13 Ocak 2022

CONNECT hedefindeki çağrılar, ulusal, bölgesel ve yerel ekosistemlerin güçlü yanlarından yararlanarak bu ekosistemlerde karşılaşılan zorluklara yönelik hedefler belirleyerek ve bu hedeflere ulaşma konusunda paydaşların katılımını teşvik etmeyi amaçlar. Böylece yeşil ve dijital bir Avrupa Araştırma Alanına ulaşma hedefi ekseninde, Avrupa genelinde birbirine bağlı ve kapsayıcı inovasyon ekosistemleri oluşturmayı hedefler. Bu kapsamda 11 Ocak 2022 tarihinde HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01: Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems ve HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystems adında 2 farklı çağrı açılmıştır.

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01: Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems

Özel Koşullar

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

500.000 Avro

Çağrı Bütçesi

4 Milyon Avro

Eylem Türü

CSA

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır. Konsorsiyumda  Innovation Scoreboard Raporuna göre «Moderate» ya da «Emerging» olarak nitelendirilen ülkeden en az bir ortak bulunmalıdır.

Çağrı Takvimi

Açılış: 11 Ocak 2022 – Kapanış: 26 Nisan 2022

Çağrı Sayfası

Buradan ulaşılabilir.

Çağrının Hedef Kitlesi: Kamu kurumları, ulusal/bölgesel yerel makamlar, dernekler, kümeler, hızlandırıcılar, inovasyon merkezleri, kuluçka merkezleri, teknoloji parkları, inovasyona teşviki destekleyen ağlar bu çağrıya başvurmak üzere konsorsiyum kurabilir.

Çağrı, Üye Devletlerde ve Asosiye Ülkelerde inovasyon yayılımını/teşvikini destekleyen mevcut başarılı girişimlerin ve ağların farklı inovasyon paydaşları ve bölgeleri ile işbirliğini yapmasını sağlamayı; böylece Avrupa'nın inovasyon verimliliğini ve kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Beklenen etki:

  • Avrupa inovasyon ekosistemlerini birbirine bağlayan ve yenilikçi çözümlerin yaygınlaştırılmasını ve ölçeklenmesini destekleyen halihazırda var olan başarılı girişimlere ve ağlara, AB bölgeleri arasında katılımın genişletilmesi ve daha çeşitli inovasyon aktörlerinin katılımınının genişletilerek kapsayıcılığının artırılması;
  • Avrupa'daki inovasyon ayrımının azaltılması ve kapsayıcılık ve bağlantısallık açısndan Avrupa Araştırma Alanının inovasyon yönünün güçlendirilmesi, Üye Devletlerin ve Asosiye Ülkelerin inovasyon kapasitelerini iyileştirmek ve sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için ortak çabalar geliştirilmesi;
  • Yenilik ekosistemlerine yönelik Ufuk Avrupa programını desteklemek için ulusal veya bölgesel kamu fonları da dahil olmak üzere diğer tüm finansman kaldıraçlarının teşvik edilmesi.

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystems

Özel Koşullar

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

500.000 Avro

Çağrı Bütçesi

3 Milyon Avro

Eylem Türü

CSA

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.

Çağrı Takvimi

Açılış: 11 Ocak 2022 – Kapanış: 26 Nisan 2022

Çağrı Sayfası

Buradan ulaşılabilir.

Çağrının Hedef Kitlesi: Sosyal inovasyon aktörleri / sosyal girişimciler, KOBİ'ler, hızlandırıcılar, yatırımcılar, sanayi ve hayırsever topluluklar, üniversiteler ve araştırma merkezleri ve kamuya ait işletmeler bu çağrıya başvurmak üzere konsorsiyum kurabilir.

Çağrı, sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratmayı ve sosyal girişimcilerin Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel inovasyon ekosistemlerinin kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Çağrı ayrıca, sosyal inovasyon projelerinin bir bütün olarak topluma sağladığı faydalara ve özellikle Komisyonun stratejik hedef ve önceliklerine dikkat çekerek kalıcı bir yayılma etkisi yaratmayı hedeflemektedir.

Beklenen etki:

  • Başarılı projeleri yürütmek için gerekli olan girişimcilik bilgi ve becerilerine erişim sağlamak amacıyla Sosyal inovasyon aktörlerinin KOBİ'ler ve start-up'lar, hızlandırıcılar, endüstri, yatırımcılar ve hayırsever topluluklar dahil olmak üzere diğer tüm aktörlerle bağlantılarını sağlayarak inovasyon ekosistemlerine aktif katılımını teşvik edilmesi;
  • Sosyal yenilikleri finanse etmenin alternatif yollarının bulunması; 

 

Benzer Haberler