Doktora Ağları, Marie S. Curie Alanının (MSCA) 5 temel programından bir tanesidir. 2027 yılının sonuna kadar her yıl Avrupa Komisyonu tarafından bu program özelinde yeni bir proje önerisi çağrısı yayınlanması beklenmektedir.

MSCA Doktora Ağları, yaratıcı, girişimci, yenilikçi ve esnek; aynı zamanda mevcut ve gelecekte olabilecek zorluklarla yüzleşebilecek; ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilmek için bilgi ve fikirleri ürünlere ve hizmetlere dönüştürebilecek doktora adayları yetiştirmeyi hedefler. 

MSCA Doktora Ağları, yenilik odaklı bir zihniyetle birleştirilmiş uluslararası, disiplinler arası ve sektörler arası hareketlilik aracılığı ile hem akademide hem de akademik olmayan sektörlerde gelişmiş kariyer perspektifleri sunarak araştırmacıları doğru araştırma yetkinlikleri ile donatmayı amaç edinmiştir. Bu amaçtan hareketle: 

Programdan Beklenen Etki:

 • Yüksek vasıflı doktora adayları yetiştirerek Avrupa'nın Ar-Ge alanındaki insan sermayesini güçlendirmek;
 • Doktora adaylarının özellikle çalışma ve istihdam koşullarını geliştirerek, araştırmacılık kariyerini cazip hale getirmek;
 • Sektörler arası, disiplinler arası ve uluslararası hareketlilik yoluyla, Ar-Ge ortamında yetenek ve bilgi dolaşımını geliştirmek;
 • Önde gelen bir araştırma alanı olarak Avrupa'nın çekiciliğini artırmak;
 • Avrupa'nın sürdürülebilir rekabet gücüne katkıda bulunan Ar-Ge çalışmalarının kalitesini artırmak;
 • Akademik ve akademik olmayan kuruluşlar arasında sürdürülebilir işbirliği kurmak;
 • Açık bilim, yenilik ve girişimcilik kültürünü beslemektir.

Programın Özeti:

Yenilikçi araştırma alanlarında konu sınırlaması olmadan yazılacak proje önerileri aracılığıyla henüz doktora derecesini almamış araştırmacılar (doktora adayları) eğitilecektir. Bu eğitimin farklı ülkelerde yer alan farklı akademik ve akademik olmayan (sanayi kuruluşu, STK vd.) kuruluşların bir araya gelmesiyle hazırlanması beklenmektedir. Bu vesileyle; deneyimli araştırmacılar, kendi alanlarında yetişecek doktora adayları için kurumlarında araştırma pozisyonu açma, onları Avrupa Komisyonu aracılığı ile fonlama ve onlarla birlikte araştırma yapma fırsatı yakalamaktadırlar.

Desteklenen projelerde istihdam edilecek doktora adaylarının hangi milliyetten olduğu fark etmeksizin, istihdam edileceği ülkeye mutlaka yurtdışından gelmesi gerekmektedir [istihdam edilecek ülkede (proje ortağında) son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmama şartı vardır]. Türkiye'de yerleşik doktora adayları böyle bir projede çalışmak istiyorlarsa, yurtdışında desteklenmiş bir Doktora Ağları projesinde kendilerine uygun pozisyona başvuru yapabilirler. (Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş Doktora Ağları projeleri doktora adayı istihdam ilanlarını mutlaka https://euraxess.ec.europa.eu/ üzerinden duyururlar.)

Proje önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi halinde istihdam edilecek araştırmacıların maaşları, eğitim ve araştırma masrafları, proje ortakları arasında düzenlenecek etkinliklerin masrafları Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmaktadır.
 

Programdan Beklenen Çıktı:

Desteklenen doktora adayları açısından:

 • Akademi ve akademi dışında istihdam ve kariyer gelişimi açısından yeni araştırma yetkinlikleri kazanımı;
 • Fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesine izin veren yeni bilgilerin edinilmesi;
 • Bilimsel alanda gelişmiş iletişim becerileri edinme.

