Genel Bilgi

Temiz Çelik Ortaklığı iki büyük zorluğun üstesinden gelmek için tasarlanmıştır: iklim değişikliği ve AB için sürdürülebilir büyüme.

 • Avrupa Yeşil Mutabakatı, ʺHerkes için Temiz Gezegenʺ stratejisi ve Paris Anlaşması ile uyumlu olarak, Temiz Çelik Ortaklığı iklim değişikliğiyle mücadelede entegre bir yaklaşım benimsemektedir. Yeni işbirliği biçimlerinin yanı sıra kolaylaştırıcı olarak dijital teknolojileri kullanarak 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne, toksiksiz bir çevre için sıfır kirlilik hedefine ve döngüsel bir ekonomiye doğru ilerlemeye katkıda bulunmaktadır. 
 • AB'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan bağlılığını desteklemektedir.
 • Ufuk Avrupa çerçevesi tarafından teşvik edildiği gibi, bilgi ve inovasyona dayalı sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmaktadır.
 • Çelik sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonları, büyük teknolojik atılımlar olmadan 1990 seviyelerine kıyasla yeterince azalmayacaktır.
 • Çelik sektörünün karbondan arındırılması, yalnızca emisyonları azaltmak için değil, aynı zamanda AB çelik üretiminin mevcut rekabetçi konumunu korumak için de çok önemlidir.
 • Daha döngüsel bir ekonomiye geçiş, sera gazı emisyonlarında azalma sağlayacaktır.
 • Karbonsuzlaştırmaya yönelik herhangi bir eylem, yeterli kamu desteği ile Üye Devletler, üretim yolları ve teknolojileri arasında koordine edilmeli ve derhal yapılmalıdır. 

Ortaklığın genel amacı, AB çelik üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarını 2050 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla %80-95 oranında azaltmak için Teknoloji Hazırlık Seviyesi  8’de teknolojiler geliştirmek ve nihayetinde iklim nötrlüğüne öncülük etmektir.  Bu amaç, AB'nin iklim nötr bir kıtaya yönelik çabalarına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda, bu amaca, AB çelik endüstrisinin rekabet gücünü ve varlığını sürdürebilirliğini korurken ve AB çelik üretiminin artan AB çelik ürünleri talebini karşılayabilmesini sağlarken ulaşılacaktır.

Temiz Çelik Ortaklığının genel amacı, önümüzdeki 7 ila 10 yıl içinde ulaşılacak bir dizi Spesifik Hedefe dönüşmektedir (bkz. Tablo 1 Sütun 1). Her Spesifik Hedef için bir veya daha fazla Operasyonel Hedef belirlenmektedir (bkz. Tablo 1 Sütun 2).

Spesifik HedeflerOperasyonel Hedefler
1. Demonstrasyon ölçeğinde karbondan doğrudan kaçınma (carbon direct avoidance (CDA)) teknolojileri yoluyla çelik üretiminin sağlanması1.1. Karbonun yenilenebilir enerjiyle değiştirilmesi
1.2. H2 bazlı indirgeme ve/veya eritme proseslerinin geliştirilmesi
1.3. Elektrolitik indirgeme

2. Bir demonstrasyon ölçeğinde çelik üretim rotalarında akıllı karbon kullanımı (smart carbon usage-SCU) teknolojilerini teşvik etmek, böylece mevcut çelik üretim rotalarında yanan fosil yakıtlardan (örn. kömür) kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak.

