Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2012-01 Ocak 2016

Koordinatör

Dr. Yusuf YUSUFOĞLU

Bütçe

100,000 Avro

Türk Ortaklar

Arçelik A.Ş.

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Vakum İzolasyon Panelleri İçin Nano Gözenekli Malzeme Geliştirilmesi

Bu çalışmanın temel amacı Vakum İzolasyon Panelleri için maliyeti iyileştirilmiş nano-gözenekli malzemelerin geliştirilmesidir.

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Vakum Yalıtım Paneli - VİP'lerde çekirdek dolgu malzemesi olarak kullanılabilecek yüksek termal yalıtım özelliklerine sahip uygun maliyetli yeni çekirdek malzemesi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu projede yüksek gözenekli ve geniş yüzey alanına sahip malzemeler geliştirilmesi için yeni yöntemler çalışılmaktadır. Önerilen yeni metodoloji ile, VİP’ lerin performansında çok önemli bir parametre olan çekirdek yalıtım malzemesinin gözenek boyutu kontrol edilebilir. Bu çalışmadaki VİP’ lerin ıs iletim katsayıları 3,9 mW/m.K’dir ve bina yalıtımında ve soğutma uygulamalarında VİP’lerin kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olacak bir şekilde VİP maliyetleri yaklaşık %75 oranında azaltılmıştır. Bunun yanında bu VİP’ler buzdolaplarında kullanıldığında %30 enerji tasarrufu sağlamaktadır. VİP’ler enerji tüketimini önemli bir düzeyde azaltabildiği için bu proje, daha yüksek enerji tasarruflu soğutucu uygulamalar geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Projenin amacı geleneksel yalıtım malzemelerine oranla yaklaşık 10 kat daha yüksek yalıtım performansına sahip yeni nesil Vakum Yalıtım Paneli (VİP) geliştirmektir. Fosil yakıt rezervlerinin hızla azalması ve sera gazları salınımındaki artış, kullanılan enerji kaynaklarının etkili kullanılmasını sağlayan teknolojiler geliştirilmesini gerektirir. Avrupa’da, binalarda ve soğutucu uygulamalarında kullanılan toplam enerji tüketiminin %30’tan fazlası, evlerdeki elektrik kullanımının %15’den fazlasını oluşturan en büyük enerji tüketimlerinden biridir.  Bu dikkate alındığında, binalarda ve soğutucu uygulamalarındaki enerji kullanımının azaltılmasına doğrudan katkı sağlayan VİP teknolojisi için büyük bir potansiyel vardır. Örneğin; soğutucu uygulamalarında, yeni enerji tasarruflu olanlar ile eski soğutma uygulamaları değiştirildiğinde,  her yıl 60 milyar kWh yaklaşık 6 nükleer santral üretimi kadar enerji tasarruf edilebilir. Açıkça görülüyor ki, VİP’ler; enerji verimini sağlayan, sera gazı salınımının azaltılmasında büyük etkisi olan ve enerji kaynaklarının etkili kullanılmasına katkı sağlayan mükemmel termal özellikler sunmaktadır.
VİP tabanlı sistemler daha incedir ve geri dönüşümü ekonomik olarak caziptir. Bu nedenle; kaynak yoğunluğu geleneksel çözümlerden daha düşük olacaktır. Bu proje, AB hedefleri ile tamamlayıcı olacak ve AB’nin 2020’deki enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmak için katkı sağlayacaktır. Ayrıca, önerilen çalışma Kyoto protokolüne de katkıda bulunacak ve küresel ısınma ile savaşmayı da amaçlamaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Arçelik, Marie Curie Proje çalışmalarına her aşamasında tam destek vermiş ve Dr. Yusufoğlu’nun Arçelik ArGe merkezinde araştırma grubu kurmasına imkan sağlamıştır. Dr. Yusufoğlu kıdemli uzman olarak başladığı Arçelik kariyerinde, 2016 yılı başında Polimer&Kimya grubu Lideri olarak terfi almıştır. Araştırma grubunda 7 araştırmacı mühendis, 6 teknisyen ve 5 proje mühendisi bulunmaktadır. Arçelik, proje başında detaylı oryantasyon programı düzenlemiş ve Dr. Yusufoğlu’nun projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak TRİZ ve 6 Sigma karakuşak gibi birçok eğitim programı düzenlemiştir. Farklı disiplinlerden Arçelik çalışanlarının bir araya gelerek yenilikçi fikirler üzerinde çalıştığı “İç Girişimcilik – Turning Technology into Business (TTIB)” programı da şirketin inovasyon gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu program ile disiplinlerarası iletişime ve çalışanların yenilikçi fikirlerinin peşinden gitmesine izin verilmektedir. Şirket içerisinde inovasyon kültürünün yerleşmesine de yardımcı olan bu program ile Marie Curie Projesine de oldukça yüksek bir katkısı olmuştur.

Türkiye’den yapılan uluslararası patent başvurularının yaklaşık 1/3’ ü Arçelik tarafından yapılmaktadır. Arçelik bünyesinde bulunan Patent Ofisi inovatif fikirlerin patente dönüştürülmesi için Dr. Yusufoglu’na her türlü desteği sağlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında 6 Patent ve uluslararası dergilerde 2 makale yayınlanmıştır.

Arçelik, başarılı bir şekilde yürütülen projenin sonunda elde edilen sonuçların seri üretime alınması için yeni bir tesis yatırımı gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ilk defa kurulan VIP tesisi ve Marie Curie proje çıktılarının da kullanılması ile Arçelik kendi VIP’lerini üretmeye başlamıştır. Marie Curie projesinden elde edilen başarılı sonuçların da katkısı ile Arçelik içerisinde yaklaşık 25 çalışanın çalıştığı yeni bir tesis kurulmuştur.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Proje kapsamında Vakum İzolasyon Panelleri için yeni bir malzeme formülasyonu geliştirilmişti. Yeni geliştirilen malzeme sentezi ile yurtdışından temin edilen malzemeler yerine Türkiyede üretilen malzemeler kullanılabileceği için cari açığa pozitif etkisi olabilecektir. Proje kapsamında yapılan çalışmaları ile Arçelik yeni bir VIP üretimi tesisi kurmuştur ve daha önce yurt dışından temin edilen malzemeler yerine, kendi ürettiği VIP’leri kullanarak carı açığa pozitif bir katkısı olmuştur.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında yapılan çalışmaların da katkısı ile Arçelik Türkiye’de ilk olan bir VIP tesisi kurmuştur. Yeni yapılan bu yatırım ile yaklaşık 25 kişiye istihdam sağlanmıştır. Ayrıca, proje süresi boyunda Proje Mühendisi olarak çalışan İTÜ Kimya Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi de ArGe Uzmanı olarak işe alınmıştır.

BAŞARI HİKAYELERİ