Katılımcı kurumlar açısından: 

 • Doktora eğitim programlarının ve danışmanlık mekanizmalarının kalitesinin, uygunluğunun ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi; 
 • Sektörler ve disiplinler arasında gelişmiş işbirliği ve bilgi aktarımı;
 • Katılımcı kuruluşlar arasında eğitim ve araştırma faaliyetlerinin entegrasyonunun artması;
 • Ar-Ge kapasitesinin artırılması;
 • Uluslararasılaşmanın artırılması;
 • Katılımcı kuruluşların eğitim ve öğretimde araştırma çıktılarının düzenli geribildiriminin sağlanması.

Katılımcı Kuruluşlar:

MSCA Doktora Ağları, Avrupa’daki ve dünyanın farklı bölgelerindeki üniversitelerin, araştırma enstitülerinin, araştırma altyapılarının, işletmelerin (sanayi, KOBİ vs.), diğer sosyo-ekonomik aktörlerin katılımıyla doktora programları yürütmeyi hedefler. Bu kapsamda, proje önerileri, araştırmacıların eğitimi ve değişimi için stratejik uluslararası ortaklıkları teşvik etmek amacıyla, Avrupa dışındaki ülkelerden de kuruluşların katılımına (konsorsiyumu oluşturmak için gerekli asgari şartları sağlamak kaydıyla) açıktır. 

Başvuru Şartları:

Başvurular en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluşun1 bir araya geleceği konsorsiyumlar aracılığı ile Avrupa Komisyonu’na yapılır. Bu kuruluşlardan en az 1 tanesi AB Üye Ülkelerinden2  olmalıdır; diğerleri AB Üye ya da Ufuk Avrupa Asosiye Ülkeleri'nden3 olabilir. Asgari bu şartı sağlayan konsorsiyumlar, proje önerilerine dilerlerse daha fazla ortak ekleyebilirler.4 Projeye katılacak kuruluş sayısında üst sınır olmamakla birlikte yazılacak proje önerisinin azami5 540 adam/ay6 üst sınırına uyması gerekir. Proje başvurularında genel ortalamanın 6 - 8 ortaklı konsorsiyumlar olduğu görülmektedir. 

Proje ortaklarının (beneficiary) projeden bütçe alabilmeleri için kurumlarında en az 1 doktora adayını istihdam etmeleri ve ona danışmanlık sağlamaları gerekir. Doktora adayı istihdam etmeden projeye ortak olan kuruluşlar projede ancak asosiye ortak olabilirler.

İstihdam edilecek doktora adayları, proje ortağı kuruluşlarda en az 3 ay, en fazla 36 ay (tam zamanlı) istihdam edilebilirler. Yazılacak proje önerileri ise en fazla 48 ay süreli olabilir. (Aşağıda bahsi geçen Ortak Doktoralar'da ise bu sürenin farklılaştırıldığı görülebilir.) Bu süreye, proje kapsamında çalışacak doktora adaylarının seçilmeleri ve istihdam edilmeleri süreci de dâhil olmalıdır. Seçilecek doktora adaylarının açık, şeffaf ve liyakate dayalı bir sistem7 ile seçilmesi önemli görülmektedir. Seçim ilanının EURAXESS web sitesi dâhil uluslararası alanda geniş çapta duyurulması zorunludur. Dolayısıyla, proje önerisi sunulurken, istihdam edilecek doktora adaylarının adları verilmemekte, sadece açılacak istihdam pozisyonlarının tanımı yapılmaktadır. Doktora Ağlarını diğer eğitim programlarından ayıran özelliği budur. Proje önerisinin desteklenmesi halinde ortaklar şeffaf bir şekilde ilan açarak söz konusu pozisyonlara başvuracak nitelikteki araştırmacılara her türlü platformdan duyuru yapmak zorundadır. (Projede istihdam edilecek doktora öğrencilerinin son 3 yıl içinde 12 aydan fazla istihdam edilecekleri ülkede bulunmamış olma şartına uymaları gerekmektedir.) 

Konsorsiyumdaki kuruluşlardan hiçbirisi doktora diploması vermeye ehil değilse, doktora derecesi verebilecek bir üniversite / akademi / araştırma enstitüsü vb. bir kuruluş konsorsiyuma asosiye ortak8 olarak eklenmelidir. 

Proje önerisini yazan konsorsiyumdaki ortaklardan aynı ülkede bulunanlara, toplam proje bütçesinin %40’ından fazlası verilmez. Bu sebeple kuruluşlarda istihdam edilecek doktora öğrencileri için adam/ay dağılımı yapılırken aynı ülkeden konsorsiyuma katılan kuruluşların alacağı toplam bütçe kontrol edilmelidir.   

 • İstisna9 1 - Ortak Doktoralar: Doktora Ağları kapsamında hazırlanacak proje önerileri, Ortak Doktoralar (Joint Doctorates) şeklinde de sunulabilir. Bu tür bir proje önerisi için konsorsiyumu oluşturan en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluşun bir araya gelmesi; bu kurumların oluşturacakları uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası doktora programı kapsamında ortak, çift ya da çoklu doktora derecesi vermeye ehil olmaları gerekir. Bu 3 ortaktan en az 2 tanesinin, AB Üye ya da Ufuk Avrupa Asosiye Ülkesi'nde bulunması gerekir. Başvuru aşamasında proje ortakları proje kapsamında desteklenecek doktora adaylarına, ortak/çift/çoklu doktora derecesi vereceklerine dair ön anlaşma yaparlar; doktora adayının hangi kurumlardan doktora diploması alacağına dair bilgiyi de proje önerisinde belirtmeleri beklenir. Kurulacak konsorsiyumun yürüteceği projede ortak yönetim yapısı, ortak seçim, danışmanlık, gözlem ve değerlendirme prosedürleri kurulmalıdır. Doktora adaylarının, katılımcı kuruluşların ortak danışmanlığında yetiştirilmesi gerekmektedir. Proje süresi 60 aya kadar olabilir. İstihdam edilecek araştırmacılar da 3 ila 48 aya arasında istihdam edilebilirler. Proje büyüklüğü en fazla 540 adam/ay olabilir.
 • İstisna10 2 - Sanayi Doktoraları: Doktora Ağları kapsamında hazırlanacak proje önerileri, Sanayi Doktoraları (Industrial Doctorates) şeklinde de sunulabilir. Sanayi Doktoraları sayesinde doktora adaylarının akademinin dışına çıkmaları; sanayide ve iş dünyasında yeteneklerini geliştirmeleri, her iki sektörün de (akademik ve akademik olmayan sektörler) mentörlüğünde yetiştirilmeleri beklenir. Proje önerisinde yer alan akademik ve akademik olmayan sektörlerden katılımcılar aynı AB Üye ya da Asosiye Ülkesinde yer alabilirler. Ancak, konsorsiyumun temelinin oluşması için, yine, mutlaka, en az 3 farklı ülkedeki 3 farklı kuruluş tarafından kurulması gerekir ve bu 3 kuruluştan en az 1 tanesi akademik sektörden, en az 1 tanesi ise akademik olmayan (sanayi) sektörden gelmelidir. Doktora adaylarının, projenin akademik ortağının yürütmekte olduğu doktora programına kayıtlı olması ancak istihdam edildikleri sürenin en az % 50’sini akademik olmayan sektördeki ortakta geçirmesi gerekmektedir. Proje süresi 48 aya kadar olabilir. İstihdam edilecek araştırmacılar 3 ila 36 aya arasında istihdam edilebilirler. Proje büyüklüğü en fazla 540 adam/ay olabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Önceki senenin çağrısına sunulan proje önerilerinin Avrupa Komisyonu’na tekrar sunulabilmesi için en az 80 puan almış olması gerekir. 
 • Proje kapsamında desteklenecek araştırmacılar, doktora derecelerini henüz edinmemiş doktora adayları olmalıdır. (Doktora tezi savunmasını yapmış, diplomasını henüz almamış araştırmacılar doktora adayı olarak görülmeyeceklerdir.)
 • Proje önerisinin desteklenmesi halinde istihdam edilecek doktora adayları AB üye ya da Ufuk Avrupa Asosiye ülkesinde yer alan ortaklardan birisinde doktoraya kayıtlı olmalıdır. 
 • Proje önerisinin desteklenmesi halinde istihdam edilecek doktora adaylarının milliyetlerine bakılmaz. MSCA’nın hareketlilik/mobilite kuralına11  (doktora adayını istihdam edecek kuruluşun bulunduğu ülkede istihdam edilecekleri tarihten geriye dönük olarak son 3 yılda 12 aydan fazla ikamet etmemiş ya da çalışmamış olmak) uyup uymadıklarına bakılır.
 • Doktora adayının araştırma eğitimini gerçekleştirdiği kurumda geçireceği sürenin en fazla üçte biri kadar süresini görevlendirme (secondment) olarak başka bir kurumda geçirmesine izin verilebilir. 
 • Her bir MSCA Doktora Ağı proje önerisinin, açıkça tanımlanmış, ağ çapında eğitim ve araştırma faaliyetlerini koordine edecek, katılımcı kuruluşlar arasında sürekli iletişimi kuracak bir yönetim/danışma kurulu (supervisory board) koordinasyonuna sahip olması gerekir.
 • MSCA Doktora Ağları, katılımcı kuruluşlar arasında bilgi paylaşımını zenginleştirecek örneğin çalıştay ve konferans gibi faaliyetler düzenlemelidir. 
 • Önerilen eğitim faaliyetleri çeşitli Ar-Ge alanlarında iyi tanımlanmış ihtiyaçlara yanıt vermeli; Yenilikçi Doktora Eğitimi İçin AB İlkelerini takip etmelidir. 
 • Proje önerileri kapsamında araştırmacıların sektörler arası geçici görevlendirmeler (secondments) yapmalarına, gerekli görülmesi halinde imkân tanınmalıdır. Bu sayede araştırmacıların akademi dışında istihdamlarının kolaylaşacağına inanılmaktadır. 
 • Proje kapsamında istihdam edilen doktora adayı ve danışmanı ile birlikte o doktora adayı için kariyer gelişim planı oluşturulmalıdır. Doktora adayının araştırma hedefleri, eğitim ve kariyer gelişim ihtiyaçları, yeteneklerini geliştirme, ders verme, yayın yapma, konferans ve diğer etkinliklere katılma gibi planları işe alım sürecinde yazılmalı ve bu plan 18 ay içerisinde güncellenmelidir. 

