Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2016-30 Kasım 2016

Koordinatör

İhale Teknolojileri A.Ş.

Bütçe

50.000 Avro

Türk Ortaklar

İhale Teknolojileri A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk2020

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Elektronik Satın Alma Yönetim Sistemi (E-ProMS) için Türkiye ve Avrupa pazarlarının araştırılması ve ürünün konsept tasarımının şekillenmesi.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de kamu harcamaları GSMH’nın yaklaşık %15-20’si arasındadır. Rakamsal büyüklük olarak, AB kamu harcamaları 2 trilyon Euro civarındadır ve bu harcamaların daha şeffaf, daha rekabetçi ve daha akıllı bir şekilde yapılması, kamu bütçesinin etkin kullanımı açısından son derece önemlidir.

Özel sektör satın alma ve satış süreçleri ise küreselleşen ekonomik şartlarda, firmanın karlılığı ve hayatta kalabilmesi için her gün daha önemli olmaktadır. Düşen karlılık ortamında, şirketlerin daha hızlı, rekabetçi koşullarda satın alması ve müşterilerine daha hızlı ve ucuz bir şekilde ulaşmaları gerekmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje çıktısı ile kamu ve özel sektör satın alım verilerinin gerçek zamanlı analizleri ile kamu daha rekabetçi satın alımlar yapabilecek, özel sektör daha hızlı, denetlenebilir ve iyi koşullarda ticaret yapabilecektir. Proje ile aynı zamanda şirketler kağıtsız ortamda ticaret yapabilecek, her yıl tüketilen milyonlarca sayfa doküman dijital ortama aktarılmış olacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Elektronik satın alma yönetimi başlığı altında bilişim sektörünün öncü ülkelerinde farklı uygulamalar yer almaktadır. Ülkemizde geliştirilen yerli bir ürün olmadığı takdirde, yabancı bir ürünün pazara tam olarak adapte edilmemiş olsa dahi firmalarımız tarafından kullanılmak zorunda kalacağı açıktır. Bu durum ise her yıl milyonlarca doların yurtdışına çıkacağı anlamına gelmektedir.

E-ProMS bir Türk firması tarafından geliştirilecek ve kaynaklarımızın yurtiçinde kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin yanı sıra AB ülkelerine yönelik kamu harcamaları için sahip olduğu veriler ile ülkemizdeki firmalara, yıllık ilave 2 trilyon Euro’luk bir pazardan pay alma fırsatı sağlayacaktır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

E-ProMS, kamu satın alımlarına yönelik veri madenciliği uygulamaları ile kamunun satın alımlarının daha analitik ve rekabetçi bir ortamda olabileceğini ortaya koymuştur.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Ekip disiplinler arası çalışma ve bilgi birikimini artırma imkanı elde etmiştir.

BAŞARI HİKAYELERİ