Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Kasım 2020-30 Kasım 2024

Koordinatör

SINTEF AS

Bütçe

3,988,603.75 Avro

Türk Ortaklar

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ)

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
http://www.ebio-h2020.eu/
ebio logo

Proje Özeti (Amaç ve Ana Faaliyetler)

Türkiye’nin rafinaj sektöründeki ilk üreticisi ve Avrupa'nın 7'inci büyük rafineri şirketi Tüpraş, ülkemizin en büyük sanayi şirketidir. 
Tüpraş, “Yaşamın Değerini Biliyoruz” mottosuyla yürüttüğü faaliyetlerini sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik alanındaki performansını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. İş süreçlerinde iklim değişikliği risklerinin etkilerini değerlendiren Tüpraş, düşük karbon ekonomisine geçişte öncelikle Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyor. 
Sorumlu üretici bilinciyle hareket eden Tüpraş, çevresel ve sosyal etkilerini azaltmak için tüm süreçlerinde doğal kaynak kullanımının azaltılması, kaynakların verimli kullanımı ve atıkların geri dönüşümü konularında çalışmalarını sürdürüyor. Yatırım projeleri fizibilite çalışmalarına olası karbon fiyatlandırmasını dâhil ederek, projelerin çevresel etkilerini “Yaşam Döngüsü Analiziyle” bütünsel olarak değerlendiriyor.  
Tüpraş, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında CO2 azaltımı konusunda dünyada ileri gelen araştırma merkezleri, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile ortaklıklarına yoğun şekilde devam ediyor.  Şirket, Ufuk 2020 programını takiben, Ufuk Avrupa’da da yenilenebilir yakıtlar ve hidrojen üretimi konusundaki projelerde yer almayı hedefliyor. 
İklim değişikliği etkilerinin bertarafı yönündeki çalışmalar kapsamında önümüzdeki süreçte dünyada ormancılık kalıntılarının ve endüstri atıkları da dahil olmak üzere atıkların biyoyakıt üretimi için önemli hammaddeler olacağı öngörülmektedir. 
Ufuk 2020 kapsamında yürütülen EBIO projesi, ucuz biyokütle hammaddelerinin enerji yoğun ulaşım yakıtlarına sürdürülebilir ve sosyal olarak kabul görür biçimde dönüşümünü hedeflemektedir. Bu kapsamda odun pirolizi ile elde edilen yağ ve kağıt endüstrisi atığı olan siyah likör, laboratuvar ölçeğinde geliştirilecek yenilikçi bir elektrokimyasal ön işlem ile petrol rafinerilerinde işlenebilir hale getirilecektir. 
Projede bu sürdürülebilir hammadde, laboratuvar ölçeğinde rafinelerin hidroprosesing ve FCC ünite şarjlarına karıştırılarak yenilenebilir petrokimyasallar ile dizel ve jet yakıtının üretimi sağlanacaktır. Laboratuvar ölçeğinde geliştirilen sistemler, endüstriyel ölçek için prototip görevi görecektir. Projenin konsorsiyumunda da yer alan bilgilere göre; teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte Avrupa’da kağıt endüstrisi tarım ve ormancılık atıklarından yılda 190 milyon ton karbon dioksit azaltımı ve 61 milyon ton biyoyakıt üretimi mümkün hale gelecektir.

ebio görsel

Projeden beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin en önemli çıktıları arasında elektrokimyasal reaktörün oluşturulması, bu reaktörde işlem gören biyoyağların rafineri proseslerinde işlenmesinin optimize edilmesi ve sonuçta oluşan yakıt özelliklerinin raporlanmasıdır. Projenin faydası, düşük maliyette ve düşük karbonlu enerji sağlayarak sera gazı emisyon azaltımına katkıda bulunmasıdır.

Projenin Hedef Grubu

Proje, ormancılık ve kağıt endüstrilerinin atıkları değerlendirileceği için ormancılık ve kağıt sektörlerine, piroliz yağı üretimi dolayısıyla piroliz tesisleri ve rafinerilere, elektrokimyasal reaktör sistem geliştirileceği için elektrot üreticilerine, biyoyağların FCC ve hidroproses ünitelerinde işlenme çalışmaları dolayısıyla petrol rafinerilerine, biyoyağ işleme esnasında hidrojen gerekliliğinden dolayı hidrojen üreticilerine, projenin çıktısı olan biyo-bazlı yakıt ürünleri (LPG, nafta, benzin, jet yakıtı, dizel) sayesinde ise akaryakıt pazarına hitap etmektedir. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede Önemi

