Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı-SBEP (Sustainable Blue Economy Partnership) 2023 Çok uluslu Ortak Çağrısı Başvuruya Açıldı
  14 Şubat 2023

 

Ön proje teklifi teslimi için son tarih: 14 Nisan 2023, 15:00 CET

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı (Sustainable Blue Economy Partnership-SBEP), üretken, dayanıklı ve sürdürülebilir bir mavi ekonomiye adil ve kapsayıcı bir geçişi tasarlama, yönlendirme ve destekleme vizyonu ile oluşturulmuştur. Bu AB Ortaklığı, 2030 yılına kadar iklim-nötr, sürdürülebilir, üretken ve rekabetçi bir mavi ekonomi için gereken dönüşümü desteklemeyi; 2050 yılına kadar ise insanlar için sürdürülebilir bir okyanus için gerekli koşulları sağlamayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Ortaklık Avrupa Komisyonu tarafından Horizon Europe Programı kapsamında finanse edilmektedir.

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı-SBEP 2023 Çok Uluslu Ortak Çağrısı kapsamında beş öncelikli alan belirlenmiştir. Bu sayede, yenilikçi çözümler ve deniz ekosistemlerinde dayanıklılığın artırılması yoluyla mavi ekonominin güçlendirilmesi ve katılımın artırılması hedeflemektedir. Ortaklık hakkında daha fazla bilgi için: https://www.bluepartnership.eu/#about 

SBEP Ortaklığı 2023 Yılı Çağrısı Uluslararası Metni ve Başvuru Kuralları: SBEP Call 2023 Call Text 

SBEP Ortaklığı 2023 Yılı Çağrısı Ulusal Başvuru Kuralları:   SBEP 2023 Çağrısı Ulusal Dökümanı

 

Çağrı Konuları

SBEP 2023 çağrısı, aşağıda yer verilen beş öncelikli alandan birini ele alan uluslararası araştırma ve/veya yenilik projelerini destekleyecektir.

 • Bölgesel düzeyde deniz kullanımlarının planlanması ve yönetilmesi
 • Mavi ekonomiyi desteklemek amacıyla açık denizde çok kullanımlı altyapıların geliştirilmesi
 • İklim-nötr, çevresel açıdan sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan mavi gıda ve yem
 • Mavi Gıda üretiminin yeşil dönüşümü
 • Atlantik Okyanusunda ve AB deniz havzası ölçeğinde Okyanus Dijital İkizleri (DTOs) kullanım senaryolarının test edilmesi

Bahse konu öncelikli alanlar, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve diğer ekosistem hizmetleri gibi ekolojik varlıklar üzerindeki etkilerini gözlemlemek, değerlendirmek, hafifletmek ve böylece kıyı toplumlarını desteklemek için bilimden politikaya kadar uygulanabilir güzergahları kapsamaktadır.

Projelerin pan-Avrupa düzeyinde ve farklı Avrupa deniz havzalarına (Akdeniz, Karadeniz, Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu) yönelik geliştirilmesi; projeler aracılığıyla bilim, yenilik ve ekonomi alanında sektörler arası işbirliği kurulması beklenmektedir. Ayrıca, projelerin, birkaç Avrupa deniz havzasını dikkate alması veya en azından projelerin birkaç Avrupa deniz havzası üzerindeki etkisini göz önünde bulundurması beklenmektedir.

Ortaklık Yapısı

Proje tekliflerinde, yukarıdaki listedeki en az üç ülkeden en az üç farklı bağımsız kuruluşun yer alması ve en az üç farklı fonlayıcı kuruluş tarafından fonlanması gerekmektedir (konsorsiyum olarak başvuruda bulunulacaktır). Listede yer almayan ülkelerden katılım sağlamak isteyen ortakların kendilerini finanse etmeleri beklenmektedir. Bu ortaklar, konsorsiyumların büyüklüğü için belirlenen asgari uygunluk kriterlerine katkı sağlamaz. Ayrıca, projeler ortaklıkta yer alan ülkelerin kendi ulusal/bölgesel Fonlama Ajansı tarafından (Türkiye için TÜBİTAK-1071 Programı) finanse edilmeye uygun olmalıdır.  

Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

1. Aşama

Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama İngilizce proje başvurusunun, Elektronik Başvuru Sistemi (Electronic Proposal Submission System (EPSS)) üzerinden  (https://proposals.etag.ee/sustainable-blue )  uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından ayrıca TÜBİTAK’a, belirtilen tarihe kadar PBS üzerinden 1. aşama ulusal başvurusunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Çağrı, PBS üzerinde (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ ) “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama)” başlığı altında “SBEP 2023 1. Aşama”  olarak yer alacaktır. TÜBİTAK’a sunulan 1. aşama başvuruları TÜBİTAK tarafından ulusal uygunluk kriterlerine göre incelenecektir. 

1. aşama öneriler ayrıca çağrıya katılan diğer ülkelerin fonlayıcı kuruluşları ve çağrı sekretaryası tarafından ön incelemeye alınacaktır. Proje ortağı ülkelerin ulusal başvuru kurallarını ve çağrı metninde belirtilen başvuru koşullarını sağlamayan projeler iade edilecektir. Değerlendirme sonuçları çağrı sekretaryası tarafından uluslararası proje koordinatörlerine bildirilecektir. 

2. Aşama

Uluslararası konsorsiyumun ikinci aşama proje başvurusunun uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. 2. aşama uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler ilgi çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamazlar.

Yalnızca çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirme sonuçları olumlu olan projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a PBS üzerinden 2. aşama ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu durumda olan kurum/kuruluşlara 2. aşama başvuru tarihleri TÜBİTAK tarafından ayrıca duyurulacaktır. Çağrı kapsamında başarılı bulunan uluslararası projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar ulusal kurallara uygun olarak TÜBİTAK tarafından desteklenecektir.

Uluslararası değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projeler için TÜBİTAK'tan talep edilen bütçe kalemlerinin proje için uygunluğuna yönelik olarak ilgili araştırma destek grubu tarafından değerlendirme yapılmayacaktır. Talep edilen bütçe kalemleri TÜBİTAK mevzuatına ve çağrı kurallarına uygun olmaları koşuluyla desteklenecektir. Konuya ilişkin detaylar için lütfen Ulusal Çağrı Dokümanı ilgili bölümü inceleyiniz.

 Önemli Dokümanlar ve Linkler

*Ulusal Çağrı Dokümanı desteklenen gider kalemleri, destek oranları, proje ekibi, bursiyerler, başvuru sunma ve değerlendirme süreçleri, çağrı takvimi, ulusal başvuruda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar gibi konularda ayrıntılı bilgileri içermektedir.

 Katılımcı Ülkeler

Bu Çağrı kapsamında seçilen projeler, aşağıdaki ülkelerin ulusal/bölgesel fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir: Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kıbrıs, Almanya, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, Faroe Adaları, İzlanda, Norveç ve Türkiye.

Ortak Bulma Platformu

SBEP 2023 Çağrısı için “SBEP Partner Search Tool” platformu üzerinden profil oluşturarak proje ortağı/proje arayışınıza ilişkin beyanda bulunabilirsiniz; https://proposals.etag.ee/sustainable-blue/2023/partner-search

 Ülkemizden Desteklenebilir Kuruluşlar

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Not: Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.  Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

 • Proje başına 2.500.000 TL’yi,
 • Yürütücü kuruluş başına;
  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,
  • Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir. 

Çağrı Takvimi

 

Aşama

Tarih

1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Çağrının ilan edilmesi ve açılması

13.02.2023

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

(1. aşama başvuruları, EPSS Elektronik Başvuru Sistemi (EPSS) üzerinden yapılacaktır (https://proposals.etag.ee/sustainable-blue )

14.04.2023

(15:00, CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

21.04.2023

(TSİ: 17.30)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

28.04.2023

(TSİ: 17.30)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

Haziran 2023

 

2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

13.09.2023

(15:00, CET)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

Aralık 2023

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

 

Projelerin Başlaması

Projelerin başlama tarihi

1 Şubat- 31 Mayıs 2024

 

Bilgi Günleri

Uluslararası Bilgi Günü 1: SBEP Çağrı 2023 (çevrimiçi)

02/03/2023 tarihinde çağrılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru süreci ve sonraki adımlar hakkında çağrı sekretaryasına sorular sormak için fırsat sunan bir bilgi günü düzenlenecektir. Kayıtlar açıldığında bilgilendirme yapılacaktır.

İlerleyen tarihlerde ise Ortaklık tarafından çevrimiçi Proje Pazarı Etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır. Etkinliklere ilişkin duyuruları Ufuk Avrupa web sitesinden ve SBEP Ortaklığı resmi web sitesinden takip edebilirsiniz.

İletişim

SBEP Uluslararası Süreç için:

Uluslararası süreçler hakkındaki genel sorularınız için;

SBEP Ulusal Süreç için:

TÜBİTAK 1071 Ulusal Fonlama Programı ile ilgili sorularınız için

Benzer Haberler