Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2017-31 Mayıs 2022

Koordinatör

CARTIF

Bütçe

14 Milyon Avro

Türk Ortaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, DE Sürdürülebilir Enerji ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitiüsü, Bitnet Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk2020 Çevre ve Hammaddeler

Proje İnternet Sitesi
http://www.urbangreenup.eu/
ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Dünya nüfusunun yüzde 54'ünün kentlerde yaşadığını ve bu oranın giderek arttığı gerçeğinden hareketle, sürdürülebilir kent gelişimi ve tasarımı konusunda ilerleme sağlamak ana amacıyla planlanan doğa esaslı çözümler dahilinde İzmir için aşağıdaki kazanımların eldesi planlanmaktadır.

  • Yoğun yağışların ve sellerin etkilerini azaltmayı amaçlamayan ‘su müdahaleleri’ kategorisinde yapılacak olan Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri ile yılda 165 ton su tutulması bekleniyor.
  • Geniş kentsel alanları kapsayan ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeyi amaçlayan ‘Şehirleşmeyi yeniden doğallaştırma’ kategorisinde yapılacak olan ağaçlandırma çalışmaları ile eşdeğer CO2 salım miktarının yılda 972.5 ton azaltılması ve etkilenen bölgenin çevre sıcaklığının yaz aylarında 3 ila 5°C azalması bekleniyor.

  • Belirli bir kentsel alandaki çevresel sorunları ele alan ‘Tekil yeşil alanlar’ kategorisinde uygulanacak olan akıllı toprak uygulamasıyla, 1000m2’lik alanda CO2 seviyesinin yılda 1.05 ton, NO2 eşdeğer seviyesinin 0.4 ton düşürülmesi bekleniyor. Ayrıca, ısı adası etkisinin 1.5°C azalması öngörülüyor.

  • Vatandaşlar arasında ve katılımcı süreçler aracılığıyla projenin amaç ve stratejisini teşvik etmeyi amaçlayan ‘Teknik olmayan müdahaleler’ kategorisinde Bio-bulvarda kurulacak olan eğitim yolunun 150000'den fazla vatandaşı çekmesi ve bunları kentsel biyoçeşitlilik, iklim değişikliği vb. konularda eğitmesi beklenmektedir. İklim değişikliğinin sonuçlarını göstermek için “Geleceğin Laboratuvarı” kurulması, 840000 kişinin bu laboratuvarı ziyaret etmesi öngörülmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

URBAN GreenUP projesi, şehirlerde iklim değişikliği risklerinin azaltılmasına katkıda bulunmayı, iklim değişikliği etkilerine karşı direncin artmasını, hava kalitesinin iyileştirilmesini, biyoçeşitliliğin artmasını ve etkili su yönetimini amaçlamaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Urban GreenUP, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek, hava kalitesini ve su yönetimini iyileştirmek ve şehirlerimizin sürdürülebilirliğini doğaya dayalı yenilikçi çözümler ile arttırmak amacıyla uygulanacak  ‘Yeniden Doğallaştırma Kent Planları’ için metodoloji geliştirilmesini, uygulanmasını ve onaylanmasını hedeflemektedir. Bu yenilikçi doğa esaslı çözümler ‘Şehirleşmeyi yeniden doğallaştırma’, ‘Tekil yeşil altyapılar’, ‘Su müdahaleleri’ ve ‘Teknik olmayan müdahaleler’ başlıkları altında planlanmıştır.  İzmir için Mavişehir’den Doğal Yaşam Parkı’na, Çamaltı Tuzlası’ndan Menemen Ovası’na kadar olan alanda çevreyi korumak için yenilikçi uygulamalar önerilmiştir.

 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Doğa esaslı çözümler aracılığıyla şehirlerde yeşil bir dönüşüm sunmayı amaçlayan proje dahilinde istihdamı destekleyen, yeni iş modelleri üreten, yetenekleri çeken, mal ve hizmet sağlayan yenilikçi ve dinamik bir ekonomik anlayışı keşfetmek ve teşvik etmek için “şehirlerde yeşil ekonomi” yaklaşımına odaklanılacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Proje kapsamında yapılması planlanan yatırımlar, izleme ve raporlama çalışmaları için AB tarafından verilecek olan toplamda 3.4 Milyon Avro hibe desteği ile ülkemize hatırı sayılır miktarda döviz girişi sağlanmaktadır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje, başta tarım sektöründe üretimi artıracak daha da önemlisi iklim değişikliği etkileriyle gelecekte muhtemel üretim kaybı ve ürün verimliliğindeki azalmayı önleyici faaliyetleri hayata geçirecektir. Su kullanımında verimlilik artışına yol açacak, sel ve su baskını riskini azaltarak yaşanabilecek maddi kayıpların da önüne geçecektir. İklim değişikliği ve hızlı kentleşmeye bağlı ısı adası etkisini azaltacak, serin bölgeler oluşturarak bu bölgelerde enerji tasarrufu yönünde pozitif etki yaratacaktır. Hava kirliliğine yol açan kirletici parametrelerin azaltımıyla kirliliğe bağlı gelişen hastalıkların görülme sıklığı azalacak ve halk sağlığı yönünden faydalar da gözlemlenilecektir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Projede yer alan teknik olmayan müdahaleler başlığı kapsamında verilecek eğitimler katılımcıların proje ilgi alanları yönünden bilgilerini geliştirecektir. Yapılacak yatırımların uygulanması ve izlenmesi aşamalarında yerel istihdam yaratılacak, bunun yanı sıra faaliyete geçecek başta akıllı sera gibi yatırımlarla sürekli iş imkanları da ortaya çıkacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kentlerin doğal yapılarına uygun şekilde yeniden şekillendirilmeleri amacıyla planlanan yenilikçi ve teknolojik faaliyetler ilk olarak üç öncül şehirde; İzmir (Türkiye), Valladolid (İspanya) ve Liverpool (Birleşik Krallık) gerçekleştirilecektir.

İkinci aşamada ise öncül şehirlerdeki uygulamalardan elde edilecek kazanım ve beceriler ışığında beş takipçi şehir Mantova (İtalya), Ludwigsburg (Almanya), Medellin (Kolombiya), Chengdu (Çin) and Binh Dinh-Quy Nhon (Vietnam) kendi ‘yeniden doğallaştırma kentsel planlarını’ geliştireceklerdir. 

Üçüncü aşamada ise Avrupa ve ötesindeki şehirler deneyimlerini paylaşmaya ve Urban GreenUP şehirleri ağına katılarak Urban GreenUP bulgularından ve sonuçlarından doğrudan öğrenmeye davet edilecektir. Bu sayede proje bünyesinde ciddi know-how transferi sağlanacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