Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2020-31 Mart 2024

Koordinatör

FORSCHUNGSVERBUND BERLIN EV

Bütçe

9 999 564,88 €

Türk Ortaklar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Araştırma Altyapıları
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Projenin CORDIS Linki
AQUACOSM-plus
AQUACOSM-plus

AQUACOSM-plus: Network of Leading Ecosystem Scale Experimental AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Rivers, Lakes, Estuaries and Oceans in Europe and beyond


Su, insanlar ve dünyadaki diğer yaşam formları için temel bir kaynaktır. Su talebi, tarih boyunca insan yerleşimlerinin yerleştirilmesi için itici bir faktör olmuştur. Bugün, içme, balıkçılık, tarım, sanayi ve 8 milyara yaklaşan insan nüfusunun diğer sayısız faaliyeti için suyun kullanımı, neredeyse tüm su ekosistemleri üzerinde muazzam bir baskı oluşturuyor. Bu çoklu baskılar, karasal ekosistemlerle muadilleriyle karşılaştırıldığında bile daha fazla sucul ekosistemlerde dramatik biyolojik çeşitlilik ve temel ekosistem işlevlerinin kaybına neden oluyor (Sala ve diğerleri 2000, Dudgeon ve diğerleri 2006). Önümüzdeki on yıllarda artacağı tahmin edilen insan popülasyonları ile, sucul ekosistem hizmetlerine yönelik talepler, kritik kırılma noktalarına ulaşma ve bunları geçme riskiyle birlikte artmaya devam edecek. Bu amaçla, birden fazla stres etkenine maruz kalan karmaşık doğal sucul ekosistemlerde son derece zor bir görev olan sucul ekosistem değişikliklerinin arkasındaki mekanizmaları belirlemek çok önemlidir. Mezokozm temelli ekolojik araştırmalar, doğal ekosistemlerle karşılaştırılabilir gerçekçi bir ölçek ve karmaşıklığı, çoğaltma için gereken birden fazla deneysel birim ile birleştirmek ve sonucu araştırmak için güçlü bir araçtır.


AQUACOSM-plus konsorsiyumu Avrupa’nın önde gelen mezokozm araştırma altyapılarını, Avrupa'nın tüm ekolojik bölgelerini de kapsayan uyumlu, disiplinler arası ve birlikte çalışabilir bir ağa entegre ederek Avrupa mezokozm tabanlı sucul ekosistem araştırma altyapılarını geliştirmektedir. AQUACOSM-plus, bir STK dahil olmak üzere 10 yeni ortak ve KOBİ sayısını ikiye katlayarak, ve sadece konsorsiyum üyelerinin değil dünyanın her yerinden farklı araştırıcıları birlikte konsorsiyum üyesi mezokozm deneyi yapan ekiplerle araştırma yapmaya izin veren “Ülkelerarası katılım (Trans-national Access, TA)” hizmetini genişleterek (> 13000 kişi-gün) ve sunulan hizmetleri güçlendirerek kullanıcı tabanını genişletmiştir. AQUACOSM-plus mezokozm araştırmaları için yeni teknolojik olanaklar geliştirerek, yukarı havzadaki tatlısu gölleri ve nehirlerinden denize kadar olan sucul ekosistemleri üzerindeki İklim Değişikliği etki senaryolarını etkin bir şekilde sınayacak deneysel araştırmalar yürütmektedir. Bu gelişmeler, büyük ölçekli mobil mezokozm geliştirilmesi, öncü görüntüleme teknolojilerini ve mezokozm deneylerinde biyokütle değişim ve sera gazı salınımı hakkında yüksek frekanslı veriler elde etmek için uygun maliyetli yöntemleri geliştirilmesini de içerir.