2.1. Azaltılmış karbon kullanımı ile proses entegrasyonunun iyileştirilmesi (örneğin, yüksek fırında (blast furnace) gaz enjeksiyonu)
2.2. Fosil olmayan karbon kullanımının arttırılması
2.3. Karbon-yakalama-kullanma (CCU) ve/veya Karbon-yakalama-depolama (CCS) için CO2 yakalama
2.4. Metalürjik gazların (CO2, CO, CH4 vb. içeren), kimyasal hammadde/alternatif yakıtlar üretmek için spesifikasyonları karşılayacak şekilde şartlandırılması
3. Enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için konuşlandırılabilir teknolojiler geliştirmek (akıllı karbon kullanımı (smart carbon usage-SCU) Süreç Entegrasyonu).3.1. Önceden indirgenmiş demir taşıyıcıların kullanımının artırılması
3.2. Çelik üretmek için gereken enerjiyi azaltacak teknolojiler geliştirmek
4. Çelik hurda ve artıklarının geri dönüşümünü artırmak, böylece akıllı kaynak kullanımını iyileştirmek ve AB'de döngüsel ekonomi modelini daha da desteklemek.4.1. Çelik üretim sürecinin endüstriyel artıklarının, geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını geliştirmek
4.2. Çelik hurdalarının geri dönüşümünü artırmak
5. İklim nötr çelik üretimine katkıda bulunan temiz çelikte çığır açan teknolojilerin gösterilmesi5.1. Ortaklık tarafından finanse edilen teknoloji yapı taşlarının çoğunda 2030 yılına kadar THS 8’e ulaşmak
5.2. 2030 yılına kadar, 1990 seviyelerine kıyasla sera gazı emisyonunda azalma sağlayan ‘temiz çelikte çığır açan teknolojiler’ sergilemek

6. AB çelik sanayi stratejisi doğrultusunda AB çelik endüstrisinin küresel rekabet gücünün güçlendirilmesi.

6.1. 'Temiz çelik' ürünler için yeni bir pazar yaratmak
6.2. AB'nin büyüme ve uzun vadeli istikrarla istihdam sağlama çabalarına katkıda bulunmak
6.3. Düşük karbonlu çelikte AB çelik endüstrisini lider konumuna getirmek ve AB'de geliştirilen başarılı teknolojilerin standardizasyonunu ve küresel pazarda kabulünü sağlamak
6.4. Temiz çelik değer zincirlerinde AB şirketleri ve bilim arasında AR-GE işbirliğini teşvik etmek
6.5. Çelik iş gücünün becerisini geliştirmek

Temiz Çelik Ortaklığı, Avrupa Komisyonu ile Avrupa Çelik Teknoloji Platformu (European Steel Technology Platform-ESTEP) arasında kurulacaktır. Ortaklık, tüm AB çelik değer zinciri topluluğunu ve çelik endüstrisinin dışındaki diğer ilgili paydaşları da içerecek ve sürekli olarak yeni ortaklara açık olacaktır. Temiz Çelik Ortaklığı, araştırma, yenilik ve yayılma stratejilerinin AB, ulusal ve bölgesel programlar ve politikalarla uyumlaştırılmasını sağlamak için her düzeyde kamu kurumlarıyla sürekli işbirliği yapacaktır.


Mevcut ESTEP üyeliğinin ötesine geçecek aşağıdaki ortak türleri, Temiz Çelik Ortaklığı’nın ilk çekirdek üyelerini oluşturacaktır:

 • Çelik üreticileri,
 • Tesis inşaatçıları ve teknoloji sağlayıcıları,
 • Çelik işleyicileri,
 • Akademi ve araştırma enstitüleri,
 • Araştırma ve Teknoloji Kuruluşları,
 • Kamu otoriteleri (uluslararası, Avrupa, ulusal, bölgesel, yerel),
 • Standardizasyon kuruluşları,
 • Mühendislik ofisleri,
 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler,
 • Endüstriyel Gaz Tedarikçileri,
 • Çelik son kullanıcıları.

Bu sayfada yer alan bilgiler, Temiz Çelik Ortaklığı’nın Taslak Teklifi’ndeki bilgilerden derlenmiştir. 
Detaylı bilgi için, Temiz Çelik Ortaklığı Taslak Teklifi’ne https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-for-clean-steel-low-carbon-steelmaking.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.