Water4All Ortaklığı 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı
  20 Eylül 2022

Avrupa ortaklığı Water4All çerçevesinde açılan Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı, hidrolojik süreçleri farklı ölçekte daha iyi anlamak için bilgi, modeller, yaklaşımlar, araçlar ve metodolojiler sunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projelerini destekleyecek ve bu sayede aşırı olaylar sebebiyle ortaya çıkan su sorunlarına daha iyi cevap verebilecektir. Water4All'ın stratejik hedefleri doğrultusunda desteklenecek olan projelerin sonuçları, Yeşil Mutabakat, Su Çerçeve Direktifi, Adil Geçiş ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde kanıta dayalı, küresel, AB ve ulusal su yönetimi politika ve stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, yönetim modellerinin suyla ilgili zorluklarda kilit bir rol oynaması nedeniyle, 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı, yenilikçi yönetim modelleri ve aşırı olaylarla ilgili su yönetimi hususlarında paydaşların daha fazla katılımını beklemektedir.

Çağrı Konuları:

Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı kapsamında sunulacak araştırma ve yenilik projelerinin aşağıdaki konulardan en az birini ele alması gerekmektedir:

Konu 1: Hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma

• İklim değişikliğini dikkate alarak uyum ve etki azaltma nlemleri geliştirmek için su kıtlığının nedenleri, kuraklık olayları ve iklime etki eden mevsimsel değişkenlikler konularındaki bilgi boşluklarını ele almak.

• Hidro-iklimsel aşırı olaylar ve bunların uzunluk ve sürelerindeki artışla başa çıkmak için yenilikçi (veya iyileştirilmiş) toplum tarafından kabul edilebilir uyum ve azaltma stratejileri geliştirmek ve göstermek. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bölgesel veya havza ölçeğinde geniş bir yaklaşım benimseyen sel ve kuraklık buna dahildir.

• Su altyapısının (örneğin, endüstriyel su tesisleri, kentsel ağlar, atık su arıtma tesisleri, yağmur suyu yönetim sistemleri ve kırsal sistemler) hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılığını ve adaptasyon kapasitesini geliştirmek.

Konu 2: Su yönetimi için araçlar - hidroklimatik aşırı olaylar bağlamında

• Özellikle sel baskınları, su tutan havzalardan denizlere kadar geniş bir perspektifte ısı dalgaları ve kuraklıklar gibi aşırı hidro-iklim olaylarına uyum ve etki azaltma stratejilerinin tasarımını ve uygulanmasını desteklemek için araçlar geliştirmek (örneğin, çoklu risk yaklaşımı, karar destek araçları, parasal/parasal olmayan maliyet değerlemesi)

• Az izlenen/veri kıt alanlardaki su kütleleri için su kaynakları değerlendirmesi/modellemesi için yeni metodolojiler, araçlar ve modeller oluşturmak. Bu bağlamda, fiziksel ve dijital çözümlerin bir kombinasyonu beklenmekte olup, vatandaş biliminin sağladığı imkanlardan yararlanılması gerekmektedir.

• “Su sisteminin akıllı hale getirilmesi” ve gelişmiş/yeni sensörler, modeller, iletişim ve bilgi işlem teknolojileri dahil olmak üzere yenilikçi dijitalleşmenin kullanılması.

Konu 3: Hidroklimatik aşırı olaylar ve uluslararası dinamikler bağlamında iyileştirilmiş su yönetimi

• Olağanüstü olaylar bağlamında su kaynaklarının yönetimi için bir analiz yapmak ve sağlam yönetim modelleri geliştirmek, kurumların karar verme kapasitesini ve vatandaşların katılımını artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar, aşırı olaylara karşı savunmasızlığı azaltma kapasitemizi artırmak ve bunlara etkin bir şekilde yanıt vermek için su yöneticileri arasındaki koordinasyonu geliştirmenin yollarını içermelidir.

• Sınır aşan su kaynaklarının yönetimi ve Su Diplomasisine katkı da dahil olmak üzere, su alanında uluslararası işbirliğinin ele alınması ve teşvik edilmesi.

Sunulacak olan projelerde bir konu içindeki tüm alt konuların ele alınmasının zorunlu değildir.

 

Çağrı duyurusuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Uluslararası Çağrı Takvimi:

 • İlk Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 31 Ekim 2022
 • İlk Aşama Proje Başvurusu Sonuçlarının Açıklanması: 10 Ocak 2023
 • İkinci Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 20 Mart 2023
 • Başarılı Projelerin Sonuçlarının Açıklanması: 6 Haziran 2023
 • Başarılı Projelerin Başlangıç Tarihi: Sonbahar 2023

Çevrimiçi Proje Başvuru Sayfası : Buraya tıklayınız

Ortak Arama PlatformuPartnering tool: Buraya tıklayınız

İlk Aşama Proje Başvurusu için Yönerge: Buraya tıklayınız

Water4All Ortaklığı 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı Çevrimiçi Webinarı:
23 Eylül 2023, 15:00-16:30
Etkinliğe katılmak için tıklayınız.

 

Projelerin Süresi:

Uluslararası Ar-Ge projelerinin süresi 36 ay olacaktır.

Bütçe:

Avrupa Birliği desteği de dahil olmak üzere, çağrıya dahil olan fonlayıcı kuruluşlar tarafından 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı için 30 Milyon Avro’dan fazla bütçe ayrılacağı taahhüt edilmiştir.

Water4All Ortaklığı Hakkında

Water4All ortaklığı, 2022'de Avrupa Birliği Ufuk Avrupa araştırma ve inovasyon programının himayesinde, araştırma ve inovasyonu Avrupa'da ve ötesinde su üzerinde yoğunlaştırmak için başlayacaktır. Water4All'ın Vizyonu, "uzun vadede herkes için su güvenliğini sağlamak için sorun sahipleri ve çözüm sağlayıcılar arasındaki eşleştirmeyi teşvik ederek, tüm araştırma - su inovasyonu hattı boyunca sistemik dönüşümleri ve değişiklikleri hızlandırmak"tır.

Su Araştırma Geliştirme ve Yenilik (RD&I) işbirliğini güçlendirmek, suyla ilgili birinci sınıf bilgi ve verileri üretmek ve paylaşmak için Water4All, bir dizi yıllık Çok Uluslu Ortak Çağrı (JTC'ler) başlatacaktır. Çağrıların konuları Water4All Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi’nde belirlenen su zorluklarından çıkarılacak ve bakanlıklar, yetkililer ve fonlayıcı kuruluşlarının katılımıyla ulusal mali kaynakları bir havuzda toplayacaktır.

Ortaklık hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

Çağrı Hakkında Ayrıntılı Bilgi ve Ulusal Başvuru Koşulları:

Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

 • Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

Ulusal Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

 • Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.
 • Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK’a Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak ulusal proje başvurusunda her bir ortağın “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesi altında ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanması zorunludur. Ancak, uluslararası projede aynı fakülte/enstitünün ayrı ortaklar olarak yer alması durumunda bu fakülte/enstitü için PBS üzerinde tek bir yürütücü kuruluş tanımlanmalıdır.
 • Uluslararası projede ortak olarak yer almayan kurum/kuruluş PBS üzerinde yürütücü kuruluş olarak tanımlanamaz. Ancak uluslararası projede ortak olarak yer almayan bir özel kuruluş personelinin, projede ortak olarak yer alan diğer kurum/kuruluşun proje ekibinde araştırmacı veya yardımcı personel olarak yer alması durumunda, PBS üzerinde bu özel kuruluşun ayrı bir yürütücü kuruluş olarak tanımlanması ve bu özel kuruluşa ait giderlerin bütçe formu üzerinde ayrı olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Farklı fakülte(ler)/enstitü(ler) uluslararası projede ayrı ortaklar olarak yer alıyorsa PBS üzerinde ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanmalıdır.
 • Bir projede PBS üzerinde bir yürütücü kuruluşun bulunması ile birden fazla yürütücü kuruluşun bulunması arasındaki farklar bu dokümanın “Diğer Önemli Hususlar” başlığı altında detaylandırılmıştır.

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

 • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
 • Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;
  • Proje başına 1.000.000 TL’yi,
  • Yürütücü kuruluş başına;
   • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,
   • Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi

aşamaz. TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, proje bütçesi ile destek oranının çarpılmasıyla elde edilir. Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, her bir yürütücü kuruluşun proje bütçesi ile destek oranının çarpılması sonucu elde edilen tutarların toplamıdır.


ÖNEMLİ NOT: Ulusal proje başvurusunda, PTİ ve Kurum Hissesi TÜBİTAK'tan talep edilen bütçe tutarına dâhil olmayıp, TÜBİTAK tarafından ayrıca hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir. Fakat uluslararası proje başvurularında bütçe formları doldurulurken, projede ortak olarak yer alıp PTİ ve/veya Kurum hissesi alabilme şartları haiz olan her bir yürütücü kuruluş başına; (i) en yüksek PTİ değeri olan 144.000 TL (proje yöneticisi ise 180.000 TL) ve (ii) TÜBİTAK’tan PTİ ve yurt içi saha çalışmaları dışındaki faaliyetler için yapılacak olan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere sağlanan destek miktarı hariç talep edilen katkının %50 oranında ve en yüksek 180.000 TL olacak şekilde Kurum hissesi proje bütçesine eklenmelidir.

Destek Oranı

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Ulusal Başvuru Kuralları'na ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı ile İlgili İletişim Bilgileri

Water4All Sekretaryası Uluslararası Şartları ve Süreçleri İçin:

Adı Soyadı: A. Serhat YILDIRIM (TÜBİTAK UİDB)
E-mail: azmiserhat.yildirim@tubitak.gov.tr
0312 298 1765

 

TÜBİTAK Ulusal Şartları ve Süreçleri İçin:

Adı Soyadı: Ebru İMAMOĞLU (TÜBİTAK UPAG)
E-mail: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr
0312 298 1804

Benzer Haberler