Bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve inovasyon, Ufuk Avrupa Stratejik Planında bulunan 'Ortaya çıkan tehditler için hazırlanmış dirençli bir AB' etki alanına ve özellikle sağlık kümelenmesi için Stratejik Plan'da belirtilen aşağıdaki beklenen etkiye katkıda bulunmalıdır: çevresel, mesleki, sosyal ve ekonomik belirleyicilerinin daha iyi anlaşılması sayesinde yaşam ve çalışma ortamları sağlığı destekleyen ve sürdürebilir ortamlar haline gelmesi'. Ek olarak, bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikler aşağıdaki etki alanlarına da katkıda bulunabilir: 

  • "İyi sağlık ve yüksek kalitede erişilebilir sağlık hizmetleri"
  • "İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon" 
  • "Temiz ve sağlıklı hava, su ve toprak"

 Hedef 2, en önemli veya yaygın toplumsal etkilere sahip çevresel, mesleki ve sosyo-ekonomik risk faktörlerinin sağlığımız ve refahımız üzerindeki etkilerinin anlaşılmasındaki bilgi boşluklarını doldurmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma programında Hedef 2, iç ve dış hava kirliliği, kimyasallar, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon (elektromanyetik alanlar), kentleşme, iklim ve diğer çevresel değişiklikler, sosyoekonomik eşitsizlikler ve değişen çalışma ortamlarına odaklanmaktadır. Ayrıca, bu çalışma programı kapsamında, AB'yi insan sağlığının ve çevrenin en iyi şekilde korunması için yenilikçi kimyasal risk değerlendirmesinde uluslararası kabul görmüş bir sürücü olarak kurması gereken, kimyasallardan kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi için bir Avrupa ortaklığının oluşturulması için bir konu ayrılmıştır.  Sonuçlar, AB'nin çevre ve sağlık politikalarını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sürdürülebilirlik için Kimyasal Strateji, 8. Çevre Eylem Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği için AB Stratejik Çerçevesi ve DSÖ Avrupa Çevresi ve Sağlık Süreci (EHP) gibi kapsayıcı politika çerçevelerini destekleyecektir. 

Maksimum toplumsal faydaya ulaşılmasını sağlamak için, sektörler arasında ve tarım, gıda, çevre, iklim, hareketlilik, güvenlik, şehir planlama, sosyal içerme ve cinsiyet gibi konularla ilgilenen diğer Horizon Avrupa kümeleriyle güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla, Ufuk Avrupa kapsamındaki AB yatırımlarının etkisini artırma açısından, Avrupa Komisyonu, çapraz gübreleme ve diğer sinerjileri sağlamak için AB tarafından finanse edilen projeler arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşılar ve destekler. Bu, ağ oluşturmadan ortak çalıştaylara katılım, bilgi alışverişi, en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve benimsenmesi veya ortak iletişim faaliyetleri gibi ortak faaliyetlere kadar değişebilir. Potansiyel sinerji fırsatları, aynı konu altında finanse edilen projeler arasında ve aynı zamanda Ufuk Avrupa'nın başka bir başlığı, kümesi veya ayağı altında finanse edilen diğer projeler arasında (aynı zamanda Ufuk2020 programı kapsamında finanse edilen devam eden projelerle) mevcuttur. Bu özellikle, Avrupa sağlık araştırma altyapıları (Ufuk Avrupa programı I. sütunu altında), sağlıkla ilgili EIC stratejik zorlukları (Ufuk Avrupa programı III. Sütunu altında) veya sağlık ve diğer kümelenmeleri (Ufuk Avrupa programı II. Sütun altında) kesen alanlarla ilgili projeleri içerebilir. 

2021 yılı bütçe: 330 Milyon Avro

Partnership on Assessment of Risk of Chemicals (Kimyasalların Risklerini Değerlendirme İşbirliği): https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-chemical-risk-assessment.pdf