Genel Bilgi

Genel Bilgi

Mineraller, metaller ve gelişmiş malzemeler, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerine ulaşmada kilit unsurlardır. Bugün, en yararlı hammaddelerin yalnızca bir kısmı Avrupa'da üretilmektedir. Bu durum, döngüsel bir ekonomi yaklaşımıyla; geri dönüşümde, ikamede, işlemede, maden çıkarma ve keşifte inovasyon yoluyla değiştirilebilir. Avrupa endüstriyel ekosistemlerinde inovasyon, eğitim ve girişimciliği destekleyerek sürdürülebilir bir hammadde tedariki sağlamak EIT Ham Maddeler’in amacıdır. EIT Ham Maddeler, iş kuruluşunu akademi, araştırma ve yatırımla birleştirerek çığır açan ve yıkıcı yenilikler için işbirliği ortamı sağlamaktadır. Ayrıca, okul öğrencilerinin eğitiminden endüstri profesyonelleri için daha yüksek niteliklere kadar çeşitli girişimler yoluyla ham madde sektörü için gelecek nesil yenilikçilere yatırım yapmaktadır.

EIT Ham Maddeler’in Deniz Fenerleri

Deniz Fenerleri, Avrupa için kritik ve spesifik hammadde zorluklarını ele alan büyük ölçekli ve uzun vadeli inovasyon girişimleridir. Sürdürülebilir bir gelecek için tüm hammadde değer zinciri boyunca akıllı çözümler yaratan inovasyon projelerine rehberlik ederler.

1.    "Ham Maddeler ve Döngüsel Toplumlar" Deniz Feneri 

Bu Deniz Feneri programı, ham madde sektörünün, Döngüsel Topluluklara geçiş için önemli bir güç ve merkezi hizmet sağlayıcısı olduğunu gösterecektir. Bu Deniz Feneri'nin temel amacı, şehirlerde ve endüstrilerde uygulanacak yenilikçi çözümlerin desteğiyle Doğrusal Toplumlardan Döngüsel Toplumlara geçişi desteklemek ve hızlandırmak olacaktır. Bu çözümler şunları içerecektir:

 • yeni teknolojiler
 • bu geçiş süreci için gereken yeni becerilerle ilgili yeni eğitim yaklaşımları
 • vatandaşları/tüketicileri bu geçiş sürecine dahil etmek ve desteklemek için yeni eğitim ve farkındalık yaklaşımları
 • döngüselliği değerlendirmek için yeni metodolojiler 
 • Döngüsel Şehirler’e geçişi destekleyen yeni metodolojiler
 • yeni iş modelleri
 • yeni döngüsel ürünler

 2.    "Geleceğin Mobilitesi için Sürdürülebilir Malzemeler" Deniz Feneri
Bu Deniz Feneri'nin vizyonu, Geleceğin Mobilitesi için Sürdürülebilir ve Uygun Maliyetli Malzeme ve Teknolojilerin yapımında, kullanımında ve geri dönüştürülmesinde inovasyonu teşvik etmektir.
Gelecekteki AB Mobilitesi için Sürdürülebilir Malzemeler konusunda Deniz Fenerine duyulan ihtiyaç ve önemi:

 • Mobilite sektörü, Avrupa'da birçok işi olan güçlü bir endüstridir.
 • Mobilite sektöründeki imalat sanayi, ilgili güçlü ve çeşitli hammadde endüstrileriyle uzun bir değer zincirine sahiptir.
 • Teknoloji, sosyal organizasyon ve iş rekabeti açısından yeni zorluklarla birlikte bir mobilite devrimine giriyoruz.
 • Bu deniz feneri, çapraz değer zinciri yaklaşımını takip eder ve diğer İnovasyon Toplulukları ile çapraz bağlantı kurmak için ideal bir temadır.
 • Sahada aktif olan çok sayıda EIT Ham Maddeler ortağı bulunmaktadır.

 3.    "Sürdürülebilir Keşif ve Tedarik" Deniz Feneri
Bu Deniz Feneri'nin vizyonu, Avrupa'nın temiz ve yeşil geleceği için yeniliği, sosyal katılımı ve yatırımı artırmaktır. Sürdürülebilir Keşif ve Tedarik Deniz Feneri’nin stratejik hedefleri şunlardır:

 • yerel hammadde değer zincirleri için bir itici güç olarak Avrupa'da yenilenmiş bir ham madde sektörü potansiyelinin kilidini açmak
 • EIT Ham Maddeler’in çeşitli portföyü içinde ve dışında, Avrupa'nın sanayi, araştırma, yenilik ve altyapıdaki mevcut güçlü yönleri üzerine inşa etmek
 • Yetenek ve pozitif katılım yoluyla ve tüm paydaşlar için değer yaratarak daha fazla güven, inanılırlık ve tanınırlık oluşturmak
 • karar vericiler için net tavsiyelerde bulunmak; bilgiyi yaratarak, aktararak ve uygulayarak yeniliği teşvik etmek; paydaş katılımı yoluyla araştırma sonuçlarının uygulanmasını yönlendirmek
 • hammadde sektöründe sorumlu yatırımları artırmak; girişimci yetenekleri teşvik ederek Avrupa'daki start-up ve genç şirket ortamını canlandırmak
 • Hammadde sektörünün ayak izini (atık-su-enerji-emisyonları) azaltmak için sorumluluk almak 

EIT Ham Maddeler Ortakları
Bir ortaklık kuruluşu olarak, EIT Ham Maddeler, çeşitli paydaşlarla ağ kurarak ve işbirliği yaparak İnovasyon Topluluğunu sürekli olarak güçlendirmeye odaklanmaktadır. EIT Ham Maddeler, 20'den fazla AB ülkesinin önde gelen işletmeleri, üniversiteleri ve araştırma teknolojisi kuruluşlarından 120'den fazla çekirdek ve associate ortaktan ve 180'den fazla proje ortağından oluşmaktadır. EIT Ham Maddeler’in ortakları, keşif, madencilik ve mineral işlemeden ikame, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomiye kadar tüm hammadde değer zincirinde aktiftirler. Avrupa'da tedarikleri güvence altına almak ve hammadde sektörünü geliştirmek için yeni, inovatif çözümler bulmak amacıyla işbirliği yapmaktadırlar.
EIT Ham Maddeler, bilgi, tecrübe ve uzmanlık paylaşımı yoluyla hammadde sektöründeki yeniliği önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlamaktadır: Girişimciler, Start-up'lar ve KOBİ'ler, EIT Ham Maddeler’in ortak ağı ve işbirliği faaliyetleri aracılığıyla finansman ve destek almaktadır.
EIT Ham Maddeler’in ortakları, ağa ve ilgili servis bileşenlerine erişebilmektedir. İlgili taraflar üç farklı ortak seviyesi arasından seçim yapabilir:

 • Çekirdek Ortak: Strateji ve yönetime tam erişim
 • Associate Ortak: Strateji ve yönetime paylaşımlı erişim
 • Proje Ortağı: Strateji ve yönetime paylaşımlı erişim

EIT Ham Maddeler’in bir ortağı olarak 

 • Ham maddeleri Avrupa için önemli bir güç haline getirmek için çalışan, hammadde sektöründe dünyanın en büyük inovasyon topluluğunun bir parçası olacaksınız 
 • Ham madde değer zincirinin tamamından paydaşlarla etkileşimde bulunacaksınız
 • Süreçlerin ve ürünlerin artan kaynak verimliliğini ve iyileştirilmesini teşvik edeceksiniz
 • Yeni ve inovatif teknolojilerin tanıtılmasını destekleyeceksiniz
 • Döngüsel bir yaklaşıma doğru ilerlemek için mevcut doğrusal ekonomik modeli yeniden düşüneceksiniz
 • Hammadde sektöründe insan sermayesini artıracaksınız
 • Her düzeyde girişimci eğitimini teşvik edeceksiniz
 • Avrupa'nın inovasyon kapasitesini ve endüstriyel rekabet gücünü artıracaksınız.

Bu sayfada yer alan bilgiler, EIT Ham Maddeler’in web sitesinde yer alan bilgilerden derlenmiştir. 
EIT İmalat hakkında detaylı bilgiye https://eitrawmaterials.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Diğer Bilgiler

Daha fazla bilgi için lütfen EIT Ham Maddeler web sayfasını ziyaret ediniz.

[1] https://eitrawmaterials.eu/about-us/

[2] https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials