belirtilen aşağıdaki beklenen etkiye katkıda bulunmalıdır: 'Sağlık hizmeti sunucuları, hastalıkların daha iyi anlaşılması ve tedavisi, daha etkili ve yenilikçi sağlık teknolojileri, daha iyi yetenek sayesinde hastalıkların (yoksullukla ilişkili ve ihmal edilen hastalıklar, bulaşıcı olmayan ve nadir hastalıklar dahil bulaşıcı hastalıklar) daha iyi mücadele edilmesi ve yönetilmesi ve hastalık yükünün etkili bir şekilde azaltılması ve salgın salgınlarını yönetmeye ve hasta güvenliğini iyileştirmeye hazırlıklı olma. Buna ek olarak, bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve inovasyon, şu etki alanlarına da katkıda bulunabilir: "Yeni ortaya çıkan tehditler için hazırlanmış dirençli bir AB", "İklim değişikliğini hafifletme ve adaptasyon" ve "Herkes için yüksek kaliteli dijital hizmetler".

Hedef 3, kanser ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele, nadir hastalıkların daha iyi teşhis ve tedavisi, sağlık tehditlerine ve salgınlara hazırlıklı olma ve müdahalede bulunma ve bunların gözetimi, antimikrobiyal dirençli enfeksiyonların sayısının azaltılması, aşılama oranlarının iyileştirilmesi, demografik değişim, akıl sağlığı ve sağlık okuryazarlığında dijital güçlendirme gibi Avrupa Komisyon'un politika öncelikleriyle bağlantılı başlıca toplumsal zorluklara odaklanacaktır. Özellikle, bu hedef altındaki konular aşağıdakileri amaçlayan faaliyetleri destekleyecektir: 

  • ağrı ve sağlık belirleyicileri ile hastalıklar arasındaki nedensel bağlantılar dahil olmak üzere hastalıkların, itici güçlerinin ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve kanıta dayalı politika oluşturulması; 
  • zamanında ve doğru tanıya, kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerinin tanımlanmasına ve nadir hastalığı olan hastalar da dahil olmak üzere sağlık sonuçlarının değerlendirilmesine olanak tanıyan daha iyi metodolojilerin ve teşhis araçlarının geliştirilmesi; 
  • bulaşıcı hastalık tehditlerinin daha iyi gözetimi, önlenmesi, tespiti, tedavisi ve kriz yönetimi için etkili müdahalenin geliştirilmesi ve doğrulanması; 
  • kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımları ve klinik çalışmaların iş akışlarını optimize etmek için dijital araçların kullanımı dahil olmak üzere klinik uygulamada geliştirilen ve test edilen yenilikçi sağlık teknolojileri; 
  • özellikle onaylanmış seçenekleri olmayanlar için geliştirilen nadir hastalıklar dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklar için yeni ve gelişmiş tedaviler, bunları kamunun bütçesine uygun hale getirme stratejileriyle desteklenmesi; ve 
  • iyileştirilmiş / uyarlanmış politikalar ve yasal çerçeveler için bilimsel kanıtlar ve küresel düzeyde önemli politika girişimlerinin bilgilendirilmesi (örneğin DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi; UNEA Kirliliği Önleme Uygulama Planı).

kapsamındaki bazı araştırma ve inovasyon eylemleri, AB’nin "Avrupa'nın Kanseri Yenme Planı" na ilgili tamamlayıcı girdiler sunmalı ve önleme, erken teşhis, teşhis, tedavi, kanser verilerini izleme, kanser hastalarının ve kurtulanların yaşam kaliteleri dahil olmak üzere tüm kanser bakım yolunu kapsayan eylemlere katkıda bulunmalıdır. Ayrıca, Hedef 3 ile EU4Health Programının (2021-2027) uygulanması arasında sinerji ve tamamlayıcılıklar aranacaktır. Bu sinerji ve tamamlayıcılıklar, özellikle geri bildirim döngülerine dayanan mekanizmalar yoluyla, bir yandan araştırma ve inovasyon eylemlerinde önceliklendirilmesi gereken politika ihtiyaçlarının belirlenmesine, diğer yandan da araştırma sonuçlarının politika eylemlerine ve klinik çalışmalara uygulanması ile gerçekleşebilecektir, ve böylelikle sektörler ve politika alanları arasında entegre bir etkileşim mekanizması sağlanacaktır.

2021 yılı bütçe: 262.5 Milyon Avro

EU Action on Antimicrobial Resistance: https://ec.europa.eu/health/antimicrobial-resistance/eu-action-on-antimicrobial-resistance_en