Proje Önerisi Nasıl Hazırlanır?

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı formatta (her sene çağrının açıldığı gün yayınlanır) 30 sayfa sınırı ile hazırlanan proje önerisi Avrupa Komisyonu’nun kendi (çevrimiçi) sistemi üzerinden çağrının kapanacağı gün Brüksel saati ile 17:00’a kadar Avrupa Komisyonu’na sunulur. (Proje önerisi "MS Word/Rtf" dosyası olarak yazıldıktan sonra "pdf" dosyasına çevrilerek Avrupa Komisyonu'nun başvuru sistemine yüklenmektedir.)

2023 yılı DN çağrısı proje dokümanları aşağıda yer almaktadır. 2024 yılı çağrısı için dokümanlar çağrı açılışıyla birlikte yayınlanacaktır. Başvuru yaparken güncel dokümanların kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

Avrupa Komisyonu'nun formları ise "Funding & Tender Opportunities" portalına kayıt olunduktan sonra görülebilir/indirilebilir; ancak öncesinde incelemek için örnek formları yine aşağıda "Dokümanlar" başlığı altında görebilirsiniz. 

Destek Kapsamı:

Desteklenen projelerde istihdam edilecek doktora öğrencilerinin aylık giderleri için sunulacak destek miktarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Her ortak, bünyesinde istihdam edeceği araştırmacıyı kaç ay istihdam edeceğine dair bilgiye dayanarak kurum bütçesini hesaplayabilir. Proje kapsamında araştırmacı istihdam etmeyen kuruluşlar projeden finansal katkı alamazlar; projeye ancak asosiye ortak olarak katılırlar. Proje bütçesinden pay almak isteyen kuruluşların mutlaka en az 1 doktora öğrencisini istihdam etmeyi taahhüt etmeleri gerekir. 
 