AQUACOSM-plus, yenilikçi sucul mezokozm araştırmaları için küresel olarak benzersiz bir platform sağlar ve inovasyon potansiyelini işlevsel hale getirir. Kendinden öncekilerle karşılaştırıldığında, AQUACOSM-plus, birkaç kritik yönün önemli bir genişlemesini ve gelişimini temsil eder (Şekil 1a,b,c). Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından finanse edilen ağ MESOAQUA (2009-2012), yalnızca sınırlı deniz alanlarını kapsar ve ilk koordineli mezokozm sistemlerini temsil ederken, devam eden Ufuk 2020 AQUACOSM projesi (2017-2021), göller ve akarsular boyunca üst havzalardan denize kadar tüm ana sucul ekosistemlerinde mezokozm temelli araştırmaların önde gelen temsilcilerini ilk kez ortak bir çabayla bir araya getirmiştir.  
AQUACOSM-plus, Küresel değişimlerin sucl ekosisyemler üzerinsdeki etkilerindeki nedensellikleri mezokozm deneyleri ile modern tekonolojik araçlarla araştırarak küresel bir etkiyi amaçlar. AQUACOSM-plus, IPCC'nin çalışmaları, Binyıl Hedefleri ve 2015 Sonrası Kalkınma Çerçevesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere toplumdaki büyük uluslararası girişimlerle son derece alakalıdır.
AQUACOSM-plus bir dünya standardı oluşturmak kapsamında

 

  1. Hem deniz hem de tatlısu ekolojisi biliminde temel ve uygulamalı araştırmalar için artan dünya lideri mezokozm sistemleri yelpazesi sunan uluslarötesi işbirlikçi deneysel platformlar ağının kapsamını ve entegrasyonunu genişleterek;
  2. Deneysel ekolojik araştırmalar yürüten yeni nesil bilim insanları- ve mühendisler yetiştirerek,
  3. Açık bilimi teşvik ederek
  4. Endüstriler için yeni teknolojinin inovasyonunu teşvik etmek için çekici bir test alanı olarak;
  5. Yöntemlerin ve sonuçların yaygınlaştırılmasının arttırılmasını sağlayarak 
  6. Geniş bilim camiasını, KOBİ'leri ve sucul ekosistemlerle ilgili sektöründeki paydaşları içeren mezokozm temelli araştırma faaliyetlerini ve yeni teknolojileri yakından koordine edecektir.


Bilimsel ve teknolojik hedeflerde son noktaya ulaşmak için AQUACOSM-plus, 9 iş paketine (İP) sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu iş paketleri: teknoloji inovasyonunun işbirliği ile yeni deneyler (İP, WP8) tasarlamak ve yapmak özellikle yeni teknoloji ve inavosyon geliştirerek (İP7, WP7), sucul ekosistemler içinde bulunduğu büyük zorlukların (İP6, WP6) belirlenmesi, WP3'te tasarlanan ağ oluşturma etkinliklerinde eğitilecek ve yer alacak (WP7) ve Uluslarötesi Erişim kullanıcıları (İP, WP9), Açık Erişim ve açık bilim (WP4), strateji ve politika geliştirme ile birlikte (İP2, WP2) ve proje yönetimi ise İP1 (WP1) AQ-AQUACOSM-plus'ın temel yapısını oluşturmaktadır (bkz. şekil 2).


Profesör Meryem Beklioğlu, ODTÜ, Biyolojik Bilimler Bölümü ve Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) öğretim üyesi ve ekibi, AQUACOSM ve AQUACOSM-plus projelerine ortak ve Türkiye’deki projelerin yöneticisi olmuştur. Beklioğlu, AQUACOSM-plus'ın ağ oluşturma ve eğitim faaliyetleri kapsayan İş Paketi 3'e (İP3, WP3) liderlik ediyor. AQUACOSM Projesi sırasındaki Beklioğlu ve ekibinin yürüttükleri ekip çalışması çok başarılı oldu. ODTÜ Mezokoz Sistemimiz ile dünyanın her yerinden 30'dan fazla Uluslar-ötesi Erişim kullanıcısıyla üç farklı başarılı deney gerçekleştirdiler. Başarıları, bir sonraki proje olan AQUACOSM-Plus’a ODTÜ yü taşmak ve aynı zamanda PI enstitüsünden sonra Projede en yüksek 2. kişi ayına sahip olmaları olarak meyvelerini verdi.

 

Şekil 1

 

Şekil 2

BAŞARI HİKAYELERİ