Genel Bilgi

Şehirler ve kentsel alanlar, AB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatındaki hedeflere ulaşması ve BM Gündem 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BM-Habitat Yeni Kentsel Gündem, AB için Kentsel Gündem* ile ilgili taahhütleri yerine getirmesi için gereken ve Paris Anlaşması ve Yeni Avrupa Bauhaus hareketi tarafından desteklemekte olan dönüşümlerin kesişim noktasıdır.

AB nüfusunun yüzde 70'inden fazlası kentsel alanlarda yaşamakta ve çalışmaktadır ve AB nüfusunun yaklaşık dörtte biri yoksulluk riski altındadır. Kentsel alanlar, Avrupa GSYİH'sının yaklaşık yüzde 85'ini oluştursa da, bunlar aynı zamanda AB enerji kullanımının yüzde 60-80'ini oluşturmaktadır ve trafik sıkışıklığı, konut kıtlığı, hava kirliliği, azalan altyapılar ve göç gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Geleceğimiz, çoğu şehirlerde ve kentsel topluluklar tarafından ele alınması gereken karmaşık büyük zorluklarla mücadele içinde geçecektir. DUT Ortaklığı, belediyeler, şirketler ve toplumdaki karar vericilere gerekli kentsel dönüşümleri gerçekleştirme ve harekete geçme araçlarını sunmak, “sürdürülebilir kentsel kalkınmaya yönelik ortak çabaları güçlendirmek ile bilgi ve kanıtları eyleme geçirmek için entegre bir yaklaşımla bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, Ortaklık, 27 ülkedeki araştırma programı yürütücüsünden gelen kaynakları, bir dizi ortak araştırma ve yenilik projesi çağrısı ve koordinasyon, ağ oluşturma, eğitimi teşvik eden kapsamlı bir yönetim ve uygulama planı aracılığıyla uygulanan ortak bir faaliyet programında bir havuzda toplar ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunur.

2021-2027 yılları arasında Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin destekleneceği Ufuk Avrupa Programı'nda şehirler konusundaki ortaklıklardan birisi karmaşık kentsel sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak çözümler sunmayı hedefleyen "Avrupa Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT))" yapısıdır. DUT kapsamında şehirleri ilgilendiren sorunların; kentsel alandaki sürdürülebilir enerji sistemleri, döngüsel ekonomi ve akıllı ulaşım çözümleri öncelikleriyle ilişkilendirilmesi planlanmaktadır.

DUT yapısı, Ufuk Avrupa Programı’nda kentsel sorunlara çözüm arayacak yegâne Ortak Fonlama yapısı olacaktır.

DUT kapsamında;

 1. “The Positive Energy Districts Transition Pathway (PED) (Pozitif Enerji Geçiş Yolu)
 2. The 15-Minute Cities Transition Pathway (15 Dakikalık Şehirler Geçiş Yolu),
 3. The Circular Urban Regenerative Economies Transition Pathway (Döngüsel Kentsel Yenileyici Ekonomiler Geçiş Yolu)”

başlıkları altında projelerinin desteklenmesi beklenmekte olup çağrı takvimi henüz netleşmemiştir. DUT ortaklığı ilk çağrısının 21 Eylül 2022’de açmıştır. İkinci çağrısının 2023 yılı içerisinde açılması planlanmaktadır.  Proje çağrılarının 2028’e kadar her yıl açılması beklenmektedir. 2022-2028 yılları arasında devam etmesi planlanan ve 7 yıl için 137 Milyon Avro Avrupa Komisyonu katkısı ayrılması planlanmaktadır.

Ortaklık web sayfası: https://dutpartnership.eu/

 

2022 ÇAĞRILARI AÇILMIŞTIR

 

Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions-DUT) 2022 çağrıları ile şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları ele alan uluslararası araştırma ve/veya yenilik projelerini destekleyecektir. DUT 2022 Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından Horizon Europe Partnership programı kapsamında finanse edilmektedir. Ortaklık hakkında daha fazla bilgi için: https://dutpartnership.eu/

Çağrı Konuları

Araştırmadan inovasyona ve uygulamaya kadar çok çeşitli faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan çağrı; çeşitli bilimsel disiplinlere açıktır ve disiplinler arası yaklaşımları memnuniyetle karşılar.

Çağrı konularının açıklamasının temeli üç Geçiş Yoludur (TP):Pozitif Enerji Bölgeleri (PED), 15 dakikalık Şehirler (15mC) ve Döngüsel Kent Ekonomileri (CUE).

