Avrupa Komisyonu, iki koordinasyon ve destek eylemini içeren Avrupa Yenilik Konseyi 2023 Çalışma Programı (The Amended European Innovation [EIC] Council Work Programme) değişikliğini kabul etmiştir. Çağrılar 16 Ağustos 2023 tarihinde açılmıştır. 
  16 Ağustos 2023

Avrupa Komisyonu, iki koordinasyon ve destek eylemini içeren Avrupa Yenilik Konseyi 2023 Çalışma Programı (The Amended European Innovation [EIC] Council Work Programme) değişikliğini kabul etmiştir. Çağrılar 16 Ağustos 2023 tarihinde açılmıştır. 

Financial Support to access services from Ecosystem Partners (HORIZON-EIC-2023-PARTNERS-01)
EIC Yararlanıcıları pazarlara erişim, iş geliştirme, gerekli inovasyon ağlarına katılım Ar-Ge ve inovasyon altyapısını güçlendirme yolunda ek finansmana ihtiyaç duyabilmektedirler. EIC bu konularda verdiği EICİş Hızlandırma Servisi (Business Acceleration Services [BAS]) kapsamında EIC Ekosistem Ortakları tarafından verilen kapsamlı hizmetlerini EIC Yararlanıcılarına en iyi şekilde ulaştırmak üzere finansal destek çağrısı açmıştır. Bu çağrıya EIC Çalışma Programı’nda belirtilen şartları sağlayan tüzel kişilikler başvuru yapabilir. Çağrının kapsamı, EIC Yararlanıcılarının herhangi bir EIC Ekosistem Ortağından alacakları hizmetin maliyetinin %50'sini karşılamak üzere götürü usulü (lump sum) mali destek sağlamaktır. Bu eylem kapsamında bir EIC Yararlanıcısına verilecek azami kümülatif destek miktarı 60.000 Euro’dur. Bu çağrı EIC Yararlanıcıların EIC BAS hizmetlerini verimli şekilde kullanmaları için sürekli olarak açık olacaktır.


Bu çağrı kapsamında seçilecek kurumların finansal destek verebileceği EIC Yararlanıcıları:

 • 2018-2020 döneminde yürütülen EIC Pilot kapsamında hibe alan proje sahipleri ve aynı yıllarda EIC Hızlandırıcı (diğer bir adıyla KOBİ Aracı Faz 2) programında Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence) almış olan proje önerisi sahipleri
 • EIC Kılavuz, Geçiş, Hızlandırıcı programlarından fon almaya hak kazanmış EIC Yararlanıcıları

Fonlama Oranı %100
Proje bütçesinin en az %75'i (3,4 milyon Avro) EIC Yararlanıcılarına finansal destek olarak verilecektir.
Eylem türü: Koordinasyon ve destek eylemi (CSA)
Desteklenmesi beklenen proje sayısı: 1
Çağrı açılışı: 16 Ağustos 2023
Son başvuru tarihi: 14 Kasım 2023
Çağrı Bütçesi: 4.5 Milyon Euro. Hibenin finansman oranı, uygun maliyetlerin %100'üdür.

Next Generation Innovation Talents (HORIZON-EIC-2023-TALENTS-01)
Bu çağrının amacı, araştırmacıların ve yenilikçilerin inovasyonu buluşun ötesine taşımanın karmaşık sürecini daha iyi anlamalarını ve deneyim kazanmalarını sağlamak; ayrıca bu kişilerin girişimci zihniyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Diğer yandan bu çağrı inovatif start-up'lara güncel araştırmalardan yeni fikirlere erişim sağlamayı; böylece onların inovasyonlarının gelişimini hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Çağrı kapsamında aşağıda belirtilen programlardan yararlanan araştırmacılar, belirtilen şartları sağlayan şirketlerde staj yapabilirler:

 • Staj için uygun araştırmacılar olarak: Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council - ERC); EIC Kılavuz; Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) doktora sonrası bursları; doktora ağları ve COFUND programları; Ufuk Avrupa’nın Araştırma Altyapıları programı tarafından finanse edilen projelere katılan doktora adayları ve/veya doktora sonrası araştırmacılar ve EIT Etiketi taşıyan Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yer alan ve mezun olan öğrenciler, EIT Alumni ağında yer alan katılımcılar, EIT Jumpstarter yararlanıcıları ve ayrıca EIT KIC'leri tarafından desteklenen diğer doktora sonrası eğitim programları katılımcıları 
 • Staj için uygun şirketler: H2020 KOBİ Aracı programı dahil olmak üzere EIC Hızlandırıcı tarafından desteklenen start-up'lar ve KOBİ'ler; EIC Geçiş Programında EIC Mükemmellik Mührü verilen KOBİ’ler/start-up'lar; EIT-KIC inovasyon ve iş geliştirme hizmetleri tarafından desteklenen start-up'lar/KOBİ'ler


İki yıllık çağrı süresi boyunca her biri yaklaşık üç ila altı aylık staj programı olacak şekilde yaklaşık 600 inovasyon stajının desteklenmesi beklenmektedir. Program başına nihai katılımcı sayısı talebe göre değişebilir, ancak tüm ortak programlardan yüksek talep olduğu varsayıldığında, EIC Kılavuz programından en az 150 araştırmacının stajyer olması öngörülmektedir.