Finansal Yapı
Doktora Ağları (DN)Doktora Araştırmacısına (Aylık)Kuruma (Aylık)

Yaşam Giderleri

(Living Allowance)

Dolaşım Giderleri

(Mobility Allowance)

Aile Katkısı   

(Family Allowance)

Araştırma, Eğitim Giderleri    

(Research, training and networking costs)

İdari Maliyetler  

(Management and indirect costs)

3,400 Avro600 Avro660 Avro1,600 Avro1,200 Avro

Kuruluşlar doktora adayını sosyal güvencesini sağlayacak şekilde bir iş sözleşmesi karşılığında istihdam etmelidir. Satın alma gücü paritesine göre her ülkenin Avrupa Komisyonu'nca belirlenmiş bir ‘ülke düzenleme katsayısı’ bulunur. İstihdam edilecek araştırmacı, hangi ülkede istihdam edilecekse ‘yaşam giderleri’ harcama kalemi o ülkenin katsayısı ile hesaplanır. Türkiye için ülke katsayısı %64,5 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 'yaşam giderleri' olarak belirtilen Türkiye'de istihdam edilecek doktora adayının maaş kalemi %64,5 katsayısı kullanılarak hesaplanacaktır. Diğer harcama kalemleri için bu çarpan kullanılmadan yukarıda belirtilen bütçeler aylık olarak hesaplanır. Aşağıda her bir harcama kaleminin ne anlama geldiğine dair açıklama bulabilirsiniz:

Yaşam Giderleri Ödeneği: Her ülkenin ulusal hukukundan doğan yasal kesintiler (işçi/işveren sosyal güvenlik katkıları, doğrudan vergiler gibi) yapıldıktan sonra araştırmacıya verilecek aylık maaş kalemidir. Doktora adayı araştırmacıya mutlaka verilmesi gereken kalemdir. Kuruluşlar dilerlerse kendi inisiyatifleri ile araştırmacının bu maaş kaleminin üzerine ek katkı sağlayabilirler. 

Dolaşım Giderleri Ödeneği: Doktora adayı araştırmacıya maaş kaleminin yanı sıra, dolaşım giderleri için sunulan bu harcama kalemi de verilmelidir. Bu kalem doktora adayının dolaşımından sebeple oluşan ek harcamaları, bir ülkeden diğerine taşınması/yerleşmesi sebebiyle oluşan masrafları için sunulmaktadır. 

Aile Katkısı:  Doktora adayı istihdam edildiği dönemde ailevi yükümlülüklere sahipse maaşına yapılacak bu ek katkıyı almaya hak kazanır. Doktora adayının, bulunduğu ülkenin kendisini ‘evli’ olarak niteleyebileceği bir durumda bulunması ya da bakmakla yükümlü çocuklarının bulunması gerekir. Ailesi kendisi ile ülke değiştirmese bile, ailesine bakmakla yükümlü olan doktora adayı bu kalemi alır. Diğer doktora adaylarının bu harcama kalemini almayacaklarının altı çizilmelidir.12

İşten Ayrılma Ödeneği (Long-term Leave Allowance): Doktora adayının annelik, babalık, hastalık ya da benzer bir sebeple 30 günden fazla kuruluştan ayrılması halinde kuruluşun maruz kalacağı personel maliyetini karşılamak için kuruluşa katkı sağlar.13

Özel İhtiyaçlar Ödeneği (Special Needs Allowance): Yetkili ulusal otorite tarafından onaylanması halinde ve doktora adayının uzun süreli fiziksel, mental, zihinsel, duyusal bozuklukları olması halinde sağlanacak özel eşya ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ek giderleri karşılayan harcama kalemidir.14

Araştırma, Eğitim, Ağ Kurma Giderleri Ödeneği: Araştırmacının kariyer gelişimine katkı sağlayacak, eğitim ve iletişim kurma faaliyetlerine (konferanslara katılım, iş ile ilgili seyahatler, eğitim, dil kursları, seminerler, laboratuvar malzemeleri, kitaplar, kütüphane kayıtları, yayın masrafları gibi)  yönelik masrafları; araştırma masraflarını; seyahat ve vize alımı için gerekecek masrafları; farklı bir ülkeye görevlendirme sırasında oluşabilecek ek masrafları (seyahat ve konaklama gibi) karşılamak için verilen harcama kalemidir.

İdari Maliyetler: Projeye ortak kuruluşların (beneficiary) proje kapsamında oluşan ek masraflarını (projeyi yürütecek idari personelin masraflarını karşılamak gibi) karşılamak için verilen harcama kalemidir. 

Bütçe: 

2023 yılı çağrısı için ayrılan bütçe 434,80 Milyon Avro’dur. En yüksek puanı alan proje önerisinden başlayarak, bu bütçenin yettiği sayıda 80 puan üstü almış proje önerilerinin desteklenmesi öngörülmektedir.  

2024 yılı çağrısı için öngörülen bütçe ise 451,15 Milyon Avro'dur.

Güncel Çağrı Bilgisi:

2023 yılı Doktora Ağları çağrısı 30 Mayıs 2023 tarihinde açılmış olup, 28 Kasım 2023 tarihinde (Brüksel saati ile 17:00’de) kapanacaktır.

2024 yılı çağrısının 29 Mayıs 2024 tarihinde açılıp 27 Kasım 2024 tarihinde kapanması beklenmektedir. 

Doktora Ağları Çağrısına Başvuracak Kurumların Faydalanacağı Dokümanlar:

 • Çağrı açılış haberi ve detayları için tıklayınız.
 • MSCA Çalışma Programı (2023 - 2024 Yılı) : Çalışma Programı, MSCA altındaki bütün çağrılara ait bilgileri içermekte olup, 11. ve 81. sayfalardan itibaren Doktora Ağları çağrısına ait bilgilere ulaşabilirsiniz.
 • Doktora Ağları Başvuru Rehberi (2023 Çağrısı) : Başvuru rehberleri, ilgili çağrının Avrupa Komisyonu'na başvurusuna ait detayları içerir. 2024 yılı çağrısı için de 2023 yılı rehberi incelenebilir. Ancak 2024 yılı çağrısı açıldığında güncel dokümanın incelenerek başvurunun buna göre hazırlanmasına dikkat edilmelidir. 
 • Doktora Ağları  Proje Yazım Formatı (2023 Çağrısı) : Proje yazım formatı ilgili çağrıya sunulacak proje önerisinin nasıl yazılması gerektiğine dair bilgiler içerir. 
 • Doktora Ağları Değerlendirme Formu 
 • 27 Nisan 2023 tarihinde Avrupa Araştırma Ajansı tarafından gerçekleştirilen sunuma erişmek için tıklayınız.
 • "MSCA Doctoral Networks 2023 Online Information Day - 14 Haziran 2023" etkinlik kaydına ve sunumlarına erişmek için tıklayınız. (Çağrı hakkında oldukça detaylı bir bilgilendirme için etkinlik kaydını izleyebilirsiniz.)
 • Avrupa Komisyonu'nun kendi sayfası üzerinden de detaylar takip edilebilir. "Funding & Tender Opportunities" sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 
 • Sık Sorulan Sorular'a yanıtlar için "Funding and Tender Opportunities" sayfasındaki "Topic Related FAQ" sekmesine tıklatınız.
 • "6 Adımda Projenizi Nasıl Hazırlarsınız?" bilgilendirmesi için tıklayınız.
 • 2021 yılına ait sonuç istatistiklerini içeren "Set of Graphs" dokümanına ulaşmak için tıklayınız. 
 • 2022 yılına ait sonuç istatistiklerini içeren "Set of Graphs" dokümanına ulaşmak için tıklayınız. 

Ortak Arama Platformları:

 • Avrupa Komisyonu'nun "Funding & Tender Opportunities" portalında yer alan "Partner Search Announcements" sekmesi üzerinden ortak arama formu yayınlanabilir ya da ortak arayan kuruluşlar ile irtibata geçilebilir. Ortak arayışı için çağrının açılmasına gerek yoktur. Çağrı açılmadan ortak arama formu bırakan çok sayıda kuruluş olduğu bu link üzerinden görülebilecektir. 2024 yılı çağrısı için de 2023 yılı çağrısı kapandıktan sonra link üzerinden ortak arayışları sürdürülebilir.
 • MSCA Matchmaking Platformu farklı kurumlarla araştırmacıları bir araya getirmek üzere faaliyetlerine başlamıştır. Platforma üye olup kurumlarla irtibata geçebilir, proje önerileriniz için ortak kuruluş bulabilirsiniz. Lütfen tıklayınız. 

