Koordinatör

TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü

Bütçe

899.806 Avro

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Projenin CORDIS Linki
CORDIS
Proje İnternet Sitesi
MycoTWIN
MycoTwin Twinning Project TUBITAK MAM MRC

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projede TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün mikotoksijenik küfler ve mikotoksinler ile mücadele konusunda araştırma ve inovasyon kapasitesinin geliştirmesi amaçlanmaktadır. Projede 3 temel konu ele alınacaktır:

 • Küflerin biyolojik çeşitliliği ve moleküler identifikasyonu
 • Mikotoksin analizlerinde hızlı testler ve ileri düzey analiz yöntemleri
 • Tarım-gıda zincirinde toksijenik küf ve mikotoksin oluşumunun önlenmesi ve/veya minimize edilmesi.

Hedeflenen çıktılar:

 • Mikotoksijenik küfler ve mikotoksinlerle mücadelede yeni projeler
 • Ulusal ve kurumsal stratejilerin oluşturulması
 • Lider kurumlarla yeni bilimsel ortaklıklar
 • Prototip ürünler (kart testler, referans malzeme, yeterlilik test materyali)

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Mikotoksinler, insanlara ve hayvanlara zararlı olmaları; gıda yem güvenliği, gıda güvencesi ve uluslararası ticaret için önemli ekonomik etkiye sahip olmaları sebebiyle dünya çapında büyük bir endişe kaynağıdır. Ürünler üzerinde yıkıcı etkiye sahiptirler ve ürünlerin kalitesini ve niceliğini negatif olarak etkilemektedirler. Projedeki amaç mikotoksin ile mücadele kapsamında hasat öncesi ve sonrası önlemlere, kontaminasyonu en aza indirmek için etkili ve sürdürülebilir mikotoksin yönetimi ile tarla tarımı, hasat, depolama, nakliye, işleme ve tüketeme kadar tarım-gıda zincirinde toksijenik küf ve mikotoksin oluşumunun önlenmesini sağlamaktır. Proje kapsamında, bilgi alışverişi vasıtasıyla yeni hasat öncesi ve sonrası önlemlerle ürünlerde kontaminasyonu en aza indirmek için etkili ve sürdürülebilir mikotoksin mücadelesini güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Proje, mahsul yetiştirme sisteminin planlanmasından mahsul yetiştirme, hasat, depolama, nakliye, işleme ve tüketime kadar tüm değer zincirini destekleyecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje kapsamında mikotoksijenik küfler ve mikotoksinler ile mücadele amaçlı yenilikçi uygulamalar üzerinde durulacaktır:

 • Toksijenik küfler için yenilikçi izleme ve hızlı test sistemleri
 • Modelleme
 • Mikotoksin oluşumunu önleme araçları
 • Yenilikçi tarlada mücadele stratejileri

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Proje kapsamında yapılacak uzman grup toplantılarında mikotoksijenik küfler, mikotoksinler ve iklim değişikliklerinin mikotoksin oluşumuna etkisi konuları ele alınacaktır. Söz konusu toplantılarda mikotoksinlerle mücadele yöntemleri konusunda kısa, orta ve uzun vade ulusal ve kurumsal stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye’den AB’ye yapılan tarımsal gıda ithalatının yaklaşık  %35'i (1,8 milyarı) mikotoksijenik risklerle ilgili gıdalardır. Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından bildirilen Türkiye’den ithal edilen kuruyemiş ve kuru meyvelerdeki mikotoksinlere ilişkin bildirimlerin toplam bildirimlere oranı sırasıyla ortalama %90 ve %60 kadardır. Projede yapılacak aktiviteler ile mikotoksin kaynaklı bu sorunların minimize edilmesine katkı sağlanacaktır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Mikotoksijenik küfler ve mikotoksinler ile mücadele konusunda proje kapsamında düzenlenecek olan birçok bilimsel aktiviteden hem TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nden hem de ülkemizin diğer kurumlarından araştırmacılar faydalanacaklardır. Araştırmacılar bu aktivitelerde elde ettikleri bilgi ve becerilerle ülkemiz gıda ürünlerinde mikotoksinlerle mücadele konusunda yetkinliklerini arttıracaklardır. Böylece ülkemizin gıda ihracatı konusunda başta gelen ürünlerinin (kuru incir, fındık, kuru üzüm vb.) ihracat sırasında karşılaştığı en önemli sorun olan mikotoksin sorunun minimize edilmesine katkı sağlanacak ve bu konuda çalışmakta olan farklı kurum personellerinin hizmet kalitesi arttırılmış olacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Proje araştırmacıları yenilikçi yaklaşımlarla küflerin biyolojik çeşitliliği ve moleküler identifikasyonu, mikotoksin analizlerinde hızlı testler ve ileri düzey analiz yöntemleri,  tarım-gıda zincirinde toksijenik küf ve mikotoksin oluşumunun önlenmesi ve/veya minimize edilmesi konularında mesleki beceriler geliştireceklerdir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında düzenlenecek aktivitelerden 100 tanesi genç araştırmacı olmak üzere toplamda en az 375 ulusal kurum personelinin faydalanması beklenmektedir. Projede mikotoksijenik küfler ve mikotoksinlerle mücadele konusunda ulusal ve uluslararası olmak üzere toplamda 47 aktivite yapılması planlanmaktadır:

 • 4 kısa dönem yurtdışı çalışma (3 aylık)
 • 8 yaz okulu
 • 7 harici kuruluşlara teknik ziyaret
 • 3 Türkiye’ye uzman ziyaretleri
 • 5 Bilgi günü
 • 3 Enstitü açık gün etkinliği
 • 3 Seminer
 • 6 çalıştay
 • 4 yuvarlak masa toplantısı
 • 4 çalışma grubu toplantısı

BAŞARI HİKAYELERİ