Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2020-30 Eylül 2024

Koordinatör

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Bütçe

€ 4.591.044,75

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

e-SAFE projesi; günümüzde AB'de bütünsel renovasyonun karşılaştığı engelleri aşarken, binalar için teknolojik, işlevsel, estetik, finansal ve ekonomik açılardan yenilikler sunan, piyasaya hazır, karbondan arındırılmış çok amaçlı derin bir yenileme sisteminin geliştirilmesidir. e-SAFE aynı zamanda enerji ve yapısal performansları birleştirmeyi amaçlamaktadır. e-SAFE, özellikle depreme yatkın ülkelerde tarihi olmayan binalara (yani 1950'den sonra inşa edilmiş) uygulanabilir yenilikçi teknolojik çözümler (e-PANEL, e-CLT ve eEXOS) aracılığıyla enerji ve sismik aktivitelere karşı iyileştirmeler sağlayacaktır. Bu nedenle e-SAFE, AB bina stokunun karbonsuzlaştırılmasına, iklim değişikliğine bağlı doğal tehlikelerin oluşumunun azaltılmasına ve depremlere karşı dayanıklılığın iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ortak tasarım anlayışı ve karşılıklı öğrenmede paydaşların sistematik katılımının bir sonucu olan e-SAFE; teknolojik ve metodolojik yeniliklerin geliştirilmesini kapsamlı, güvenilir ve yenilikçi iş modelleri ve finansal kaynaklarla destekleyecektir. Böylelikle; (i) sosyal ve ekonomik faydalar sağlayacak, (ii) yaşam döngüsü maliyetlerini azaltacak, (iii) risk analizi ve acil durum planı ile afetlere hazırlıklı olacak, (iv) paydaşların bakış açıları göz önünde bulundurularak derin yenileme yatırımlarını teşvik edebilen araçlar kurgulayabilecektir. e-SAFE projesi, enerji ve sismik tasarım konularını kapsamlı olarak ele alınması amacıyla, profesyonellere ve inşaatçılara odaklanarak pazarın çok çeşitli aktörlerinin eğitimi teşvik etmektedir. e-Safe Projesinde aşağıdaki çıktılar elde edilecektir:

Tarihi Olmayan Mevcut Bina Stokunun Karbonsuzlaştırılması Için Yeni Bir Derin Enerji Güçlendirme Sistemi Geliştirilmesi

e-SAFE, düşük performanslı binaları modüler, özelleştirilebilir, prefabrike, çok işlevli panellere (e-PANEL) dayalı, ahşaptan yapılmış, düşük çevresel etkiye sahip yeni bir "dış cephe" ile kaplama fikrine dayanan yeni bir derin enerji yenileme sistemi önermektedir. Bu panel yerel biyo-materyalleri (kenevir, mantar, ağaç lifi, selüloz lifi, koyun yünü vb.) kullanarak üretilecektir. e-SAFE, bu yeni cephe kaplama çözümüyle birlikte, PV modülleri, alan soğutma / ısıtma için tersine çevrilebilir havadan suya ısı pompaları ve Kullanım Sıcak Suyu sistemlerini (DHW) içeren yenilikçi ve etkili bir teknik sistem kombinasyonu (e-THERM) önermektedir. Bunun yanı sıra binalarda merkezi olmayan tak-çalıştır enerji depolama cihazları (e-TANK) geliştirilecek ve test edilecektir. Teknik sistemler, depolama tanklarıyla birleştirildiğinde termal enerji ve fotovoltaik (PV) enerji üretim, tüketim ve tasarruf bilgilerini başarılı bir şekilde izleyecek ve tasarrufları güçlendirecek olan BİT tabanlı bir Bina Enerji Yönetim Sistemi (e-BEMS) tarafından izlenecek ve yönetilecektir.