Başarılı Projeler:

 • 2022 yılı çağrısında fonlanan projelerin listesini başvuru sayfasının sonunda bulabilirsiniz. 
 • Ayrıca daha önce desteklenen tüm MSCA (ve Çerçeve Programların diğer çağrılarındaki) projelerinin özet şeklinde konularına CORDIS sitesi üzerinde ulaşabilirsiniz. Proje ve konu araması için lütfen tıklayınız.
 • Önceki yıllarda desteklenmiş ve Türkiye'ye gelmek üzere projelerini hazırlamış araştırmacılarımızın başarı hikayelerine (sayfanın en altında) ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular:

 • Avrupa Komisyonu'nun "Funding & Tender Opportunities" portalında yer alan "Topic Related FAQ" başlığı, başvuru yapan kuruluşlar  tarafından Ulusal İrtibat Noktaları aracılığı ile Avrupa Komisyonu'na iletilen soruların derlendiği bir başlıktır. Cevaplanmayan sorunuz olması halinde  MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktalarına ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile her zaman ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı:

Türkiye'den Koordinatör olarak bu çağrıya başvurmayı düşünürseniz TÜBİTAK'ın sunmakta olduğu Ufuk Avrupa Koordinatörlüğü Destekleme Programı'nı incelemenizi öneririz. TÜBİTAK'ın sunmakta olduğu bu Destek Programı'na başvurmayı düşünürseniz, öncelikle MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları ile irtibata geçmenizi öneririz.

İletişim:

Tüm soru ve bilgi talepleriniz için MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktalarına ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

 

Doktora Ağları Proje Önerisi Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen Proje Koordinatörü / Ortakları İçin Açıklama:

 • Proje önerinizin desteklendiği haberi Avrupa Komisyonu tarafından size ulaştıktan sonra eğer koordinatör iseniz projeden bütçe alan ortaklarınız (beneficiaries) ile bir Konsorsiyum Antlaşması; Projeden bütçe almayan ortaklarınız (associated partners) ile de bir Ortaklık Antlaşması (Partnership Agreement) imzalamanız gerekmektedir. Eğer Doktora Ağları projesinde ortak iseniz koordinatör kuruluş sizinle bu konular için irtibata geçecektir. Doktora Ağları projesi koordinatörleri ile Avrupa Komisyonu "Grant Agreement" denilen bir "Hibe Antlaşması" imzalar. 
  • Örnek Hibe Antlaşması (Grant Agreement) görmek için tıklayınız.
  • Örnek Konsorsiyum Antlaşması (Consortium Agreement) görmek için tıklayınız.
  • Örnek Ortaklık antlaşması (Partnership Agreement) için bize yazabilirsiniz: ncpmobility@tubitak.gov.tr 
 • Projede ortak ya da koordinatör olmanız fark etmeksizin, eğer proje kapsamında kurumunuza ait bütçeniz var ise en az 1 doktora adayı istihdam edeceksiniz demektir. Doktora Ağları projeniz başladığında koordinatör kuruluş tarafından bir "Kick-off Meeting" düzenlenir. Bu toplantıda araştırmacıların nasıl istihdam edileceğine dair bilgi mutlaka sunulur. Ancak öncesinde genel bilginiz olması açısından taslak bir araştırmacı istihdam sözleşmesine göz atmak isterseniz lütfen tıklayınız.
 • Doktora Ağları projesi koordinatörü olmanız halinde proje yönetimi hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz, ya da projede ortak olmanız halinde Doktora Ağları koordinatörlerinin projeyi yürütürken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bilgi edinmek isterseniz Avrupa Komisyonu'nca hazırlanan sunumları inceleyebilirsiniz. Ufuk Avrupa kapsamında gerçekleştirilecek ilk Koordinatörler Toplantısı videoları yayınlandığında buradan duyurulacaktır. 
 • Doktora Ağları projeleri uygulaması ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından sık sık güncellenen "Annotated Model Grant Agreement" dokümanında detaylı bilgi bulunabilir.

