Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2021-01 Mart 2025

Koordinatör

Kadirhas Üniversitesi

Bütçe

1.196.000 Avro

Desteklendiği Program ve Alan
MSCA ve Vatandaşlar (MSCA and Citizens)
ufuk2020

CONSIDER, endüstriyel miras alanları (IHS) için sürdürülebilir yönetim modeli (SYM) geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

CONSIDER, endüstriyel miras alanları (IHS) için sürdürülebilir yönetim modeli (SYM) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yerel toplulukların yararı için bir kaynak olarak kolektif kimliklerin güçlendirilmesi, kentsel peyzajın iyileştirilmesi, çevre dostu çözümlerin teşvik edilmesi ve kentsel ekonomiye ve şehrin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. CONSIDER, endüstriyel miras alanları (IHS) için sürdürülebilir yönetim modeli (SYM) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yerel toplulukların yararı için bir kaynak olarak kolektif kimliklerin güçlendirilmesi, kentsel peyzajın iyileştirilmesi, çevre dostu çözümlerin teşvik edilmesi ve kentsel ekonomiye ve şehrin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilimsel çıktının Endüstri Mirasının Korunması için Sürdürülebilir bir Model olması planlanmıştır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmaya katkı verecek olan proje aynı zamanda cinsiyet eşitliği konusuna duyarlı bir yaklaşım geliştirecektir. Bunun yanısıra, CONSIDER Projesi, COVID-19 sonrası dönemde Endüstri Mirası Alanlarının yeni misyonlar üstlenebileceğini ve bir kaynak olarak kentsel gelişmeye katkı verebileceğini ileri sürmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bu modelin yenilikçi yönü, soruna kapsayıcı yaklaşımıdır (bölgesel, sektörel, cinsiyet yönlerini dikkate alarak ve bilgi, teknoloji ve emek alışverişi üzerindeki vurgusu). Bu yeni işbirliği, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için sinerjiler, ağ oluşturma faaliyetleri, atölye çalışması, yaz okulu, web seminerleri ve son konferansla geliştirilecektir. Dairesel bilgi alışverişi, akademi (üniversiteler), politika yapıcılar (belediyeler) ve uygulayıcılar (KOBİ / STK) arasındaki sistematik ve üçlü sarmal yaklaşıma dayanmaktadır ve bu yaklaşım, hem sorunların belirlenmesine hem de iyileştirilmesi için kılavuzların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu araştırma, daha önce yeterince araştırılmamış ve envanteri yapılmamış coğrafi bölgeler açısından yenilik getirmekte ve böylece yeni bilgilerin yaratılmasında daha fazla karşılaştırmalı araştırma teşebbüsleri ve Proje sonuçlarının sürdürülebilirliği için temel oluşturmaktadır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Endüstri Miras Alanlarının büyük bir kısmı kamu elinde olup, atıl durumdadır. CONSIDER Projesi, söz konusu alanların toplum yararına yeniden kullanıma sokulması ve kültürel amaçlar için  kullanılmasını teşvik etmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

CONSIDER, araştırmacılara ve idari personele araştırmalarını iyileştirmeleri için fırsatlar sağlayacaktır. Konsorsiyum üyeleri tarafından organize edilecek hareketlilik, eğitim etkinlikleri yoluyla yenilik ve çapraz beceriler geliştirilmesine katkı verecektir.

BAŞARI HİKAYELERİ