OKYANUSLAR VE SULARIN RESTORASYONU MİSYON BİLDİRGESİ
  16 Aralık 2022

Misyon Bildirgesi, 2030 yılına kadar Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu'nun üç hedefine ulaşmak için eylemlerin birleştirilmesini ve aşağıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi adına yapılan bir çağrıdır:

  • AB Biyoçeşitlilik Stratejisi 2030 ile uyumlu olarak deniz ve tatlı su ekosistemlerini ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve eski haline getirilmesi
  • Hava, Su ve Toprak için Sıfır Kirliliğe Doğru AB Eylem Planı doğrultusunda okyanusların, denizlerin ve suların kirlenmesini önlemek ve ve olan kirliliği ortadan kaldırmak;
  • Sürdürülebilir mavi ekonominin, Avrupa İklim Yasası ve Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Stratejisi taslağında yer alan bütünsel vizyonla uyumlu olarak karbon nötr ve döngüsel hale getirilmesi

Bu hedeflere ulaşmak için Misyon aynı zamanda iki kolaylaştırıcı aracı devreye sokmaktadır:

  • Dijital Okyanus ve Su Bilgi Sistemi
  • Halk Seferberliği ve Katılımı

İşbirliğini geliştirmek, hedefleri diğer ortaklarla uyumlu hale getirmek, kaynakları seferber etmek ve Misyon hedeflerine ulaşmak için faaliyetler geliştirmek için basit, kapsayıcı ve ilham verici bir çerçeve oluşturmak istenmektedir . Bildirge beyanında bulunmak bağlayıcı değildir ve ilgili tüm kamu veya özel taraflara açıktır.

MİSYON EYLEMLERİ İÇİN TAAHHÜTTE BULUNMA/ÇAĞRIYA ÇIKMA

Avrupa Komisyonu, kamu veya özel kuruluşlar, ulusal/bölgesel/yerel makamlar (şehirler ve limanlar dahil), hayırseverler ve yatırımcılar, işletmeler ve girişimciler, sivil toplum, araştırma ve akademi dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşı Misyon Bildigesi beyanında bulunmaya davet etmektedir.

Misyon hedeflerine katkıda bulunan, kamu veya özel fonlar tarafından teşvik edilen Avrupa düzeyinde, uluslararası, ulusal, bölgesel/yerel düzeydeki her türlü eylem memnuniyetle karşılanmaktadır.

Eylemler, aşağıdaki belirtilen konuları desteklemek için Okyanuslar ve Sular Misyonu ile ilgili politikaları, programları, girişimleri ve projeleri içerir:

  • Araştırma ve yenilik
  • Okyanuslar ve Sular Misyonu Bilgi Sistemi için FAIR ilkeleri doğrultusunda kanıta dayalı bilgi ve veriler ve/veya bilgi ve verilere erişim sağlanması
  • Çözümlerin ölçeklendirilmesi, uygulanması ve çoğaltılması
  • Vatandaş katılımı, vatandaş-bilim, gençlik liderliğindeki girişimler, uygulama toplulukları, okyanus ve su okuryazarlığı, sosyal yardım, bilinçlendirme ve katılımcı yaklaşımlar
  • Eğitim ve öğretim

MİSYON BİLDİRGESİNE KATILIM YÖNTEMİ

Bu Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu’nun ömrü boyunca açık kalacak olan çevrimiçi platform aracılığıyla ilgili eylemleri beyan ederek Misyon Bildigesi beyanında bulunabilirsiniz.

2022 yılı boyunca sunulan eylemlerin Misyon hedefleri ile tutarlı olup olmadıkları her ay Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sıklığı 2023'te revize edilebilir. Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu’na ait tüm eylemler Avrupa Komisyonu’nun internet sitesi üzerinden kamuya açık şekilde erişibilir olacaktır.

Benzer Haberler