KOBİ Hızlandırıcı Programı, "Avrupa İnovasyon Konseyi Pilot Çalışma Programı" çerçevesinde yürütülmektedir. 

KOBİ Hızlandırıcı Programı ile birlikte Avrupa Komisyonu tarafından hibe seçeneğinin yanı sıra risk sermayesi yatırımı (equity) seçeneği de firmalara önerilmektedir. Teknoloji Hazırlık Seviyesine (Technology Readiness Level-TRL) göre programın önereceği fon mekanizması farklılık göstermektedir. Buna göre projenizin niteliğine göre talep edebileceğiniz fon seçenekleri şu şekildedir:

Sadece HibeSadece TRL6-8 arası faaliyetler için0,5-2,5 M.€ hibe
(Toplam proje bütçesinin en fazla %70’i)
Rızaya Bağlı HibeSadece TRL6-8 arası faaliyetler için proje bütçesinin %70’ini geçmeyecek şekilde 0,5-2,5 M.€ hibe Eğer proje TRL9 Seviyesinde faaliyetler içeriyor ise başvuru sahibinin rızasıyla değerlendirme karma finansman yöntemine dönüştürülür
Karma FinansmanTRL6 ve üzeri faaliyetler için0,5-2,5 m.€ hibe ve TRL6-9 arası faaliyetler içn 15m.€’ya kadar giriişim sermayesi

KOBİ Hızlandırıcı Programının genel özellikleri şu şekildedir: 

 • Programa KOBİ’ler sadece tek başlarına başvurabileceklerdir.
 • Başvuru için 30 sayfayı geçmeyecek şekilde doldurulacak başvuru formunun gerekli diğer dokümanlarla birlikte Avrupa Komisyonu'na iletilmesi gerekmektedir. Başvuru hazırlanırken dikkat edilecek hususlar “Proje Değerlendirme Kriterleri”nde belirtilmiştir.
 • KOBİ Hızlandırıcı Programı kapsamında desteklenebilecek faaliyetler demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme ve pazar uygulamaları olabilecektir.
 • Toplam proje süresi en fazla 24 ay olabilmektedir.
 • KOBİ Hızlandırıcı Programına önerilen projeler 3 aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaklardır. Bu aşamalar; uzaktan değerlendirme, mülakat ve -girişim sermayesi için- durum tespiti (due diligence).
 • KOBİ Hızlandırıcı Programına önerilen projeler etki, mükemmeliyet ve uygulama kriterleri bakımından Avrupa Komisyonu'nca belirlenen hakemlerce uzaktan değerlendirilirler. Her bir kriter 5 üzerinden puanlanır; her bir kriter için eşik puan 5 üzerinden 4'tür (her bir kriterin ağırlığı 1/3'tür); bir projenin eşik puanı geçebilmesi için 15 üzerinden en az 13 puan alması gerekmektedir. 15 puan üzerinden 13 puan alan her projeye Avrupa Komisyonu “Mükemmeliyet Mührü” denilen kalite etiketi verir.
 • Projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve her bir başvuru dönemi için belirlenen bütçeye göre belirlenen sayıda firma projelerini sunmak üzere Brüksel’e mülakata davet edilir. Mülakat paneli; teknoloji, sanayi, işletme ve finans gibi farklı sektörlerden katılımcıların yer aldığı bir jüri ile gerçekleştirilir. Mülakat aşamasını da başarıyla geçen firmalar, eğer sadece hibe seçeneğine başvuru yapmışlarsa Avrupa Komisyonu ile hibe sözleşmesi yapmaya hak kazanmış olurlar.
 • Eğer firma için yatırım desteği de söz konusu ise, bu aşamada Avrupa Komisyonu tarafından proje önerisi kabul edilen firmalar durum tespit sürecinin gerçekleştirilmesi için Avrupa İnovasyon Konseyi Fonu'na yönlendirilir. Fon tarafından yapılacak durum tespitinin olumlu sonuçlanması halinde firma ile girişim sermayesi yatırımı konusunda görüşmeler yapılır. Durum tespiti, bilimsel veya teknik bir değerlendirme değildir. Girişim sermayesi yatırımının uygunluğunu, büyüklüğünü, süresini, adımlarını vs. doğrulamak için yapılır. 
 • Yapılacak yatırım karşılığında KOBİ’nin hissesinden alınacak pay %10 ile %25 arasında olacaktır. Yatırımcının çıkış süresi (hisselerini satma süreleri) 7 ile 10 yıl (maksimum 15 yıl) arasında olacaktır
 • KOBİ Hızlandırıcı Programının 2020 ylı çağrı kesim tarihleri: 19 Mayıs 2020 (Sadece Yeşil Mutabakat öncelikleri), 7 Ekim 2020 (Tüm Alanlar)’dir.
 • Bu çağrı kesim tarihlerinde yapılacak başvuruların mülakatları ise; 19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihi için 29 Haziran-3 Temmuz 2020; 7 Ekim 2020 çağrı kesim tarihi için ise 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 

Proje önermek isteyen firmaların faydalanabileceği dokümanlar şu şekildedir: