Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2018-30 Ağustos 2021

Koordinatör

Marine Institute(İrlanda)

Bütçe

5 883 180 euro

Türk Ortaklar

Çamlı Yem ve besicilik San. ve Tic. A.Ş., Netaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://impaqtproject.eu/
impaqt

IMTA (Entegre Multitrofik Kültür Balıkçılığı) NEDİR? 

IMTA, kültür balıkçılığının sürdürülebilir gelişimi için umut veren bir çözüm olarak kabul edilir.
IMTA üreticileri, balık gibi ek yemlere ihtiyaç duyan türleri, “filtre edici” türlerle bütünleştirir. Filtre edici organik ve inorganik materyalleri ve diğer türlerin yan ürünlerini kendi büyümeleri için kullanırlar. Filtre edici birincil üreticiler (inorganik besinleri organik biyokütleye dönüştüren algler ve bitki türleri) veya ikincil üreticiler (su kolonu veya deniz tabanındaki organik maddeyi gıda olarak kullananlar) olabilir. İkincil üreticiler, süzerek beslenenler (genellikle su kolonundan algler gibi organik parçacıkları süzen kabuklu deniz ürünleri) veya detritivor (çökelti üzerinde veya çökelti içindeki organik malzemeyle beslenen solucanlar, deniz kestaneleri, deniz patlıcanı gibi organizmalar) olabilir. Filtre edici canlı filtreler gibi davranır. Bu türlerin, balık çiftliklerinde ve çevresinde bulunan besinleri (veya atıkları) doğal yoldan geri dönüştürme yeteneği, üreticilerin tesislerinin çevre performansını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Ek olarak, bazı filtre edici türler pazarlanabilir ürünler olarak ticari değere sahiptir, bu da ek ekonomik faydalar sağlar. Projemizdeki filtre edici türler kabuklular ve deniz yosunlarıdır.

IMPAQT NEDİR?

IMTA yetiştiricilik modelinin akıllı sistemler ve geliştirilen yeni teknolojiler (otonom izleme sistemleri, veri analitikleri, algoritmalar yoluyla karar ağaçları machine learning, image analyse, IoT, uydudan izleme teknolojileri, akıllı mobil cihaz applikasyonları, veri toplayıcıları, veri aktarıcıları, elektrik kontrol sistemleri, canlılara takılan ve refahını izleyen edilen çipler gibi) ile entegre edilmiş halidir.

IMPAQT’ın AMACI NEDİR?

IMPAQT’ın amacı sürdürülebilir  Kültür Balıkçılığı üretimi için üretim alanında çok amaçlı ve çok fonksiyonlu bir yönetim platformunu  geliştirmek ve kullanılır hale getirmektir.

Projemiz ayrıca akuakültür endüstrisinde bir paradigma değişikliği yaratarak, Avrupa Endüstrisi için IMTA’nın hem daha doğa dostu ve hem de daha verimli/yüksek kazançlı, izlenebilir, sürdürülebilir bir yaklaşım olduğunun ıspat etmeyi amaçlamaktadır.Ekosistem servisleri ve döngüsel ekonomi ilkeleri baz alınarak bütünsel bir bakış açısıyla bir ideal sürdürülebilir IMTA gelişimini göstererek tanıtmak amacındadır.

IMPAQT projesinde, balık çiftliklerinde çeşitli çiftlik bileşenlerinin çevre ile ekosistem düzeyinde nasıl etkileşimde bulunduğunu açıklayıcı ve net uzamsal bilgiler veren ileri bir IMTA modeli tasarlanmaktadır ve bu modeli hem üreticiler, hem de yetkili otoriteler planlama ve karar alma mekanizmalarında kullanılabilecektir.

IMPAQT ın IMTA çiftlik ölçeğinde çalışan analitik ve karar destek işlevlerine sahip, bir entegre yönetim sistemi geliştirilecek olması hayvan refahı, üretim optimizasyonu, çevrenin korunması ve besin kalitesi değerlendirilmesinde geliştirilmiş operasyonel kararlar almayı mümkün kılacaktır.

