Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı
  07 Temmuz 2022

TÜBİTAK’ın da aralarında olduğu 34 fonlayıcı kuruluş, ““Su kaynaklarının yönetimi: hidroklimatik aşırı olaylara ve yönetim araçlarına dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma” konularda araştırma ve yenilik projeleri için çok uluslu ortak bir çağrıya çıkacak olup, ön duyuru niteliğindeki bu bildiriyi kamuoyunun dikkatine sunmaktadır.

Avrupa ortaklığı Water4All çerçevesinde başlatılacak olan çok uluslu ortak çağrı, hidrolojik süreçleri farklı ölçekte daha iyi anlamak için bilgi, modeller, yaklaşımlar, araçlar ve metodolojiler sunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projelerini destekleyecek ve bu sayede aşırı olaylar sebebiyle ortaya çıkan su sorunlarına daha iyi cevap verebilecektir. Water4All'ın stratejik hedefleri doğrultusunda desteklenecek olan projelerin sonuçları, Yeşil Mutabakat, Su Çerçeve Direktifi, Adil Geçiş ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde kanıta dayalı, küresel, AB ve ulusal su yönetimi politika ve stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, yönetim modellerinin suyla ilgili zorluklarda kilit bir rol oynaması nedeniyle, 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı, yenilikçi yönetim modelleri ve aşırı olaylarla ilgili su yönetimi hususlarında paydaşların daha fazla katılımını beklemektedir.

Bu ön duyuru, daha önceden Aralık 2021'de duyurulan çağrı özelinde yapılmaktadır.

Çağrı Konuları:

Çağrı, Water4All Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi’nin 3. Teması olan “Gelecek İçin Su: Sürdürülebilir Su Yönetimi”nde de açıklandığı gibi hidroklimatik aşırı olaylara yönelik çözümlere odaklanacak olup, aynı zamanda da yatay çalışmalar odağındaki 5. Tema “Su Altyapıları” ve 7. Tema “Yönetim” konularına da değinecektir.

Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı kapsamında sunulacak araştırma ve yenilik projelerinin aşağıdaki konulardan en az birini ele alması gerekmektedir:

Konu 1: Hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma

• İklim değişikliğini dikkate alarak uyum ve etki azaltma nlemleri geliştirmek için su kıtlığının nedenleri, kuraklık olayları ve iklime etki eden mevsimsel değişkenlikler konularındaki bilgi boşluklarını ele almak.

• Hidro-iklimsel aşırı olaylar ve bunların uzunluk ve sürelerindeki artışla başa çıkmak için yenilikçi (veya iyileştirilmiş) toplum tarafından kabul edilebilir uyum ve azaltma stratejileri geliştirmek ve göstermek. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bölgesel veya havza ölçeğinde geniş bir yaklaşım benimseyen sel ve kuraklık buna dahildir.

• Su altyapısının (örneğin, endüstriyel su tesisleri, kentsel ağlar, atık su arıtma tesisleri, yağmur suyu yönetim sistemleri ve kırsal sistemler) hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılığını ve adaptasyon kapasitesini geliştirmek.

Konu 2: Su yönetimi için araçlar - hidroklimatik aşırı olaylar bağlamında

• Özellikle sel baskınları, su tutan havzalardan denizlere kadar geniş bir perspektifte ısı dalgaları ve kuraklıklar gibi aşırı hidro-iklim olaylarına uyum ve etki azaltma stratejilerinin tasarımını ve uygulanmasını desteklemek için araçlar geliştirmek (örneğin, çoklu risk yaklaşımı, karar destek araçları, parasal/parasal olmayan maliyet değerlemesi)

• Az izlenen/veri kıt alanlardaki su kütleleri için su kaynakları değerlendirmesi/modellemesi için yeni metodolojiler, araçlar ve modeller oluşturmak. Bu bağlamda, fiziksel ve dijital çözümlerin bir kombinasyonu beklenmekte olup, vatandaş biliminin sağladığı imkanlardan yararlanılması gerekmektedir.

• “Su sisteminin akıllı hale getirilmesi” ve gelişmiş/yeni sensörler, modeller, iletişim ve bilgi işlem teknolojileri dahil olmak üzere yenilikçi dijitalleşmenin kullanılması.