Tüm projeler, ana TP'leri olarak ele almak istedikleri konuya en yakın TP'yi seçmeli ve gerektiğinde dahil olan diğer TP'yi belirtmelidir. Teklif, ana TP içinde değerlendirilecek olsa da, değerlendirmede kesişen özellikler de dikkate alınacaktır.

 1. Pozitif Enerji Bölgeleri Geçiş Yolu (PED)
 • PED Konu 1: Enerji toplulukları – sivil toplum tarafından yönlendirilen enerji geçişi
 • PED Konu 2: Enerji esnekliği stratejileri – teknolojik, yasal, toplumsal zorluklar
 • PED Konu 3: Mevcut kentsel yapılarda enerji verimliliği

 

 1. 15 dakikalık Şehirler Geçiş Yolu (15mC)
 • 15mC Konu 1: Kentsel işlevler ve hizmetleri güçlendirme
 • 15mC Konu 2: Kent merkezleri dışında kalan alanlarda hareketlilik ve lojistik için sürdürülebilir seçeneklerin teşviki
 • 15mC Konu 3: Canlı, sürdürülebilir mahalleler için kentsel kamusal alanların ve sokakların (yeniden) düzenlenmesi

 

 1. Döngüsel Kent Ekonomileri Geçiş Yolu (CUE)
 • CUE Konu 1: Kentsel Kaynak Paylaşımı ve Döngüsellik
 • CUE Konu 2: Doğaya dayalı çözümler (NBS)
 • CUE Konu 3: Kentsel gıda sistemleri

 

Ortaklık Yapısı

Proje teklifleri yukarıdaki listenin en az üç ülkesinden en az üç ortağı içermelidir (konsorsiyum olarak başvuruda bulunulacaktır). Ayrıca projeler ortaklıkta yer alan ülkelerin kendi ulusal/bölgesel Fonlama Ajansı tarafından (Türkiye için TÜBİTAK-1071 Programı) finanse edilmeye uygun olmalıdır.  Ayrıca,  konsorsiyumda en az iki Başvuru Sahibi, bu Çağrıda AB eş finansmanı için uygun olan farklı AB Üye Devletleri veya asosiye ülkelerden olmalıdır.

Main Applicant:Ana Başvuru Sahibi, projeyi koordine etmekten ve yönetmekten sorumlu kuruluştur.

Co-applicants:Eş-başvuranlar, bir Finansman Kuruluşundan fon almaya uygun, Ana Başvuru Sahibi dışındaki Başvuru Sahipleridir.

Co-operation Partners:İşbirliği Ortakları, Finansman Kuruluşlarından fon almaya uygun olmayan ortaklardır.

Principle Investigators (PI):Baş Araştırmacılar(PI), bir ana başvuru sahibi veya eş-başvuran için baş araştırmacı olarak görev yapan kişilerdir.

Bir kişi, PI olarak en fazla iki teklifte yer alabilir ve Ana Başvuru Sahibinin PI'si olarak yalnızca bir kez başvuru yapabilir. NOT: Konsorsiyumda ortak olarak yer alan farklı ülkelerden araştırmacıların 2’den fazla ortaklık içerisinde başvuru yaptığı durumlarda bu husus kendilerine hatırlattırılarak emin olunmalıdır!

 

Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

Çağrı uluslararası ve ulusal olarak iki(şer) aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile yürütülecektir.

1. Aşama

Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama İngilizce proje başvurusunun, UEFISCDI UDiManager Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden (www.uefiscdi-direct.ro) uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından ayrıca TÜBİTAK’a, belirtilen tarihe kadar PBS üzerinden 1. aşama ulusal başvurusunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Çağrı, PBS üzerinde “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama)” başlığı altında “DUT 2022 1. Aşama” olarak yer alacaktır. TÜBİTAK’a sunulan 1. aşama başvuruları TÜBİTAK tarafından ulusal uygunluk kriterlerine göre incelenecektir.

1. aşama öneriler ayrıca çağrıya katılan diğer ülkelerin fonlayıcı kuruluşları ve çağrı sekretaryası tarafından ön incelemeye alınacaktır. Proje ortağı ülkelerin ulusal başvuru kurallarını ve çağrı metninde belirtilen başvuru koşullarını sağlamayan projeler iade edilecektir. Değerlendirme sonuçları çağrı sekretaryası tarafından uluslararası proje koordinatörlerine bildirilecektir.

 

2. Aşama

Uluslararası konsorsiyumun ikinci aşama proje başvurusunun uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. 2. aşama uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler ilgi çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamazlar.