Çamlı Yem ve Besicilik’te kurulan pilot işletmede IMTA modeli olarak Levrek balığı(D. labrax), Midye(M.galloprovincialis) ve Deniz yosunu(U. rigida) entegre edilerek akıntı sistemine göre yerleştirilmiştir. Bu sisteme geliştirilen izleme ve veri teknolojileri adapte edilmiştir. Su kalitesi izleme sistemleri, sensörler ve üretim verileri, tasarlanan veri toplayıcıları ile Akıllı Yönetim Sistemine (Intelligent Management Systems) aktarılarak algoritmalar yardımıyla analiz edilir ve operatörü bilgilendirerek, doğru kararlar almasını ve üretim optimasyonunu sağlamak üzerine çalışmaktadır. Ayrıca su altı kameraları görüntü analizleri yaparak stok refahı ve yönetimi konusunda geri bildirim vermektedir.
Alınan veriler çevresel etkileri bakımından modellerin çalıştırılmasını sağlayarak bu etkilerin yönetilmesi konusunda da geri bildirim verebilmektedir.  
6 ayrı iş paketi yer almaktadır;

 1. IMTA tasarımı ve gereksinimlerin belirlenmesi
  Balık ve deniz ürünleri (bivalvia, deniz yosunu) üretimi güvenilir olan, çevresel etkilerin izlenip yönetildiği IMTA'ya dayalı sürdürülebilir bir üretim modeli tasarlanması ve bunun için ihtiyaçların belirlenmesi
 2. Otonom veri toplama ve iletişim sistemleri
  Uzun süreli otonom izleme için gereken iletişim, sensörler, güç ve akıllı sistemler ile birlikte kapsamlı otonom veri toplama ve iletişim sistemlerini tasarlama ve geliştirme.
 3. İleri IMTA Modeli ve Entegre Yönetim Sistemi
  Model, endüstriyel IMTA çiftliği ölçeğinde akıllı ve entegre yönetim sisteminin mevcut durumu değerlendirerek, sistemin üretim ve çevresel problemlere zamanında tepki verme potansiyelini değerlendirecek, geliştirecek ve farklı trofik seviyelerin en iyi entegrasyonunu sağlayan en uygun konfigürasyona ulaşmak için farklı senaryoların değerlendirilmesine de olanak sağlayacaktır.
 4. Entegrasyon, pilot uygulama ve laboratuar/yerinde doğrulama
  Otonom veri toplama ve iletişim sistemlerini IMTA modeli ve Entegre Yönetim sistemleri ile entegre etme, IMPAQT sistemleri ve modelleri ile birlikte IMPAQT platformunu pilot uygulama sahalarına entegre etme ve gıda güvenliğini ve kalitesini doğrulama.
 5. Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi yaklaşımı
  IMPAQT sisteminin tamamen sürdürülebilir olduğunu ve Avrupa'nın küresel rekabetçiliğini artıracak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve yeni iş potansiyeli yaratacak olan döngüsel ekonomiye geçişine katkıda bulunabilirliğini gösterme
 6. Çıktıların paylaşılması, iletişim ve işletme
  IMPAQT'ta geliştirilen yenilikçi sistemlerin pazar erişimini ve etkisini artırmanın yanı sıra, son kullanıcılara ve diğer paydaşlara, otoritelere etkili bir bilgi aktarımı sağlama.

Projede yer alan 5 farklı pilot işletme (İrlanda; offshore and tatlı su, Hollanda; offshore, İskoçya, İngiltere; offshore, Türkiye; offshore, Çin; inshore), farklı IMTA türleri, konfigürasyonları ve lokasyonları ile değerlendirilecek, büyüme parametreleri, çevresel etkilerin minimize edilmesi, sisteme adapte edilen sensörlerin çalışırlığı, veri toplayıcılar ve aktarıcıların ve temiz enerji sistemlerinin etkinliği, güç yönetim ve dağıtımının verimliliği, geliştirilen sensörlerin sahadaki verimlillikleri, akıllı yönetim sisteminin yetkinliği, bütün akıllı teknolojilerinin, au altı görüntüleme sistemlerinin analitiklerinin işlevselliği gibi bir çok veri bir arada değerlendirilerek geliştirilmesi gereken yönler tespit edilerek entegre bir model ortaya koyulacaktır. 
Böylelikle tüketicilere, otoritelere ve en önemlisi de üreticilere maksimum fayda sağlayacak bir sistem yaklaşımı ile sürdüdürlebilir, döngüsel, çevresel etkileri minimize edilmiş, maksimum verimlilikte, yeni ürün ve iş alanları oluşturan bir yetiştiricilikk modeli test edilmiş ve geliştirilmiş olacaktır. 
Ülkemizde deniz yosunlarının gerçek potansiyeli araştırılmış ancak henüz endüstriyel kullanıma katılmamıştır, Avrupa ise bu alanda uzak doğudan daha geridedir. Proje çıktıları midye, deniz yosunu, deniz kestanesi, deniz hıyarı gibi bir sürü deniz ve tatlı su türleri balık yetiştiriciliği ile birlikte entegre edilerek ekonomiye katılabilir olduğunun değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Çıktılar bir yandan bu amaca hizmet ederken diğer yandan da teknolojik gelişimlerin, teknik izleme ve yönetim sistemlerinin akuakültüre entegre edilmesi ile çağı yakalayacak ve üreticilere doğru karar almalarına yardımcı geri bildirimler aldıkları (İyi Üretim Uygulamaları; GMP), verimliliğin maksimize edildiği bir tasarım sunulacaktır.

Projenin bir diğer çıktısı da gıda güvenliği analizlerinin daha farklı fakat hızlı analiz metodları ile doğrulanabileceği metodolojileri geliştirip test ediyor olmasıdır. Ayrıca deniz ortamında çalışabilen yeni nitrat sensörü ile canlı üzerine monte edilebilen ve biyolojik parametreleri öçlümleyerek dijital ortama aktarabilen sensörlerin geliştirilip validasyonunun gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Projenin geliştirilen teknolojiler ve bunların kullanımı ile IMPAQT sisteminin kullanımı ile ilgili bir eğitim modülü de bulunmaktadır. Bu modül bu alanda kendisini geliştirmek isteyen insan kaynaklarına hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.

Projemiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden aşağıdakilere hizmet etmektedir; 
2. Hedef ;Açlığa son; su ürünleri üretiminin miktar ve çeşitliliğinin arttırılması yoluyla insan tüketimine için yeni protein kaynakları (midye, deniz yosunları gibi) üreterek,
3. Hedef; Sağlık ve kaliteli yaşam; su ürünlerinin zengin besinsel içerikleri ile sağlıklı yaşamı destekleyerek,
14. Hedef; Sudaki yaşam;sudaki yetiştiricilik faaliyetlerinin etkilerini minimize ederek sudaki yaşamı destekleyerek,
11. Hedef ; Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; girdi olmaksızın yeni su ürünleri yetiştirerek ve ürünleri ekonomik döngülere dahil ederek, 
9. Hedef; Sanayi, yenilikçilik ve altyapı; yeni ve geliştitilen teknolojileri su ürünleri sektörüne adapte ederek, alt yapıyı geliştirerek,
6. Hedef; Temiz su ve sanitasyon; akuatik ortamda süzerek beslenen canlılarca zenginleştirerek ve su ortamının böylelikle temizleyerek
7. Hedef ; Erişilebilir ve temiz enerji; güç kaynağı olarak güneş enerjisi kullanarak ve minimum enerji kullanımını sağlayan enerji yönetim teknolojileri geliştirerek.

Projemizin diğer projeler ile birlikte (GAİN, iFiSHIENCi ve IMPAQT) genel katılıma açık bir online workshop düzenlemiştir. Akuakültür ile ilgisi olan 3 proje hakkında katılımcılara bilgiler verilmiştir. Bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir;
http://ifishienci.eu/horizon4aquaculture/

Projemiz 2018 yılında ETSI IoTWeek ‘e katılmıştır. 
IMPAQT project Aquaculture Europe 2020’e katılmıştır.

PROJE ORTAKLARI; 

 1. Marine Institue, İrlanda(Proje Korrodinatörü)
 2. WINGS ICT Çözümleri &İletişimTeknolojileri Ltd., Yunanistan (4. İş Paketi Lideri)
 3. INTRASOFT International A.Ş., Lüksemburg (3. İş Paketi Lideri)
 4. Stichting Noordzeeboerderij, Hollanda 
 5. NETAŞ Telekominikasyon Anonim Şirketi, Türkiye
 6. Çamlı Yem ve Besicilik San ve Tic. A.Ş., Türkiye (1. İş Paketi Lideri)
 7. Easy Global Market, ACRI , Fransa
 8. ARGANS, Fransa
 9. UNPARALLEL Innovation LDA, Portekiz
 10. Stiching DELTARES, Hollanda
 11. The Open University , İngiltere
 12. The Scottish Association for Marine Science LBG, İngiltere
 13. University College Cork-National University of Ireland Cork , İrlanda(2. İş paketi Lideri)
 14. Institute Oceonology Polisk Academy Nauk, Polonya
 15. Acondicionamiento Tarrasense Associacion, İspanya (5. İş Paketi Lideri)
 16. Agricultural University Athens, Yunanistan
 17. Harokopio University, Yunanistan
 18. Universita Degli Studi Di Roma Torvergata, İtalya
 19. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
 20. Fundacion Empresa -Universidad , Gallega, İspanya (3. İş Paketi Lideri)
 21. Yellow Sea Fisheries Research Institue, Çin

Sosyal Medya Hesapları ;

Anahtar Kelimeler: IMPAQT, IMTA, smart systems, 

BAŞARI HİKAYELERİ