Enerji Verimliliği ve Sismik Güvenliği Entegre Etmek Için Yeni Teknik Çözümler Geliştirilmesi Ve Test Edilmesi

Depreme meyilli ülkelerde yukarıda bahsedilen e-PANEL, proje kapsamında geliştirilecek diğer iki yenilikçi eklenti çözümle sismik direnci artıran bir yapısal sisteme bağlanabilir: e-CLT ve e-EXOS. e-CLT, dış duvarlara çapraz lamine ahşap (CLT) panellerin eklenmesinden oluşur. Bunlar e-PANEL ile birleştirilir ve mevcut betonarme (RC) çerçeveye enerji yayma cihazları (damperler) ile bağlanır. e-EXOS, mevcut RC çerçeveli yapının, amortisörlerle donatılmış ve mevcut RC çerçevesine bağlanan ve e-PANEL'leri destekleyen iki boyutlu desteklerden yapılmış bir metal dış iskelet ile güçlendirilmesinden oluşur. Bu bileşenler, geri dönüştürülmüş / geri dönüştürülebilir malzemelerin ve "kuru monte edilmiş" tak ve çalıştır çözümlerinin kullanımını destekleyerek, bir yaşam döngüsü perspektifinden özellikle düşük enerji yoğun olacak şekilde tasarlanacaktır. öylelikle binaların depreme dayanıklı hale gelmesi sağlanacaktır.

e-SAFE Çözümlerinin Işlevsel ve Estetik Faydalarını Artırabilen Bir Ortak Tasarım Protokolü Geliştirilmesi

Ortak tasarım protokolü, yeni geliştirilecek bir BIM tabanlı Karar Destek Sistemi aracı (e-DSS) tarafından desteklenmektedir. Sistem, dekarbonizasyon potansiyeli, sismik güvenlik, bina sakinlerinin rahatsız olma dereceleri, uygulama maliyeti ve süresi, yatırım getirisi (YG), konfor (termal, görsel ve akustik), dış kaplama, atık üretimi mevcut mali ve mali teşvikler gibi farklı girdilere dayalı olarak ana yenileme çözümlerini belirleyebilecektir.

Bina Sakinlerinin Konforunun sağlanması ve Sahada Geçirilen Zamanın ve Maliyetlerin En Aza Indirilmesi

e-SAFE projesinin son kullanıcı açısından en çekici özelliği, projedeki çözümlerin bina sakinlerinin günlük yaşamlarını minimum derecede etkileyecek, inşaat işleri için harcanan zamanı en aza indirecek ve kurulum ve işletme maliyetlerini azaltacak şekilde tasarlanmasıdır. e-SAFE çözümleri tamamen, binaların dışından çalıştırılarak kolayca ve hızlı bir şekilde uygulanabilen BIM tasarımlı prefabrike, tak ve çalıştır bileşenlere ve kuru teknolojilere dayalıdır, böylece yer değiştirmeyi (binadan taşınma vs.) önler ve kullanıcıların günlük hayatlarını etkilemez ve kurulum maliyetlerini düşürür.

Derin Yenileme ve e-SAFE’in Pazar Payı ve Finansal Fizibilitesini Artırmak

Mali fizibilite ile ilgili olarak, proje sırasında e-NABLE adlı dahili bir çalışma grubu, seçeneklerin hem ulusal normlar hem de ulusal normlar temelinde seçildiği piyasa koşulları ve gelecekteki potansiyel müşterilerin sosyo-ekonomik durumlarına uygun finansal planları
oluşturmayı amaçlayan tüm olanak, araştırma ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecektir. e-SAFE'yi uygulamak isteyen geliştiricilere, emlakçılara ve bina sahiplerine ucuz ve uygun finansman sağlayacak bir finansman kuruluşu olan e-FOUNDATION; e-NABLE tarafından geliştirilen çeşitli potansiyel finansal programların işletilmesi yoluyla sermayesini eldeedecektir. e-SAFE'den doğan fikri mülkiyet haklarına (IPR) sahip olan ve bunları yöneten bir tüzel kişilik olan e-IPR; e-SAFE sistemini yürütmek için lisanslı çeşitli inşaat şirketleri ve danışmanlarından telif ücreti ve lisans geliri alacaktır.

Derin Yenileme Konusundaki Yetkinlikleri Geliştirmesi

Proje, derin yenileme konusundaki yetkinliklerini artırmak amacıyla. amacıyla tasarım profesyonellerini (inşaat müteahhitleri, mimarlar, mühendisler, yapısal ve enerji danışmanları) ve inşaat endüstrisini (geliştiriciler, inşaat şirketleri, yapı bileşenleri üreticileri)’ni bir araya getiren akredite eğitim paketlerinin (e-TRAINING) geliştirilmesini içermektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Konut ve konut dışı binalar şu anda AB'deki nihai enerji talebinin %40'ından ve tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 36'sından sorumludur. Bu durumda, bina stokundaki enerji verimliliğinin gaz emisyonlarını düşürmek ve enerji tasarruflarına ulaşmak için kritik bir rol oynadığı açıktır: binaların yenilenmesi karbondan arındırmaya, enerji faturalarının düşürülmesine, enerji güvenliğinin artmasına ve ayrıca hava kirliliğinin azalmasına ve iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

AB’deki bina stoğunun enerji verimliliğini artırmaya yönelik bu acil ihtiyaca rağmen, bu yöndeki eylemlerin oranı hala oldukça yetersizdir. EPBD'ye göre, AB'nin enerji verimliliği hedeflerine uygun maliyetli bir şekilde ulaşmak için yıllık ortalama % 3 yenileme oranı gerekli olacaktır. Ancak, Avrupa ülkelerinde mevcut yıllık büyük yenileme oranları yalnızca % 0,1 ile % 2,0 arasında değişmektedir Yenileme oranını artırmadan, tüm AB bina stokunu yenilemek 100 yıldan fazla sürecektir. Bunun yanı sıra, enerji verimliliği kesinlikle Avrupa bina stokunun karşılaştığı tek sorun değildir.

Avrupa topraklarının yaklaşık % 50'si deprem bölgesindedir. Sismik ülkelerde, yıkıcı bir deprem yaşanması durumunda, binaların sadec  dekarbonizasyonuna yönelik herhangi bir çözüm, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülemez bir çözüm önerisidir. Bu ülkelerde, enerji yenileme eylemleri bu nedenle stratejik olarak depreme karşı güçlendirme ile birleşmelidir. Mevcut yenileme uygulamalarının genelinin vasat ve optimal altı çözümlerle sonuçlandığı gözlemlenmelidir. Aşırı maliyetlerden ve bina sakinlerine zarar gelmesinden kaçınma ihtiyacı, uygun finansal planların olmaması, iç mekan konforuna ve iç mekan çevre kalitesine (IEQ) verilen yetersiz önem, genellikle sadece kısmi çözümlerle yenilemeye yönelmeye neden olur.

e-Safe Projesi; AB tarafından belirlenen dekarbonizasyon hedefleri ve deprem yönetmelikleri doğrultusunda, uygulama süresi ve maliyetlerini azaltacak, uygun fiyatlı finansal seçenekler sunan, iç mekan konforunu, estetik ve fonksiyonel çekiciliği arttıran pazara hazır yapı bir yenileme/renovasyon sistemi tasarlamaktadır.

Proje ülkemiz gibi deprem riski taşıyan coğrafyalarda mevcut yapıların afetlere dayanıklı hale getirilmesi ve halkın can güvenliğinin sağlanması amacıyla yapı stoğunun yenilenmesini amaçlar. Bu bağlamda yapılarda enerji verimliliğini ve depreme dayanıklılığını arttırmaya yönelik yenileme çözümleri geliştirecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

e-SAFE projesi, tedarik zinciri ve değer önerme zinciri olmak üzere iki döngüden oluşur. Tedarik zinciri aşaması; bağlam, bina ve Derin yenileme için mevcut mali kısıtlamalara ilişkin bir ön inceleme ile başlar. Bina geometrisinin ayrıntılı bir incelemesiyle devam eder.

Projenin aşağıda verilen tasarım aşaması, değer önerisi zinciriyle kesişir. Bir tarafta, paydaşlar, uygulanacak e-SAFE özelliklerini (e- PANEL, e-CLT, e-EXOS, e-DSS, e-THERM) sürdürülebilir yerel alanlara odaklanarak tanımlamak için fiziksel, yasal ve finansal bilgileri kullanır ve yenileme yapılan binadaki sakinlere minimum rahatsızlık vermeye çalışır. Öte yandan, e-SAFE projesinin uygulama aşaması, geliri, e- SAFE'in geniş potansiyel müşteri yelpazesi tarafından kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlayan finansman mekanizmalarına yeniden yatırılır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Proje iş paketleri kapsamında; enerji verimli ve anti-sismik yenileme yatırımlarının hükümet tarafından desteklenmesini teşvik etmek için AB'deki politika yapıcılara yöneliktir çalışmalar gerçekleştirilecektir. İlk adım olarak, sözleşmelerin hazırlanması amacıyla kullanılacak, paydaş danışma faaliyetlerinden elde edilen bulgulara göre her ülke için tespit edilen teşvikler ile tavsiye edilen mali ve diğer bilgileri içeren bir Beyaz Kitap tanımını oluşturulacaktır. Katılım faaliyetleri, mümkün olan her yerde STK'larla işbirliği içinde yerel mali, mali ve enerji hükümet komitelerine / kamu kurumlarına satış konuşmasını içerecektir.

Halihazırda yeni mali teşvikler de dahil olmak üzere yeni mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda küresel ölçekte politika yapıcılarla olan bağlantılar desteklenecektir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında, hem mühendislik, mimarlık öğrencilerini hem de derin yenileme (deep renovation) sektöründeki profesyonelleri (profesyonel tasarımcılar, yapı mühendisleri, inşaatçılar vb.) hedefleyen bir eğitim protokolü (e-TRAINING) geliştirilecektir. Genel amaç, derin yenileme (binaların dekarbonizasyonu ve sismik güvenlik ile ilgisi) hakkında profesyonel bilgiler ile e-SAFE sistemi hakkındaki spesifik bilgileri geliştirmektir. Bununla birlikte e-Safe çözümlerinin pazar üzerindeki etkisini artırmak ve müşteri tabanını güçlendirmek için e-SAFE'in kullanımına özel bir modül de ayrılacaktır. e-TRAINING, e-SAFE tasarımının yalnızca teknolojik, estetik ve işlevsel yönlerini değil, aynı zamanda finansal ve ortak tasarım avantajlarını da içerecektir.

e-TRAINING protokolü iki versiyonda geliştirilecektir: geleneksel yüz yüze eğitim müfredatı ve video eğitimleriyle birlikte potansiyel çevrimiçi ödevler ve değerlendirme yöntemlerini birleştiren çevrimiçi etkileşimli bir müfredat.

Her iki format da hem profesyoneller, hem dernek ve meslek odaları hem de yüksek öğretim kurumları tarafından kapsamlı yenileme konusunda kullanılabilecektir. e-TRAINING programı projenin sonunda, e-IPR’a ait sertifikalı bir program olarak sonuçlandırılacak, Avrupa pazarında SAFE sisteminin yaygınlığını arttırırken e- FOUNDATION için ek bir gelir kaynağı sağlayabilecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

İş fırsatlarının yaratılması: 2015 yılında yayınlanan bir rapora göre enerji tasarrufu ile yeni iş fırsatlarının yaratılması arasında net bir ilişki vardır. Bunun nedeni, "enerji verimliliğindeki istihdamın" artmasıdır: Bu ifade ile rapor, ana faaliyeti enerji tasarrufu sağlamak için mal ve hizmet tedariki olan firmaların istihdamı anlamına gelmektedir.

Enerji tasarrufundan elde edilen öngörülen istihdam faktörü, konut sektöründe 0,49 iş/GWh ve ticari sektörde 0,62 iş/GWh'dir. Bu rakamlar, e-SAFE tarafından desteklenen yenileme faaliyetlerinin yarattığı yılda yaklaşık 100 yeni iş tahmini oluşturmaktadır. Bu tahmin, enerji verimliliğini sismik önleyici müdahalelerle birleştiren yenilemeler durumunda artacaktır. Bina yenileme sektörüne yerel KOBİ'ler hakim olduğu için, bu, yerel ölçekte işleri artırmak için harika bir fırsat olacaktır.

İnsan kaynağı yönünden bir başka katkı da proje bitiminden sonra e-FOUNDATION tarafından desteklenen eğitim faaliyetleriyle (e-TRAINING) ilgili mesleki eğitim sektöründeki istihdam olanaklarından gelmektedir.

BAŞARI HİKAYELERİ