 

Dipnotlar:

 1. 'Beneficiary' olarak adlandırılır.
 2. AB Üye Ülkeleri: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'dır. 
 3. Asosiye Ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programlarına bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programlarından AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir. Güncel Asosiye Ülkeler listesi için tıklayınız.
 4. Proje önerilerinde ortalama 6-8 ortak olduğu görülmektedir. Ancak sadece 3 ortaklı proje önerisi hazırlanmasında da bir sakınca bulunmamaktadır.
 5. Örneğin bir kuruluş bir doktora öğrencisini 36 ay istihdam edecekse o projenin 36 adam/aylık kısmını almış olur. Yine örneğin, 10 farklı doktora öğrencisi 36 ay istihdam edildiğinde o proje kapsamında 360 adam/aylık kısım doldurulmuş olur. Doktora öğrencilerinin proje önerisinde 3-36 ay arasında istihdam edilebilme imkânları bulunur. Proje önerisindeki kurguya proje önerisini yazan kuruluşların karar vermeleri ve 540 adam/ay sınırını aşmayacak şekilde planlama yapmaları beklenir.  (Ortak Doktora Ağları için bir istisna getirilmiştir ve bir araştırmacı 48 aya kadar istihdam edilebilecektir.)
 6.  Sanayi Doktoraları ve Ortak Doktoralar için de bu sınır 540 adam/ay’dır.   
 7. Code of Conduct for the Recruitment of Researchers ile uyumlu bir prosedür olmalıdır. 
 8. Asosiye ortakların, konsorsiyumdaki diğer ortaklardan (beneficiary) farkı, doktora öğrencisi istihdam etmeyecek olmaları ve bu sebeple proje bütçesinden pay almayacak olmalarıdır.
 9. Ortak doktora programı oluşturacak şekilde hazırlanacak proje önerileri de Doktora Ağları çağrısına sunulur. İstisna olarak belirtilmesinin sebebi, başvuruların büyük çoğunluğunun yukarıda bahsi geçen Doktora Ağları şeklinde hazırlanıyor olmasındandır. Ortak Doktora proje önerisi hazırlığında iseniz detaylar için Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları ile mutlaka irtibata geçiniz.
 10. Sanayi doktora programı oluşturacak şekilde hazırlanacak proje önerileri de Doktora Ağları çağrısına sunulur. İstisna olarak belirtilmesinin sebebi, başvuruların büyük çoğunluğunun yukarıda bahsi geçen Doktora Ağları şeklinde hazırlanıyor olmasındandır. Sanayi Doktora proje önerisi hazırlığında iseniz detaylar için Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları ile mutlaka irtibata geçiniz.
 11. 'Mobility Rule' olarak bilinir. Hesaplamada askerlik gibi zorunlu hizmetler, ülkeye tatil amaçlı kısa giriş çıkışlar dikkate alınmaz. Çalışma Programı'ndaki tam açıklama metnini istisnalar için inceleyebilirsiniz.
 12. Doktora Ağları çağrısına proje önerisi yazan kuruluşlar, projeleri desteklendikten sonra istihdam edecekleri doktora adaylarının kaç tanesinin evli/çocuklu ve bu aile katkısını almaya hakkı olacağını bilemezler. Başvuru aşamasında, başvuru sisteminde bu detaya dair bir soru bulunmamaktadır. Avrupa Komisyonu bu katkıyı projelerin uygulama aşamasında hesaplayarak kuruluşlara aktarır.
 13. Proje önerisi uygulanırken, böyle bir ihtiyaç doğması halinde kuruluşun Avrupa Komisyonu’na başvurması gerekir. Proje yazım aşamasında talep edilebilecek bir harcama kalemi olmadığı için yukarıdaki tabloda yer verilmemiştir.
 14.  Proje önerisi uygulanırken, böyle bir ihtiyaç doğması halinde kuruluşun Avrupa Komisyonu’na başvurması gerekir. Proje yazım aşamasında talep edilebilecek bir harcama kalemi olmadığı için yukarıdaki tabloda yer verilmemiştir.