Konu 3: Hidroklimatik aşırı olaylar ve uluslararası dinamikler bağlamında iyileştirilmiş su yönetimi

• Olağanüstü olaylar bağlamında su kaynaklarının yönetimi için bir analiz yapmak ve sağlam yönetim modelleri geliştirmek, kurumların karar verme kapasitesini ve vatandaşların katılımını artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar, aşırı olaylara karşı savunmasızlığı azaltma kapasitemizi artırmak ve bunlara etkin bir şekilde yanıt vermek için su yöneticileri arasındaki koordinasyonu geliştirmenin yollarını içermelidir.

• Sınır aşan su kaynaklarının yönetimi ve Su Diplomasisine katkı da dahil olmak üzere, su alanında uluslararası işbirliğinin ele alınması ve teşvik edilmesi.

Sunulacak olan projelerde bir konu içindeki tüm alt konuların ele alınmasının zorunlu değildir.

 

Projelerin Süresi:

Uluslararası Ar-Ge projelerinin süresi 36 ay olacaktır.

 

Bütçe:

Avrupa Birliği desteği de dahil olmak üzere, çağrıya dahil olan fonlayıcı kuruluşlar tarafından 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı için 30 Milyon Avro’dan fazla bütçe ayrılacağı taahhüt edilmiştir.

 

Çağrı Duyurusu ve Taslak Zaman Çizelgesi:

Çağrı 1 Eylül 2022'de açılacaktır.

• Çağrı Açılışı: 1 Eylül 2022

• İlk Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 31 Ekim 2022

• İlk Aşama Proje Başvurusu Sonuçlarının Açıklanması: 10 Ocak 2023

• İkinci Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 20 Mart 2023

• Başarılı Projelerin Sonuçlarının Açıklanması: 6 Haziran 2023

• Başarılı Projelerin Başlangıç Tarihi: Sonbahar 2023

 

CallTimeline.PNG

 

Katılımcı Ülkeler ve Fon Sağlayan Kuruluşlar

Aşağıdaki fonlayıcı kuruluşlar, Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı’nakatılmayı kabul etmiştir*:

austria.png

Avusturya

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF

belgium.png

Belçika

Agentschap Innoveren & Ondernemen - VLAIO

Fonds Voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen – FWO

Fonds de la Recherche Scientifique - F.R.S.-FNRS

brazil.png

Brezilya

Brazilian National Council of State Funding Agencies – CONFAP

Brazilian National Council for Scientific and Technological Development – CNPq

RC.png

Çekya

Technology Agency of the Czech Republic - TA CR

denmark.png

Danimarka

Innovation Fund Denmark – IFD

estonia.png

Estonya

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur – ETAg

france.png

Fransa

Agence Nationale de la Recherche – ANR

germany.png

Almanya

Federal Ministry of Education and Research – BMBF

hungary.png

Macaristan

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – NKFIH

ireland.png

İrlanda

Environmental Protection Agency of Ireland – EPA

israel.png

İsrail

Ministry of Environmental Protection – MoE

italia.png

İtalya

Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR

Ministero dello Sviluppo Economico – MISE

latvia.png

Letonya

Latvijas Zinatnes padome – LZP

lituania.png

Litvanya

Lietuvos mokslo taryba - LMT

luxembourg.png

Lüksemburg

Luxembourg National Research Fund – FNR

malta.png

Malta

Ministry for Environment, Energy and Enterprise – MEEE

moldavia.png

Moldova

National Agency for Research and Development – NARD

netherlands.png

Hollanda

Dutch Research Council - NWO

norway.png

Norveç

Research Council of Norway – RCN

poland.png

Polonya

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – NCBR

portugal.png

Portekiz

Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT

romania.png

Romanya

The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding – UEFISCDI

slovakia.png

Slovakya

Slovak Academy of Sciences – SAS

southafrica.png

Güney Afrika

Water Research Commission - WRC

spain1.png

İspanya

Agencia Estatal de Investigación – AEI

Centre for the Development of Industrial Technology - CDTI

sweden.png

İsveç

The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning – FORMAS

switzerland.png

İsviçre

Swiss National Science Foundation – SNSF

turkey.png

Türkiye

Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu – TUBITAK

Unitedkingdom.png

Birleşik Krallık

Engineering and Physical Sciences Research Council - EPSRC UKRI

* Katılımcı ülkeler ve fonlayıcı kuruluşlar, çağrı açıldığında teyit edilecektir.