Yalnızca çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirme sonuçları olumlu olan projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a PBS üzerinden 2. aşama ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu durumda olan kurum/kuruluşlara 2. aşama başvuru tarihleri TÜBİTAK tarafından ayrıca duyurulacaktır. Çağrı kapsamında başarılı bulunan uluslararası projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar ulusal kurallara uygun olarak TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. Bu çerçevede, TÜBİTAK'a gerçekleştirilen 2. aşama ulusal başvurular, sözleşme öncesinde TÜBİTAK tarafından bütçe değerlendirmesine alınacaktır.

 

Önemli Dökümanlar

 

Videolar

 

Katılımcı Ülkeler

Bu Çağrı kapsamında seçilen projeler, aşağıdaki ülkelerin ulusal/bölgesel fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

Ortak Bulma Platformu

DUT Çağrı 2022 çağrıları için Driving Urban Transitions Partnership Matchmaking Platformu üzerinden profil oluşturarak ve birebir görüşmeler yaparak ortak bulabilirsiniz:

 https://dut-calls.b2match.io/    Platform 03.05.2023'e kadar açık kalacaktır.

Ayrıca Expression of Interest (Niyet Beyanı) Dökümanını ilgilendiğiniz çağrılar özelinde doldurup, olası ortaklık imkanları doğduğunda sizlerle iletişime geçebilmeleri adına TÜBİTAK ABÇPM irtibat noktaları ile ile paylaşmak isterseniz linkten indirip İngilizce olarak doldurduktan sonra dut@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

Ülkemizden Desteklenebilir Kuruluşlar

 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri
 • Özel şirketler (Start-up'lar, KOBİ'ler ve büyük şirketler dahil)
 • Belediyeler
 • Kamu otoriteleri/Devlet kurumları
 • Firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

 

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Not: Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

 

 

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

 Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

 

 Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

 Proje başına 3.000.000 TL’yi,

 Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.250.000 TL’yi,

Özel kuruluşlar için 3.000.000 TL’yi

aşamaz.

 

Destek Oranı

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

 

Çağrı Takvimi

 

Aşama

Tarih

1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

Çağrının ilan edilmesi ve açılması

21.09.2022

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

(1. aşama başvuruları UEFISCDI UDiManager Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden (www.uefiscdi-direct.ro)

21.11.2022

(13:00 CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

28.11.2022 

(TSİ 17:30)

 

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

05.12.2022

(TSİ 17:30)

 

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının uluslararası çağrı sekretaryası tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

 

Mart 2023

 

2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

03.05.2023

(13:00 CEST)

 

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

Temmuz 2023

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

 

Projelerin başlaması

Projelerin başlama tarihi

Eylül 2023-Ocak 2024

 

Bilgi Günleri

 1. Uluslarası Bilgi Günü 1: DUT Çağrı 2022 (çevrimiçi)

20 Eylül 2022 tarihinde çağrılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru süreci ve sonraki adımlar hakkında çağrı sekreteryasına sorular sormak için fırsat sunan bir bilgi günü düzenlenmiştir.

Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

 1. Ulusal Bilgi Günü

TÜBİTAK Tarafından 27 Eylül 2022 tarihinde Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı  (Driving Urban Transitions-DUT) Ortaklığı Ulusal Bilgilendirme Günü düzenlenmiştir.

Uluslararası Başvurular ile ilgili TÜBİTAK Uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız

Ulusal Başvurular (1071) ile ilgili TÜBİTAK Uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

 1. Uluslararası Bilgi Günü 2: DUT Çağrı 2022 (çevrimiçi)

18 Ekim 2022

Çağrılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru süreci ve sonraki adımlar hakkında çağrı sekreteryasına sorular sormak için fırsat sunmuştur.

Uygun ortaklar bulmak için eşleştirme ve proje önerisi sunma (pitching) seansları düzenlenmiştir. 

Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Çağrı Lansman Etkinliği

4-5 Ekim 2022

Çevrimiçi ve Fiziksel katılımla (Brüksel-Belçika) hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi katılımcıların bazı oturumlara erişimi olmayabilecektir.

Gündem, kayıt ve daha fazla bilgi: https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-launch-event-information/

 

 

İletişim

Çağrı detayları, başvuru prosedürleri ve teknik sorunlar için çağrı sekreteryasına elena.simion@uefiscdi.ro  adresinden ya da telefonla +40 21 307 19 93 numarasından ulaşabilirsiniz.

Uluslararası süreçler hakkındaki genel sorularınız için bizlere dut@tubitak.gov.tr adresinden, TÜBİTAK 1071 Ulusal Fonlama Programı ile ilgili sorularınız için ceren.uzun@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.