Projenin Avrupa RED II Direktifi kapsamında ulaşım yakıtlarından sera gazı emisyonlarının azaltım hedefine (2020’de %10, 2030’a %14) hizmet etmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ile başlayan sınırda karbon uygulaması kapsamında Avrupa’ya ihracat için düşük karbonlu yakıt üretim teknolojilerine geçiş ihtiyacına da çözüm oluşturması planlanmaktadır. Çalışmalarla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 9.uncusu “Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı”, 12.incisi “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, 13.üncüsü “İklim Eylemi” ve 17.incisi “Amaçlar için Ortaklıklar” hedeflerine de katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik ve İnovatif Katkı (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Projenin inovatif yönü, piroliz yağı ve siyah likör gibi işlenmesi zor olan biyoyağların elektrokimyasal işlem uygulanarak rafinerilerde kullanmaya hazır hale getirme hedefidir. Hem elektrokimyasal sistemin geliştirilmesi, hem de biyoyağların rafinerilerde işlenmesi için operasyon şartlarının belirlenmesi detaylı bilimsel çalışma ve Ar-Ge çalışmaları gerektirecektir. 
Sosyal katkı olarak, ülkemizde ve Avrupa’da gıda ve yem sektörleri ile rekabet halinde olmayan sürdürülebilir bir hammaddenin değerlendirilmesi mümkün olacak, dolayısıyla gıda güvenliği sağlanacaktır. Piroliz tesisleri ve elektrokimyasal tesisler gibi yeni istihdam alanları oluşmasına katkı sağlanacaktır. 
Aynı zamanda, elektrokimyasal işlemde yenilenebilir elektriğin kullanılması sayesinde yakıt üretimi prosesinin net karbon emisyonu düşürülecek, iklim değişikliği ile mücadele edilmesine katkı sağlanacaktır. 
Petrol ve doğalgaz bağımlılığı önemli ölçüde azaltılarak, atıkların yakıta dönüşümünün sağlanması ile ekonomik değer yaratılacaktır. 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projede yerli ve yabancı mühendisler, bilim insanları ve teknisyenler çalışmakta, doktora öğrencileri yetişmektedir. Projede elde edilecek yakıtların yaygınlaştırılması için biyoloji, kimya, elektrokimya, kimya mühendisliği, reaksiyon mühendisliği, kataliz, yakıt analizi, proses tasarımı, ekonomik analiz, yaşam döngüsü analizi, proje yönetimi ve grafik tasarımı uzmanlık alanlarını içeren çoklu disiplinli bakış açısı kullanılmaktadır. Partnerler kendi lokasyonlarında düzenli aralıklarla fikirlerin tartışıldığı, çıktıların tüm konsorsiyuma sunulduğu, laboratuvar ve tesis gezilerinin yapıldığı, pratik eğitimlerin verildiği toplanma günleri düzenleyecektir. Böylece atıklardan yakıt dönüşüm değer zincirindeki aşamalar ve bu aşamalarda kullanılan teknolojiler takip edilebilecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Orman ve kağıt endüstrisi gibi ikinci nesil olarak adlandırılan biyokütle hammaddelerinden yakıt üretim teknolojileri dünyada yeni geliştirilmektedir. Ülkemizde biyoyakıt uzmanı sayısı az olmakla birlikte, temiz enerji ve düşük karbon salınımını destekleyecek ileri biyoyakıt üretim proseslerini anlayan ve hâkim olan uzmanların yetişmesi enerji güvenliğimiz açısından önem arz etmektedir. 
Proje sayesinde yenilenebilir yakıt üretim reaksiyonları konusunda uzmanlaşan ve tüm yaşam döngüsünü değerlendirme kapasitesine sahip profesyoneller yetişecektir. Bu kişiler, yenilenebilir yakıt alanında fonlanacak ileri dönemdeki projelerdeki gençleri ve öğrencileri yetiştirme kabiliyetine sahip olacaklardır.

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler

Proje konsorsiyumu 7 ülkeden 9 kuruluş ile oluşmuştur. Koordinatörlüğünü Sintef / Norveç’in yürüttüğü projenin ortakları arasında Tüpraş’ın yanı sıra B.T.G. Biomass Technology Group / Hollanda, Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Almanya, Universiteit Twente / Hollanda, Condias GmbH / Almanya, Poyry / İsveç, ETA / İtalya ve El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) / İspanya yer almaktadır. 
ebio görsel 1ebio görsel 2


 

BAŞARI HİKAYELERİ