Ufuk Avrupa Stratejisi kapsamında; verimli, sürdürülebilir, temiz, güvenli ve rekabetçi enerji tedarikini temin etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında daha etkin ve başarılı çözümler elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, söz konusu alanda Avrupa’nın küresel zincirdeki yerinin güçlendirilmesi ve istenen performansa ulaşılabilmesi için;

  • Enerji sistemleri ve enerji depolama, 
  • Akıllı ve siber güvenlikli şebekeler, 
  • Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) faaliyetleri kilit unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Tedariki hedefi kapsamında çıkılacak çağrılar dört ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bunlar: 

Yenilenebilir Enerjide Küresel Liderlik:  Bu konu başlığı altında,  fosil tabanlı enerji teknolojilerinin yerini, düşük maliyetli ve yüksek verimli yenilenebilir enerji teknolojilerinin alacağı projelerin geliştirilerek farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Enerji Sistemleri, Şebekeler ve Depolama:  Farklı koşullar altında kararlılığı sağlayıcı esnek enerji sistemleri ve şebekelerin geliştirilmesi, başta ısı olmak üzere çeşitli enerji depolama sistemlerindeki verimliliği arttırıcı iyileştirilmelerin yapılması, enerji hizmeti sağlayıcıları arasında veri paylaşımı/değişimini sağlayabilecek cihazların standardize edilmesi, açık deniz (offshore) rüzgâr enerjisinin yeni elektrik iletim teknolojileri ile taşınmasına ilişkin çözümlerin geliştirilmesi ve tüketici memnuniyetini ile sistem esnekliğini arttırıcı çeşitli yöntemlerin bulunması hakkındaki proje teklifleri bu konu başlığı altında toplanmıştır.

Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS): Bilindiği üzere, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda, iklim nötrlüğe geçişte akıllı altyapıların kullanılması beklenmekte ve bu çerçevede, 2030 yılından önce karbon yakalama, karbon depolama ve karbondan döngüsel amaçlarla yararlanma gibi ileri teknolojilerin kilit endüstriyel sektörlerde konuşlandırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, söz konusu konu başlığı altında CCUS'nin yüksek emisyonlu endüstriyel merkezlere ve kümelere entegrasyonunun en uygun maliyet ile entegre edilmesini destekleyecek proje önerilerinin sunulması beklenmektedir.

Kesişen Konular: Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Tedariki hedefi kapsamında, kesişen ve/veya içi içe geçmiş konulara ilişkin başta mükerrerlik probleminin önüne geçmek, ilgililer arasında bilgi alışverişini daha verimli bir hale getirmek amacıyla 3 farklı konu başlığı oluşturulmuştur. Bunlar: 

  • Avrupa Jeoloji Hizmetleri: Bilindiği üzere, artan enerji, hammadde ve su talebi bu kaynakların daha entegre, verimli ve sürdürülebilir kullanımını gerektirmektedir. Bu bağlamda, yaşanmakta olan zorluğun Avrupa düzeyinde yapısal olarak ele alınması amacıyla ilgili çağrılara çıkılarak Avrupa Jeoloji Hizmetlerinin (European Geological Services) faaliyetlerine destek verici projelerin geliştirilmesi planlanmaktadır.
  • Avrupa Teknoloji ve Yenilik Platformları (ETIPs) ile Stratejik Enerji Teknolojisi (SET) Planı: Düşük maliyetli temiz enerji sistemine geçişte ve sıfır emisyon hedefine ulaşmada önem teşkil eden Avrupa Teknoloji ve Yenilik Platformları (ETIPs) ile Stratejik Enerji Teknolojisi (SET) Planı çerçevesinde güçlü ve sürdürülebilir ağların teşkil edilmesi ve bu ağlar arasındaki işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETP): Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefi ve SET Plan doğrultusunda, daha düşük maliyetli ve yüksek performans gösteren temiz enerji teknolojileri portföyünün geliştirilmesi amacıyla Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETP) kurulmuştur. Co-funded  (ortak fonlama) ortaklık yapısıyla kurulan CETP kapsamında çıkılacak çağrılarda, Avrupa çapında enerji dönüşümüne hizmet verecek Ar-Ge programlarının oluşturulması ve ulusal programlar arasında iş birliği sağlanması amaçlanmaktadır. 

Clean Energy Transition Partnership (CETP)