Genel Bilgi

Ortaklık ile tüm su araştırmaları iletişim hatları arasında sistematik dönüşümlerin arttırılması ve sorun sahipleri ile çözüm sağlayıcıların bir araya getirilmesi planlanmaktadır. Su güvenliğinin sağlanması Sağlıklı Avrupa ve Yeşil Mutabakatın başarısında temel ilke olarak görülmektedir. Bu sebeple 2030 yılına kadar su stresinin azaltılması, su kaynaklarının daha iyi korunması ve küresel değişimlere karşı su kaynaklarının uyumunun temin edilmesi hedeflenmektedir. Ortaklık bu doğrultuda, uzun vadede herkes için su güvenliğini sağlamak adına politika, çevre, ekonomi, teknoloji ve toplum konularını kapsayan çok uluslu, çok yönlü ve sektörler arası yaklaşım portföyünü önermektedir.

Çağrı Bilgileri

Avrupa ortaklığı Water4All çerçevesinde açılan Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı, hidrolojik süreçleri farklı ölçekte daha iyi anlamak için bilgi, modeller, yaklaşımlar, araçlar ve metodolojiler sunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projelerini destekleyecek ve bu sayede aşırı olaylar sebebiyle ortaya çıkan su sorunlarına daha iyi cevap verebilecektir. Water4All'ın stratejik hedefleri doğrultusunda desteklenecek olan projelerin sonuçları, Yeşil Mutabakat, Su Çerçeve Direktifi, Adil Geçiş ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde kanıta dayalı, küresel, AB ve ulusal su yönetimi politika ve stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, yönetim modellerinin suyla ilgili zorluklarda kilit bir rol oynaması nedeniyle, 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı, yenilikçi yönetim modelleri ve aşırı olaylarla ilgili su yönetimi hususlarında paydaşların daha fazla katılımını beklemektedir.

Çağrı Konuları:

Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı kapsamında sunulacak araştırma ve yenilik projelerinin aşağıdaki konulardan en az birini ele alması gerekmektedir:

Konu 1: Hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma

• İklim değişikliğini dikkate alarak uyum ve etki azaltma nlemleri geliştirmek için su kıtlığının nedenleri, kuraklık olayları ve iklime etki eden mevsimsel değişkenlikler konularındaki bilgi boşluklarını ele almak.

• Hidro-iklimsel aşırı olaylar ve bunların uzunluk ve sürelerindeki artışla başa çıkmak için yenilikçi (veya iyileştirilmiş) toplum tarafından kabul edilebilir uyum ve azaltma stratejileri geliştirmek ve göstermek. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bölgesel veya havza ölçeğinde geniş bir yaklaşım benimseyen sel ve kuraklık buna dahildir.

• Su altyapısının (örneğin, endüstriyel su tesisleri, kentsel ağlar, atık su arıtma tesisleri, yağmur suyu yönetim sistemleri ve kırsal sistemler) hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılığını ve adaptasyon kapasitesini geliştirmek.

Konu 2: Su yönetimi için araçlar - hidroklimatik aşırı olaylar bağlamında

• Özellikle sel baskınları, su tutan havzalardan denizlere kadar geniş bir perspektifte ısı dalgaları ve kuraklıklar gibi aşırı hidro-iklim olaylarına uyum ve etki azaltma stratejilerinin tasarımını ve uygulanmasını desteklemek için araçlar geliştirmek (örneğin, çoklu risk yaklaşımı, karar destek araçları, parasal/parasal olmayan maliyet değerlemesi)

• Az izlenen/veri kıt alanlardaki su kütleleri için su kaynakları değerlendirmesi/modellemesi için yeni metodolojiler, araçlar ve modeller oluşturmak. Bu bağlamda, fiziksel ve dijital çözümlerin bir kombinasyonu beklenmekte olup, vatandaş biliminin sağladığı imkanlardan yararlanılması gerekmektedir.

• “Su sisteminin akıllı hale getirilmesi” ve gelişmiş/yeni sensörler, modeller, iletişim ve bilgi işlem teknolojileri dahil olmak üzere yenilikçi dijitalleşmenin kullanılması.

Konu 3: Hidroklimatik aşırı olaylar ve uluslararası dinamikler bağlamında iyileştirilmiş su yönetimi

• Olağanüstü olaylar bağlamında su kaynaklarının yönetimi için bir analiz yapmak ve sağlam yönetim modelleri geliştirmek, kurumların karar verme kapasitesini ve vatandaşların katılımını artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar, aşırı olaylara karşı savunmasızlığı azaltma kapasitemizi artırmak ve bunlara etkin bir şekilde yanıt vermek için su yöneticileri arasındaki koordinasyonu geliştirmenin yollarını içermelidir.

• Sınır aşan su kaynaklarının yönetimi ve Su Diplomasisine katkı da dahil olmak üzere, su alanında uluslararası işbirliğinin ele alınması ve teşvik edilmesi.

Sunulacak olan projelerde bir konu içindeki tüm alt konuların ele alınmasının zorunlu değildir.

 

Çağrı duyurusuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Uluslararası Çağrı Takvimi:

  • İlk Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 31 Ekim 2022
  • İlk Aşama Proje Başvurusu Sonuçlarının Açıklanması: 10 Ocak 2023
  • İkinci Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 20 Mart 2023
  • Başarılı Projelerin Sonuçlarının Açıklanması: 6 Haziran 2023
  • Başarılı Projelerin Başlangıç Tarihi: Sonbahar 2023

Çevrimiçi Proje Başvuru Sayfası : Buraya tıklayınız

Ortak Arama PlatformuPartnering tool: Buraya tıklayınız

İlk Aşama Proje Başvurusu için YönergeBuraya tıklayınız

Projelerin Süresi:

Uluslararası Ar-Ge projelerinin süresi 36 ay olacaktır.

Bütçe:

Avrupa Birliği desteği de dahil olmak üzere, çağrıya dahil olan fonlayıcı kuruluşlar tarafından 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı için 30 Milyon Avro’dan fazla bütçe ayrılacağı taahhüt edilmiştir.

Water4All Ortaklığı Hakkında

Water4All ortaklığı, 2022'de Avrupa Birliği Ufuk Avrupa araştırma ve inovasyon programının himayesinde, araştırma ve inovasyonu Avrupa'da ve ötesinde su üzerinde yoğunlaştırmak için başlayacaktır. Water4All'ın Vizyonu, "uzun vadede herkes için su güvenliğini sağlamak için sorun sahipleri ve çözüm sağlayıcılar arasındaki eşleştirmeyi teşvik ederek, tüm araştırma - su inovasyonu hattı boyunca sistemik dönüşümleri ve değişiklikleri hızlandırmak"tır.

Su Araştırma Geliştirme ve Yenilik (RD&I) işbirliğini güçlendirmek, suyla ilgili birinci sınıf bilgi ve verileri üretmek ve paylaşmak için Water4All, bir dizi yıllık Çok Uluslu Ortak Çağrı (JTC'ler) başlatacaktır. Çağrıların konuları Water4All Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi’nde belirlenen su zorluklarından çıkarılacak ve bakanlıklar, yetkililer ve fonlayıcı kuruluşlarının katılımıyla ulusal mali kaynakları bir havuzda toplayacaktır.

Ortaklık hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

İlgili Küme

Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre