Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ağustos 2015-31 Ağustos 2018

Koordinatör

FACSA (İspanya)

Bütçe

2.36 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Seramik Araştırma Merkezi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
http://www.remeb-h2020.com
ufuk_avrupa

REMEB Projesi kapsamında, atıksu arıtma tesisinde atıksuyun yeniden kullanımının sağlanması hedeflenerek düşük maliyetli seramik membran biyo-reaktör (MBR) geliştirilmesi, sistemde uygulanması ve...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Beklenen çıktılar, Atık Su Arıtma Tesisinde (WWTP) düşük maliyetli bir seramik membran biyoreaktörünün (MBR) uygulanması ve geçerliliğinin test edilmesi, su kıtlığı yaşanan bölgelerde ve sanayide suyun yeniden kullanımı için geliştirilecek teknolojinin etkisinin ve replikasyonunun incelenmesi ve nihayetinde projenin tamamlanmasıyla birlikte teknolojinin ticarileştirilmesine imkan tanıyacak uygun bir iş planının hazırlanması olarak belirlenmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Atıksu artıma tesislerinde atıksuyun arıtılarak yeniden kullanılabilir kaliteye ulaşması için MBR teknolojisi hâlihazırda kullanılmaktadır. Mevcut MBR’ların kullanılmasındaki temel sıkıntı kullanılan teknolojinin işletim ve bakım maliyetinin çok yüksek olmasıdır. REMEB projesi, teknolojinin maliyetini önemli ölçüde düşürecek yeni bir MBR türü geliştirmeyi önermektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje kapsamında, evsel ve endüstriyel atıksu artırma tesislerinde kullanılması planlanan ve atıksuyun arıtılarak yeniden kullanılmasına imkan tanıyacak seramik, ekolojik ve rekabetçi MBR geliştirilecektir. MBR, seramik hammaddesi ve yan ürünleri ile tarım sanayisinin atıkları kullanılarak üretilecektir. 

Düşük maliyetli MBR’lar ilk aşamada İspanya’da geliştirilecek, sonrasında Türkiye’de ve İtalya’da seramik ve tarım sanayi yan ürünleri, atıkları kullanılarak geliştirilerek pilot ölçekte uygulaması ve performans karşılaştırması yapılacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Proje çıktısı olarak üretilecek ve farklı ülkelerde uygulaması yapılacak yeni ve düşük maliyetli MBR, seramik ve tarım sanayi atıkları kullanılarak geliştirileceği için hem bu sektörlerdeki atıkların değerlendirilmesine imkan tanıyacak hem de su sıkıntısı çekilen bölgelerde kullanılarak evsel ve endüstriyel atıksuların farklı amaçlarla (sulama, sanayi gibi) tekrar kullanılmasını sağlayacaktır. Bu şekilde ekonomik büyümeye, istihdama ve döngüsel ekonominin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Geliştirilecek teknolojinin özellikle işletim ve bakım maliyetlerinin (mevcut seramik MBR maliyetinden 2.5 kat, organik MBR maliyetinden 3.5 kat daha düşük) çok düşük olması nedeniyle yoğun bir kullanım alanı bulacağı öngörülmektedir. Özellikle su kıtlığı yaşanan bölgeler için sulama ya da endüstriyel amaçlar gibi farklı amaçlar için evsel ve endüstriyel atıksuların tekrar kullanılması mümkün olabilecektir. Bu durumun da özellikle su kıtlığı yaşaşan bölgelerde, endüstriyel su kullanımı  ve sulama konusunda (suyun tahsisi) yeni politikaların oluşmasını etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Seramik ve tarım sektörlerindeki atıkların değerlendirilmesi sonucu geliştirilecek yeni,ekolojik ve düşük maliyetli MBR'ların farklı ülkelerde uygulamasının yapılması sonucu özellikle su sıkıntısı çekilen bölgelerde evsel ve endüstriyel atıksuların farklı amaçlarla (sulama, sanayi gibi) tekrar kullanılması sağlanacaktır. Bu şekilde, geliştirilen yeni MBR'ın uygulandığı yerlerde söz konusu sektörlerde istihdam edilen peronelin gelişmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

BAŞARI HİKAYELERİ