Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2016-31 Ocak 2020

Koordinatör

T.C. Sağlık Bakanlığı (Türkiye)

Bütçe

4.3 Milyon Avro

Türk Ortaklar

T.C. Sağlık Bakanlığı

Desteklendiği Program ve Alan
Sağlık
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

ProEmpower proje konsorsiyumunun Avrupa Komisyonuna sunduğu proje önerisinde belirtmiş olduğu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir bilimsel / teknolojik ürün, altyapı ya da sistem mevcut değildir. ProEmpower hem bir Avrupa Komisyonu projesi olmasıyla hem de ihale süreçlerinin tüm dünyadan servis sağlayıcılarına ve çözüm üreticilerine açık olmasıyla küresel ICT pazarında rekabetçi bir ortam oluşturacak, sağlık hizmetleri sunumunda ve kullanımında bilimin ve teknolojinin kullanılmasını teşvik edecektir. İhaleler aşamalı prosedürlerle yapılacağı için henüz proje sona ermeden bile bilgi ve iletişim teknolojileri ProEmpower ihtiyaçlarına cevap vermek için ilerleyecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Diyabetin toplumlarda görülme ve teşhis koyulan hastalarda komplikasyon görülme sıklığı ve tüm bunların sağlık ekonomilerine olan yükü giderek artmaktadır. Diyabetin erken teşhis edilmesi, teşhis alan hastaların yardımcı sağlık personeli tarafından eğitilmesi ve hastalık yönetimi sürecinde öğün, ilaç dozu ayarlaması, uyku ve egzersiz düzeni gibi kararların hasta tarafından verilmesi, komplikasyonların gelişmesinin önlenmesi ve hasta ile doktor arasında bir iletişim ağının sürdürülebilmesi için gerekli bir altyapı ve yazılım bulunmamaktadır. ProEmpower bu ihtiyaçlara cevap verip hem halk sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak hem de ICT pazarının sağlık hizmetlerine cevap verme yetisini geliştirerek küresel ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje konsorsiyumu tarafından ihtiyaç duyulan ve tedarik edilecek olan ürünler henüz pazarda hazır bulunmamaktadır. Proje, bu çözümlerin üretilme sürecinde küresel endüstride inovasyonu ve rekabeti teşvik edecektir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Projenin klinik pilotlarında elde edilen başarılar, ulusal ve küresel sağlık politikalarında bilgi ve iletişim teknolojilerine olan yatırımları arttırabilir, bu araçların kullanımını daha öncelikli sıralara getirebilir.  

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Proje, 3 farklı geliştirme aşamasında en mükemmel ürüne ulaşmak için Avrupa Komisyonu tarafından kurgulanmış ihaleler kapsamında yapılacaktır. İhale yeterliliklerinin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanması ve ihalelere yerli şirketlerin de girecek olması projenin ulusal ölçekte etkisini güçlendirecektir. Ürünün ticarileştirmesi ile sağlık bilişimi alanında güçlü bir ihraç potansiyelinin ortaya çıkması planlanmaktadır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje, ülkemizin dijital dönüşüm programına katkıda bulunacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık hizmetleri alanındaki kullanımını yaygınlaştıracaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Projenin klinik ar&ge ve pilotları sonucunda sağlık personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma kapasitesi gelişecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Projenin inovasyon geliştirme aşamasında altyüklenicilere sağlanacak olan maddi kaynaklar, yeni işgücü ve insan kaynaklarının finanse edilmesini sağlayacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