Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2016-31 Mart 2018

Koordinatör

Dr. Kürşat ÇINAR

Bütçe

157,846 Avro

Türk Ortaklar

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Bu proje, kadın güçlenmesinin arkasındaki dinamikleri, bilhassa şehirleşmenin eğitim, ekonomi ve siyaset alanlarında kadınların hayatları üzerindeki etkilerini, Türkiye örneğinden yola çıkarak,...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Konuyla ilgili araştırmalarda önemli yol kat edilmiştir. Hâlihazırda ikisi ortak yazarlı olmak üzere, toplam üç makale SSCI endeksli akademik dergilerde değerlendirme altındadır. Bunun yanında projenin ev sahibi Bilkent Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve İktisat son sınıf lisans öğrencilerinin disiplinlerarası bölüm bitirme derslerinde 26 Şubat 2016 ve 29 Kasım 2016 tarihlerinde sunumlar yapılmış ve bu sayede yaklaşık olarak toplam 300 öğrencinin proje hakkında bilgilenmesi sağlanmıştır. Son olarak, proje yürütücüsü Dr. Kürşat Çınar Araştırmacı Türk Üniversiteleri Birliği’nin 4 Kasım 2016 tarihinde ODTÜ’de düzenlemiş olduğu Kadın-Erkek Eşitliği çalıştayına katılmış, TÜBİTAK’tan gelen gözlemcilerin de katıldığı çalıştayda görüş alışverişinde bulunmuş, üniversitelerimizde ve araştırma kurumlarımızda kadın-erkek eşitliğini artıracak adımları istişare etmiştir. Projeyle ilgili diğer çalışmalar halen devam etmektedir. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Kadın güçlenmesi, toplum refahını artırmada hem bir araç, hem de Avrupa’da ve Dünya’da bir ulaşılması gereken bir amaç olarak görülmektedir. Yine de, kadınlar eğitimde, iktisadi kalkınmışlıkta ve siyasi temsilde, “gelişmiş” olarak sayılanlar da dahil pek çok ülkede erkeklere göre geri kalmıştır. Modernleşme, endüstriyelleşme ve şehirleşme kadınlar için daha iyi eğitim imkânları, kendileri ve çocukları için daha çok söz hakkı ve daha adil siyasi temsiliyet sağlasa da kadınların mevcut sorunlarını yok etmede yetersiz kalmakta, hatta bazı durumlarda kadınlar için yeni mücadele alanlarına neden olmaktadır. Bu proje, kadın güçlenmesinin çok boyutlu ve çok seviyeli bir olgu olduğunu ve bu nedenle böylesi bir araştırma stratejisine ihtiyaç olduğunun altını çizmektedir. Eldeki olguyu daha iyi anlamak ve kadın güçlenmesini sağlayacak yolları göstermek için proje ülkeler seviyesinde karşılaştırmalı ve yerel ve bireysel seviyelerde analizler yapmaktadır. Proje, kadın güçlenmesinin nedenleri tam olarak anlamak için hem kalitatif, hem kantitatif teknikleri kullanmaktadır.  

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Önerilen araştırma, feminist araştırmalara, kentsel araştırmalara, kalkınma çalışmalarına ve demokratikleşme literatürlerine yeni katkılarda bulunmayı ve Avrupa araştırmalarının rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Projenin akademik üstünlüğüne ek olarak, politika yapıcıları gelecekteki politikalar ve projeler için ve aynı zamanda Avrupa çapında uygulanabilen genel toplum için politikaya yönelik etkileri bulunmaktadır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Önerilen araştırma, feminist araştırmalara, kentsel araştırmalara, kalkınma çalışmalarına ve demokratikleşme literatürlerine yeni katkılarda bulunmayı ve Avrupa araştırmalarının rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Önerilen proje, kadınların güçlendirilmesinin böyle bir araştırma stratejisi gerektiren çok yönlü, çok düzeyli bir olgu olduğunu ve kentleşmenin kadınların güçlenmesine karmaşık, doğrusal olmayan bir etkisinin olduğunu önermektedir. Eldeki konsepti daha iyi anlamak ve geliştirmek için yolları belirlemek için proje, ülke, yerel ve bireysel düzeylerde analizler içermektedir. Proje ayrıca, kadınların güçlenmesine ilişkin daha kapsamlı bir resim sunmak için nicel ve nitel tekniklerin güçlü yönlerini birleştiriyor.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kadın güçlenmesi, yalnızca kadınları ilgilendiren, kadınların faydasına olacak bir olgu değildir. Kadın güçlenmesiyle beraber toplumun tam potansiyeli ortaya çıkacak, toplum refahı artacaktır. Türkiye’de kadınlarımızın sosyal, iktisadi ve siyasi yaşama katılımı olması gerekenin çok altındadır. Örneğin, Dünya Bankası’nın en son yayımlanan verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı Dünya’da 50.3, Avrupa Birliği’nde 50.8, yüksek gelirli ülkelerde 52.1, Türkiye’nin de içinde bulunduğu orta gelirli ülkelerde 47.9 iken, Türkiye’de bu oran 29.3 seviyesinde gerçekleşmiştir (Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS).  Kadın güçlenmesi insani kaynaklarımızın gelişimi açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu projeyle kadının eğitim, iktisat ve siyaset alanlarında kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesinin yolları araştırılarak, kadın güçlenmesinin ve toplum kalkınmasının hangi şartlarda sağlanacağı incelenecek ve bu bilgiler ışığında bulunan bilimsel çıktılar toplumla paylaşılacaktır. Projenin en temeldeki amacı budur.

BAŞARI HİKAYELERİ