Kendi ayrı finansman kaynaklarına sahip olmaları veya başka bir kaynaktan (yani, ulusal veya uluslararası bir finansman kuruluşu tarafından) sağlanan fonların garanti edilmesi durumunda, diğer ülkelerden katılımcıların çağrıya katılmaları mümkündür.

 

Konsorsiyum Oluşumuna Dair Temel Unsurlar*:

*Aşağıdaki esaslar bilgilendirme amaçlı olup, yalnızca son çağrı duyurusunda yayınlanacak detaylı kriterler bağlayıcı olacaktır.

• Her bir konsorsiyum, konsoriyuma dahil olacak olan ortakların arasında çağrıya katılan fonlayıcı kuruluşlardan fon talep etmeye uygun olan, en az üç farklı ülkeden üç farklı bağımsız kuruluşun yer alması şartıyla oluşturulacaktır.

• Yukarıda belirtilen koşula ek olarak, konsorsiyuma dahil olacak ortaklar arasında, iki farklı AB Üye ülkesi veya Ufuk Avrupa’ya asosiye olan ülkelerden en az iki bağımsız tüzel kişiyi içermelidir.

• Eğer varsa, kendi kendini finanse edecek olan ortaklar da dahil olmak üzere, konsorsiyuma maksiumum 7 ortağın bir araya gelmesiyle oluşturulabilir.

• Bir konsorsiyumda, kendi kendini finanse eden ortak sayısı en fazla 1 olabilir.

• Çağrıya sunulacak olan projeler, çağrıya katılan fonlayıcı kuruluşlardan herhangi biri tarafından fonlanabilecek bir koordinatör tarafından sunulmalıdır.

• Konsorsiyumların koordinatörü olarak belirlenen kuruluşlarda, bir konsorsiyumda Baş Araştırmacı olan kişi, bu çağrıda yalnızca bir projede yer alabilir (Baş araştırmacı bir projede konsorsiyum koordinatörü ise, başka bir projede konsorsiyum koordinatörü ya da ortak olarak ye alamaz).

• Konsorsiyumların yapılanması bazı ulusal/bölgesel düzenlemelerle sınırlandırılmış olabilir.

 

Uygunluk Kriterleri

Her bir konsorsiyum katılımcısı, 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrı’sına katılan kendi ülkesindeki/bölgesindeki fonlayıcı kuruluş tarafından fonlanacaktır. Bu nedenle katılımcılar, ulusal/bölgesel fonlayıcı kuruluşlarının uygunluk kriterlerine tabidir. Her proje, genel uluslararası ve ulusal/bölgesel uygunluk kriterlerine uymak zorundadır. Uygunluk ve değerlendirme kriterlerinin ayrıntılı listeleri, Eylül 2022'de çağrının resmi açılışında Water4All Çağrı Duyuru belgesinde yayınlanacaktır.

 

Daha fazla bilgi için:

Water4All Çağrı Sekretaryası

Aldo Covello, Maria Bianco

MUR - Üniversiteler ve Araştırma Bakanlığı

Uluslararasılaştırma ve İletişim Genel Müdürlüğü

E-posta: water4all2022_callsecretariat@mur.gov.it

 

Water4All Ortaklığı Hakkında

Water4All ortaklığı, 2022'de Avrupa Birliği Ufuk Avrupa araştırma ve inovasyon programının himayesinde, araştırma ve inovasyonu Avrupa'da ve ötesinde su üzerinde yoğunlaştırmak için başlayacaktır. Water4All'ın Vizyonu, "uzun vadede herkes için su güvenliğini sağlamak için sorun sahipleri ve çözüm sağlayıcılar arasındaki eşleştirmeyi teşvik ederek, tüm araştırma - su inovasyonu hattı boyunca sistemik dönüşümleri ve değişiklikleri hızlandırmak"tır.

Su Araştırma Geliştirme ve Yenilik (RD&I) işbirliğini güçlendirmek, suyla ilgili birinci sınıf bilgi ve verileri üretmek ve paylaşmak için Water4All, bir dizi yıllık Çok Uluslu Ortak Çağrı (JTC'ler) başlatacaktır. Çağrıların konuları Water4All Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi’nde belirlenen su zorluklarından çıkarılacak ve bakanlıklar, yetkililer ve fonlayıcı kuruluşlarının katılımıyla ulusal mali kaynakları bir havuzda toplayacaktır.

Ortaklık hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Benzer Haberler