HABERLER

Ufuk Avrupa Programı “Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet”  bileşeni kapsamında, başta Paris Anlaşması olmak üzere AB politikaları ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda toplumsal zorluklarla ilgili araştırmaların desteklenmesi, kilit teknolojilerin ve endüstriyel kapasitelerin güçlendirilmesi /iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ufuk2020 Programı döneminde Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşenine denk düşen ve öncesinde tematik alanlar olarak adlandırılan alt bileşenler, Ufuk Avrupa Programı ile birlikte 6 ayrı küme halinde gruplandırılmıştır. Söz konusu kümelerden 5.si olan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesinin temelinde AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma fikri yatmaktadır. Küme 5 kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa önceliklerine; iklim (AB İklim Yasası, 2030 İklim Hedef Planı, AB İklim Uyum Stratejisi), enerji (Hidrojen Stratejisi, Avrupa için yenileme dalgası, Enerji Sistemi Entegrasyonu için AB Stratejisi, Açık deniz yenilenebilir enerji), Mobilite (Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Stratejisi) ile ilgili AB stratejilerinin hedeflerine katkı sunacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital teknolojilerin kullanımını teşvik edici eylem ve projeler ile bölge ekonomisinin, endüstrisinin ve toplum dönüşümünün hızlandırılması büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan, yukarıda anılan amaç ve hedefler doğrultusunda enerji ve mobilite alanlarının iç içe geçen alanlar haline geldiği görülmektedir. 

Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite, Avrupa Komisyonu’nun yeni stratejik vizyonu olan “Herkes için Temiz Bir Gezegen” ve AB yeni sanayi stratejisinin de etkisiyle, 

  • Dijital ve yeşil geçişlerin hızlandırmasını ve yönlendirmesini sağlamak; 
  • Güvenli gıdaya, temiz ve sağlıklı bir çevreye erişim için sürdürülebilir doğal kaynakları iyi yönetmek, çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak ve tersine çevirmek; 
  • Mobilite, enerji, inşaat ve üretim sistemlerini dönüştürerek Avrupa’yı ilk dijital döngüsel, iklim nötr ve sürdürülebilir ekonomi haline getirmek;
  • Dirençli, kapsayıcı, demokratik bir Avrupa toplumu oluşturmak gibi stratejik önceliklere sahip hale getirilmiştir.

Küme 5 altında çıkılacak olan çağrılar 6 ana başlık kapsamında yayınlanmakta olup bu ana başlıklar Hedef veya Destinasyon olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu ana başlıklar :

Bütçe:  Program boyunca (2021-2027) toplam 15.123 Milyar €

Küme 5 Ortaklıkları

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş olan stratejik hedef ve amaçlara ulaşılması noktasında kritik bir yere sahip olan Ufuk Avrupa Programı Ortaklıkları, bu alanlarda araştırma ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi  amacıyla kamu ve özel sektör aktörlerinin bir araya getirilerek oluşturulan girişimler olarak adlandırılabilir. 

3 çeşit Ortaklık bulunmaktadır:

Kurumsallaşmış Ortaklıklar:

Avrupa Konsey Tüzüğü (madde 187) ya da Avrupa Parlementosu ve Konsey Kararı (madde 185) gibi belirli bir yasal düzenleme çerçevesinde kurulan özel ortaklık yapılarıdır. Kurumsallaşmış ortaklıklar ve diğer ortaklık türleri, yalnızca Ufuk Avrupa programının istenen hedeflere veya beklenen etkilere ulaşamasının zor görüldüğü durumlarda uygulanmaktadır. EIT Bilgi ve Yenilik Toplulukları (KIC'ler) da kurumsallaşmış ortaklıklardır. EIT KIC'leri,  Horizon 2020 kapsamında  oluşturulmuştur. EIT KIC'lerinin kilit ortakları yüksek öğretim kurumları, araştırma kuruluşları, şirketler ve diğer paydaşlardır. Küme 5 ile ilgili olan EIT'ler: EIT Innoenergy ve EIT Urban Mobility'dir. Kurumsallaşmış Ortaklıkların, Küme 5 Çalışma Programı dışında kendilerine özel Çalışma Programları bulunmaktadır. 

Ortak Programlama Ortaklıkları:

Ortak Programlama Ortaklıkları, Avrupa Komisyonu, Programa taraf Üye Devletler ile özel veya kamu ortakları arasında kurulur. Bu ortaklıklar çerçevesinde yer alan çağrılar, Küme 5'in Çalışma Programında yer almaktadır.

Ortak Fonlama Ortaklıkları

Ortak Fonlama Ortaklıkları, Ufuk Avrupa Programına dahil olan ülkeler ve hatta üçüncü taraf ülkelerin fonlama kuruluşları ile Avrupa Komisyonun ortak olarak finanse ettikleri bir ortaklık yapısıdır. Söz konusu ortaklık çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan kuruluşların projeleri, hem Komisyon hem de katılım sağladıkları ülkelerin fonlayıcı kuruluşları (ör. Türkiye'de TÜBİTAK) tarafından finanse edilmektedir. 

Küme 5 Ortaklıkları
Kurumsallaşmış Ortaklıklar Ortak Programlama OrtaklıklarıOrtak Fonlama Ortaklıkları
Clean HydrogenBuilt4PeopleClean Energy Transition Partnership (CETP)
Clean AviationTowards Zero-emission Road Transport (2ZERO)Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT)
Europe’s RailConnected and Automated Mobility (CCAM) 
Single European Sky ATM Research (SESAR3) Zero-emission Waterborne Transport 
EIT Urban Mobility Batteries: Towards a competitive European industrial battery value chain 
EIT InnoEnergy  

 

2023-2024 Dönemi çağrı başlıklarının yer aldığı Küme 5 Çalışma Programına erişmek için lütfen tıklayınız. 

2023-2024 yılı çağrısı toplam bütçesi 2763 Milyon Avro’dur. 

TurkeyinH2020 Projesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm etkinlik kayıtlarına ve eğitim materyallerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Küme 5 Mobilite alanı kapsamında açılan çağrıların yer aldığı Destinasyonlar (Hedefler) ve Ortaklıkların çalışma alanları hakkında hazırlanan yönlendirici dökümanı indirmek için lütfen tıklayınız. 

BAŞARI HİKAYELERİ