Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefinin, Ufuk Avrupa Stratejisinde de belirtildiği üzere, “Temiz bir enerji sistemi ve adil bir geçişle herkes için erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımına” katkı sağlanması beklenmektedir. Bu kapsamda çıkılacak olan çağrılarda;

  • 2050 yılına kadar Avrupa’da iklim nötrlüğe ve bina stokunda sıfır kirliliğe geçişin sağlanması için kapsayıcı ve insan merkezli Ar-Ge'ye dayalı teknolojik ve sosyo-ekonomik atılımlarda bulunulması,
  • Endüstriyel fazla (atık) ısının geri kazanılması, iyileştirilmesi ve/veya dönüştürülmesi ile ısı üretiminin elektrifikasyonu yoluyla sanayide enerji verimliliğinin arttırılması ve sera gazı ile hava kirletici emisyonların azaltılması amaçlanmaktadır. 

Ufuk Avrupa’nın farklı kümelerinde (2, 3, 4 ve 6ncı kümeler) yer alan bazı konu ve etkinlikler Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefi içerisinde de yer alabilmektedir. Diğer taraftan, Ufuk Avrupa programı dışındaki farklı programlar sayesinde, söz konusu hedeften elde edilen inovatif çıktıların pazara sürülmesi imkânı doğabilmektedir (Örneğin, LIFE kapsamındaki Temiz Enerji Dönüşümü ve Döngüsel Ekonomi alt programları). 
Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefi kapsamında çıkılacak çağrılar iki ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bunlar:

Yüksek Derecede Enerji Verimli ve İklime Zararsız Avrupa Bina Stoku: Binalarda enerji verimliliği konusunda çıkılacak olan çağrılardan beklenen iki temel husus şunlardır: 

  • Avrupa'daki bina performansının ve bu konudaki ilgili gelişmelerin doğru bir şekilde anlaşılmasıyla desteklenen daha enerji verimli bina stoklarının hayata geçirilmesi,
  • Enerji sistemlerinin iklim nötrlüğüne dönüşümünü sağlamak amacıyla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ve akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde birleştirildiği bina stoklarının oluşturulması.

Bu kapsamda, sürdürülebilirliğe etkin geçişi sağlayacak bütünsel araştırma ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için insan merkezli yeni bir Avrupa Ortaklığı olan Built4People kurulmuştur. Söz konusu ortaklığın yapısı co-programmed (ortak programlama) olarak belirlenmiş olup programın uygulanmasında aşağıda yer alan etkilere ulaşılması hedeflenmektedir.

  • Artan bütünsel yenileme oranları yoluyla daha düşük çevresel etkilere sahip daha yüksek binaların performansı.
  • İklimi, çevreyi ve kültürel mirası koruyan ve daha iyi yaşam koşulları sağlayan kaliteli, uygun maliyetli yapılı çevre.

Enerji Geçişinde Endüstriyel Tesisler: Bu konu başlığı altında çıkılan çağrılarda endüstride termal enerji yönetimine odaklanılmaktadır. Ayrıca, endüstri ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin çoğu, Küme 4 "Dijital, Endüstri ve Uzay" kapsamında desteklenmektedir.

 

Built4People