Planın iki ana akışı vardır:
I. "Derin teknoloji yetenekleri" akışı: Şu anda ERC, EIC Kılavuz, MSCA, EIT ve Araştırma Altyapısı projesi için çalışan doktora adaylarına ve doktora sonrası araştırmacılara açık 3 ila 6 aylık staj süresi. Bu stajlar, ev sahibi şirketin talep ettiği şekilde, belirli bir proje üzerinde uzmanlaşmış bir çalışmaya veya üst düzey bir yöneticiye (CEO, CTO, CSO) yardıma ayrılacaktır.


II. "Gelecek vadeden yenilikçiler" akışı: EIT Etiketli Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki (ve mezun olan) ilgili öğrencilere, EIT Mezunlarına, EIT Jumpstarter yararlanıcılarına açık 6 aya kadar staj süresi.


Bu çağrı kapsamındaki faaliyetler aşağıdaki temel görevleri içermelidir:

 • İlgili Ufuk Avrupa programları ile koordinasyon içinde uygun araştırmacılara ve ev sahibi şirketlere yönelik niyet beyanı sürecinin hazırlanmasına ve uygulanmasına destek
 • İlgili araştırmacılar (stajyer adayları) ve şirketler arasında bir eşleştirme BT platformunun oluşturulması
 • Aday stajyerler ve şirketler için rehberlik ve destek sağlanması
 • Fikri mülkiyet, çalışma koşulları vb. ile ilgili standart anlaşmalar da dahil olmak üzere araştırma enstitüleri ve şirketlerle anlaşmaların yapılması
 • Stajlarla ilgili pratik konuların takibi
 • Bilgilendirme ve yaygınlaştırma kampanyalarının organizasyonu
 • Gerektiğinde stajyerlerin ek maliyetlerini karşılamak için üçüncü taraflara mali destek sağlanması 
 • Her bir ilgili Ufuk Avrupa programına, şirkete ve stajyere düzenli raporlama
 • Çağrının etkisi hakkında geri bildirim sağlanması 


Bu çağrı kapsamında fonlanan proje yürütücüsü ERC ve EIC kılavuz araştırmacıları için mali destek sağlayacaktır. MSCA, Araştırma Altyapısı, EIT/EIT KIC'ler tarafından finanse edilen araştırmacıların staj masraflarının geri ödenmesi, ilgili ortak programlar tarafından karşılanacaktır.
Seçilen proje sahibi, programı uygulamak için gerekli bilgiye, uzmanlığa ve araçlara sahip olmalıdır. Proje sahibi özellikle, ABÇP hakkındaki bilgisini ve çoklu paydaş projelerini yönetme deneyimini; insan kaynakları danışmanlık hizmetleri konusundaki tecrübesini, start-up ve spin-off için işe alma ve yetenek avcılığı kapasiteleri; hukuk ve muhasebe hizmetleri sağlama konusundaki birikimini göstermelidir. Teklifler, programın Avrupa Komisyonu ve bahse konu programlar için ilgili kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde uygulanacağını öngörmelidir.
Proje sahibi, stajyer-staj kurumu eşleşmesinden staj süresinin sonuna kadar her bir stajın nasıl organize edileceğine dair kapsamlı bir çalışma planı sunmalıdır. Eşleştirme yapğılırken stajyerler açısından ülke-cinsiyet dağılımı; ev sahibi şirket açısından tematik alan, sektör ve ülke dağılımı gözetilmelidir. Ayrıca başvuru sahipleri, programın etkinliğini, memnuniyetini ve etkisini ölçmek için metodolojiyi teklifte açıklamalıdır.
Eylem türü: Koordinasyon ve destek eylemi (CSA)
Tahmini süre: 24 ay
Desteklenmesi beklenen proje sayısı: 1
Çağrı açılışı: 16 Ağustos 2023
Son başvuru tarihi: 4 Ekim 2023
Çağrı Bütçesi: 4 Milyon Euro. Hibenin finansman oranı, uygun maliyetlerin %100'üdür.

Çağrılar hakkında ayrıntılı bilgiye Avrupa Yenilik Konseyi 2023 Çalışma Programı'ndan ulaşılabilir.

Benzer Haberler