Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2016-30 Eylül 2021

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa Erdem KABADAYI

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Koç Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Araştırma Konseyi
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

UrbanOccupationsOETR temel araştırma projesi, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüz Türkiye’sine (1850-2000) sanayileşme, iktisadî büyüme ve kentleşme dinamiklerini ölçmeyi ve haritalamayı...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

UrbanOccupationsOETR temel araştırma projesi, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüz Türkiye’sine (1850-2000) sanayileşme, iktisadî büyüme ve kentleşme dinamiklerini ölçmeyi ve haritalamayı hedeflemektedir.

Disiplinlerarası yaklaşım ve karşılaştırmalı perspektife sahip olan proje; sanayileşme, şehirleşme ve bunlara eşlik eden meslekî, yerleşimsel ve göçsel değişim dinamiklerine odaklanmaktadır. Proje aynı zamanda, Osmanlı/Türk Sosyo-ekonomik tarihini çok yeni bir alana, Dijital İnsanî Bilimler'e taşımaya da adaydır. Bu bağlamda proje, ilçe gibi küçük bir coğrafî ölçek kullanılarak meslek yapısı ve nüfustaki niceliksel değer değişikliklerini elektronik görsel hâline getirecektir.

Ayrıca proje, şehirleşmeyle olan ilişkisi açısından sanayileşmeyi, zaman ve mekân bağlamında geliştirilen analitik bir perspektifle yeniden tanımlamış olacak.  Buradan hareketle, projenin nihaî amacı iktisadî gelişmenin bölgesel ve zamansal farklılıklarını anlayabilmek şeklinde özetlenebilir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje dâhilinde çalışan tüm ekip Türkiye’de tarih alanında bir çok araştırmacının sahip olmadığı yeterlilikleri kazanmak için eğitim almaktadır. Tüm proje çalışanları yaygın erişimde olmasına rağmen tarihçilerin çok sınırlı olarak kullandıkları Excel ve Access programları kullanım yeterliliklerini bu proje sayesinde geliştirmektedirler. Aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları projede merkezî bir rol oynadığından yine tüm çalışanlar CBS eğitimi almaktadır. Son olarak, projenin ortaklarından biri Cambridge Üniversitesi olduğundan, tüm proje ekibi özellikle Cambridge Group for the History of Population and Social Structure araştırma merkezi ile gerçekleştirilen çok yoğun işbirliği sayesinde akademik İngilizce geliştirme konusunda teşvik edilmektedir. Cambridge Üniversitesi’ndeki anılan araştırma merkezi ile yürütülecek ortak çalışmaların, ortak konferans bildirileri ve ortak yayın projeleri üretmesi de hedeflenmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje dâhilinde an itibarı ile bir doktora sonrası araştırmacı, 5 doktora öğrencisi, 2 yüksek lisans mezunu ve bir üniversite (lisans) mezunu araştırmacı istihdam edilmektedir.

BAŞARI HİKAYELERİ